Praca

Przedłużenie wizy pracowniczej Wietnamczyka

Mój ojciec przebywa w Polsce na podstawie wizy krajowej w celu wykonywania pracy. Za kilka miesięcy przedmiotowa wiza wygasa i stąd moje pytanie jak należy dalej postępować, aby ojciec mógł pozostać w Polsce beż opuszczania kraju.  Nadmieniam, iż ojciec pochodzi z Wietnamu i jego wyjazd w celu uzyskania kolejnej wizy wiązałby się z bardzo dużymi wydatkami.

Zakładam oczywiście, iż Pani ojciec po przyjeździe do polski został zarejestrowany i wszystkie składki oraz zaliczki na podatek dochodowy były odprowadzane. Obecnie należy wystąpić o przedłużenie zezwolenia na pracę oraz złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami na pisemny wniosek pracodawcy, złożony nie później niż na 30 dni przed końcem zezwolenia na pracę następuje jego przedłużenie. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemcowi do wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę należy w przypadku Pani ojca dołączyć:
 1. aktualny na dzień składania wniosku odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru albo wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą;
 2. kopię dowodu osobistego lub kopię wypełnionych stron z danymi z dokumentu podróży – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest osoba fizyczna;
 3. kopię wypełnionych stron z danymi z dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek;
 4. kopię umowy na podstawie, której cudzoziemiec świadczył prace;
 
Ponadto należy wnieść opłatę za przedłużenie zezwolenia na pracę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 roku w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca. Zgodnie z powołanym rozporządzeniem w omawianej sprawie opłata wynosi 50 zł.
 
Niezależnie od powyższych czynności, co najmniej na 45 dni przez końcem dotychczasowej wizy należy wystąpić z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony – najlepiej zrobić to jeszcze w tym roku. Zgodnie z Ustawą o cudzoziemcach zezwolenie na zamieszkanie udzielane jest cudzoziemcowi, który posiada zezwolenie na pracę albo pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy, jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane.
 
[wazne]Warto w tym miejscu przytoczyć orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie V SA/Wa 1535/2011 w której wskazano, iż organ musi pamiętać o tym, że podważanie dowodów z dokumentów urzędowych ze względu na treść dowodów z zeznań świadków czy wywiadów środowiskowych może mieć miejsce tylko wówczas gdy treść tychże dokumentów w zestawieniu z innymi dowodami przemawia jednoznacznie za tym, iż powinny one zostać uznane za nierzetelne a zatem wytworzone wyłącznie w określonym celu (w celu oszukania organów udzielających zezwolenia na zamieszkanie). [/wazne]
 
Do prawidłowo wypełnionego wniosku o zezwolenie na zamieszkanie należy dołączyć:
 • 4 aktualne, nieuszkodzone, kolorowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografie winny być trwale złączone z wnioskiem przez ich naklejenie w miejscu do tego przeznaczonym;
 • ważny dokument podróży (3 kserokopie + oryginał do wglądu);
 • potwierdzenie zameldowania czasowego;
 • tytuł prawny do lokalu (za tytuł prawny do lokalu, nie uznaje się umowy użyczenia lokalu, chyba że użyczającym jest jego zstępny, wstępny, lub małżonek, rodzice małżonka lub rodzeństwo cudzoziemca) + koszty zamieszkania (koszty zamieszkania obejmują co najmniej wysokość stałych opłat związanych z eksploatacją zajmowanego lokalu w rozliczeniu na liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu, a ponadto opłaty za dostawy do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych).
 • zezwolenie na pracę,
 • umowę o pracę, zlecenia, o dzieło,
 • PIT–37 lub 40 za poprzedni rok,
 • zaświadczenie o wywiązywaniu się cudzoziemca z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa wydane przez właściwy urząd skarbowy,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 
Proszę o zwrócenie szczególnej uwago w trakcie wypełniania wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie. Popełnienie błędów przy wypełnianiu wniosku może stać się źródłem nie małych problemów a nawet może skutkować odmową udzielenia zezwolenia na zamieszkanie. Zgodnie, bowiem z art. 57 Ustawy o cudzoziemcach, cudzoziemcowi odmawia się udzielenia zezwolenia na zamieszkanie w sytuacji, gdy złożył wniosek lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje, zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo, w celu użycia za autentyczny, podrobił lub przerobił dokument bądź takiego dokumentu, jako autentycznego używał.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.