Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt

Otrzymałam odmowę udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego EU na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z czym się nie zgadzam i potrzebuję Państwa pomocy w tej sprawie. 
 
W mojej opinii pismo zawiera błędy w datach, plus nie jestem w stanie zrozumieć dlaczego okres od 31.08.2013 do 17.07.2015 nie został zaliczony do okresu wymaganych 5 lat pobytu. Nie wiem czy to ma znaczenie ale przez cały okres studiowałam w trybie dziennym, plus dodatkowo zaocznym.
Warunkiem koniecznym aby organ administracyjny mógł wydać decyzję zezwalającą na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie przez 5 lat  bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie przedmiotowego zezwolenia.
 
Do 5-letniego okresu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zalicza się połowę okresu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  1. na podstawie wizy wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 9 lub 10, lub
  2. na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 144 lub art. 187 pkt 1 lit. b, lub
  3. w toku postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej.
 
Istotne dla obliczenia okresu pobytu w Polsce jest cel jaki wskazano w decyzji czy też wizie nie zaś rzeczywisty cel pobytu w Polsce. Ewentualne błędy w decyzji nie są tego rodzaju, iż mają one istotny wpływ na wynik sprawy są to jedynie oczywiste omyłki pisarskie w datach.
 
 
Zasadniczo w mojej ocenie organ prawidłowo zaliczył Pani jedynie połowę okresu pobytu w Polsce w celu odbycia studiów. W mojej ocenie najlepszym wyjściem z zaistniałej sytuacji będzie:
  1. Wniesienie odwołania od decyzji Wojewody Mazowieckiego
  2. Złożenie wniosku o pobyt czasowy w celu wykonywania pracy
  3. Umorzenie postępowania odwoławczego
  4. Złożenie nowego wniosku o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE po 1 stycznia 2019 roku kiedy to już spełni Pani przesłankę nieprzerwanego pobytu w Polsce
 
Nadmienić należy, iż w chwili składania nowego wniosku będzie obowiązywała Panią Ustawa o cudzoziemcach w obecnym brzmieniu tj. dodatkowo konieczne będzie wykazanie, iż posiada Pani potwierdzoną znajomość języka polskiego.
 
Znajomość języka polskiego potwierdza się jednym z następujących dokumentów:
  1. urzędowym poświadczeniem znajomości języka polskiego, o którym mowa w art. 11a ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60), na poziomie biegłości językowej co najmniej B1;
  2. świadectwem ukończenia w Rzeczypospolitej Polskiej szkoły w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) lub uczelni w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201) z wykładowym językiem polskim;
  3. świadectwem ukończenia szkoły lub uczelni z wykładowym językiem polskim za granicą, odpowiadającej szkole lub uczelni w rozumieniu, odpowiednio, art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe lub art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25730
Zrealizowanych
usług