Rezydent

Odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt

Otrzymałam odmowę udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego EU na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z czym się nie zgadzam i potrzebuję Państwa pomocy w tej sprawie. 
 
W mojej opinii pismo zawiera błędy w datach, plus nie jestem w stanie zrozumieć dlaczego okres od 31.08.2013 do 17.07.2015 nie został zaliczony do okresu wymaganych 5 lat pobytu. Nie wiem czy to ma znaczenie ale przez cały okres studiowałam w trybie dziennym, plus dodatkowo zaocznym.
Warunkiem koniecznym aby organ administracyjny mógł wydać decyzję zezwalającą na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie przez 5 lat  bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie przedmiotowego zezwolenia.
 
Do 5-letniego okresu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zalicza się połowę okresu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  1. na podstawie wizy wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 9 lub 10, lub
  2. na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 144 lub art. 187 pkt 1 lit. b, lub
  3. w toku postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej.
 
Istotne dla obliczenia okresu pobytu w Polsce jest cel jaki wskazano w decyzji czy też wizie nie zaś rzeczywisty cel pobytu w Polsce. Ewentualne błędy w decyzji nie są tego rodzaju, iż mają one istotny wpływ na wynik sprawy są to jedynie oczywiste omyłki pisarskie w datach.
 
 
Zasadniczo w mojej ocenie organ prawidłowo zaliczył Pani jedynie połowę okresu pobytu w Polsce w celu odbycia studiów. W mojej ocenie najlepszym wyjściem z zaistniałej sytuacji będzie:
  1. Wniesienie odwołania od decyzji Wojewody Mazowieckiego
  2. Złożenie wniosku o pobyt czasowy w celu wykonywania pracy
  3. Umorzenie postępowania odwoławczego
  4. Złożenie nowego wniosku o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE po 1 stycznia 2019 roku kiedy to już spełni Pani przesłankę nieprzerwanego pobytu w Polsce
 
Nadmienić należy, iż w chwili składania nowego wniosku będzie obowiązywała Panią Ustawa o cudzoziemcach w obecnym brzmieniu tj. dodatkowo konieczne będzie wykazanie, iż posiada Pani potwierdzoną znajomość języka polskiego.
 
Znajomość języka polskiego potwierdza się jednym z następujących dokumentów:
  1. urzędowym poświadczeniem znajomości języka polskiego, o którym mowa w art. 11a ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60), na poziomie biegłości językowej co najmniej B1;
  2. świadectwem ukończenia w Rzeczypospolitej Polskiej szkoły w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) lub uczelni w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201) z wykładowym językiem polskim;
  3. świadectwem ukończenia szkoły lub uczelni z wykładowym językiem polskim za granicą, odpowiadającej szkole lub uczelni w rozumieniu, odpowiednio, art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.