Usługi

Pomoc przy wymianie karty pobytu

Pobyt stały

Kartę pobytu wymienia się w przypadku: zmiany danych umieszczonych na dotychczasowej karcie pobytu, zmiany wizerunku, utraty lub uszkodzenia karty. W przypadku otrzymania zezwolenia na pobyt...

Uzyskanie obywatelstwa z mocy prawa

Obywatelstwo

Zgodnie z polskim prawem obywatelstwo może uzyskać małoletnie dziecko, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka jest obywatelem Polski lub jeżeli rodzice dziecka urodzonego w Polsce nie są...

Anulowanie zakazu ponownego wjazdu do Polski

Pobyt nielegalny

Zakaz ponownego wjazdu stosowany jest na okres od 6 miesięcy do 5 lat. Okres na który zostanie wydany zakaz zależy od decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu do kraju...

Pomoc w zakładaniu spółek

Inne

Cudzoziemiec, który przebywa w Polsce i spełnia określone warunki może założyć spółkę. Co do zasady cudzoziemiec potrzebuje zezwolenia typu B, aby pełnić funkcje prezesa lub członka...

Uzyskanie zaproszenia gościnnego

Inne

Zaproszenie gościnne jest dokumentem, które umożliwia przebywanie na terenie Polski po spełnieniu określonych wymagań: posiadanie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z...

Uzyskanie zezwolenia na pracę

Praca

Cudzoziemiec, obywatel kraju spoza Unii Europejskiej, ma prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy. Dodatkowo cudzoziemiec obowiązkowo musi posiadać zezwolenie na...

Uzyskanie zezwolenie na pracę sezonową

Praca

Pracodawca, który zamierza zatrudnić cudzoziemca może złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Takie zezwolenie daje prawo cudzoziemcowi pracować w terminie nie dłuższym niż...

Pomoc przy zmianie pracodawcy

Pobyt czasowy

Po nowelizacji ustawy o cudzoziemcach zgodnie z art.120, cudzoziemiec może ubiegać się o zmianę decyzji w zakresie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

Anulowanie zobowiązania do powrotu

Pobyt nielegalny

Cudzoziemiec jest zobowiązany do powrotu do kraju pochodzenia w przypadku, gdy kończy się termin ważności dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec wjechał do Polski lub jeżeli wydano...

Pomoc w uznanie za obywatela

Obywatelstwo

Uznanie cudzoziemca za obywatela Polski następuje w przypadku, jeżeli cudzoziemiec złożył wniosek o uznanie za obywatela i spełnia chociażby jeden z warunków. Aby zostać uznanym za obywatela...

Poprowadzenie procedury po wygaśnięciu zezwolenia

Pobyt stały

Zezwolenie na pobyt stały udziela się na czas nieokreślony, jednak co 10 lat należy wymieniać kartę pobytu na nową. Wniosek o przedłużenie karty stałego pobytu składa się nie później...

Pomoc w sprawach podatkowych

Inne

Podatek w Polsce mają obowiązek spłacać nie tylko obywateli Polski, ale i cudzoziemcy. W większości przypadków, żeby spłacić podatek wystarczy mieć numer PESEL. W Polsce aktualnie...

Uzyskanie karty Rezydenta UE

Pobyt stały

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest zezwoleniem uprawniającym do pobytu stałego w Polsce. Takie zezwolenia jest wydawane na czas nieokreślony. Posiadając zezwolenie na pobyt...

Tłumaczenie dokumentów

Inne

Dokumenty w języku obcym dostarczane do Urzędów w ramach procedur legalizacyjnych muszą być przetłumaczone na język polski. W ramach obsługi klienta, nasza kancelaria oferuje tłumaczenia...

Pomoc przy utracie obywatelstwa

Obywatelstwo

Stracić obywatelstwo polskie można tylko w przypadku zrzeczenia się. Wniosek o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty. Po wydaniu...

Uzyskanie informacji z SIS

Pobyt nielegalny

System Informacyjny Schengen (SIS) jest urzędową baza danych, w której przechowują się dane o osobach i przedmiotach, które przekraczają granicę strefy Schengen, w celu zapewnienia...

Przygotowanie skarg do WSA i NSA

Pobyt czasowy Obywatelstwo Praca Pobyt stały

W przypadku, gdy urząd wydał decyzję, z którą cudzoziemiec się nie zgadza, zawsze można złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sąd...

Pomoc w sprawach cywilnych

Inne

Reguluje stosunki między podmiotami prawa prywatnego.Podmiotami prawa cywilnego są osoby fizyczne i osoby prawne.

Pomoc w sprawach karnych

Inne

Prawo karne wbrew pozorom często definiuje zagadnienia związane z życiem codziennym. Na łamach serwisu publikujemy porady dotyczące zdjęć z fotoradaru, prowadzeniu pojazdu bez uprawnień i pod...

Pomoc w przywróceniu obywatelstwa

Obywatelstwo

Jeżeli cudzoziemiec miał wcześniej obywatelstwo polskie, ale stracił go przed 1 stycznia 1999 roku, ma on prawo ubiegać się o przywrócenie obywatelstwa. W tym celu cudzoziemiec musi...

Pomoc w sprawach rozwodowych

Inne

W związku z dużą ilością cudzoziemców w Polsce wzrosła ilość zawieranych małżeństw jak i rozwodów. Co do zasady sprawy rozwodowe toczą się w Sądzie Okręgowym. Pytanie jest, czy sąd...

Studia w Polsce

Inne

Pomagamy w znalezieniu odpowiedniej uczelni, złożeniu dokumentów i uzyskaniu wizy. Nasza usługa usprawnia proces studiowania w Polsce, zapewniając studentom bezproblemową...

Uzyskanie pobytu humanitarnego

Pobyt nielegalny

Zezwolenie na pobyt ze względów humanitarnych może uzyskać cudzoziemiec, który ma powody do tego, aby nie można go było zobowiązać do powrotu do kraju pochodzenia. Cudzoziemiec, który...

Uzyskanie pobytu tolerowanego

Pobyt nielegalny

Zgoda na pobyt tolerowany może uzyskać cudzoziemiec, gdy nie można go z jakiegoś powodu zobowiązać do powrotu. Cudzoziemiec, który ma zgodę na pobyt tolerowany może wykonywać prace bez...

Przygotowanie odwołania do decyzji

Pobyt czasowy Obywatelstwo Praca Pobyt stały

Cudzoziemiec, który otrzymał decyzję wojewody i nie jest z niej zadowolony, może złożyć pisemne odwołanie w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania...

Masz pytania? Zapytaj prawnika.

Dbamy o twoją prywatność! Strona www.karta-pobytu.pl wykorzystuje pliki cookie, aby korzystać z serwisu prosimy zaakceptować naszą Politykę prywatności