Karta PolakaInne

Zezwolenie na pobyt stały a posiadanie Karty Polaka

Jestem obywatelem Federacji Rosyjskiej i posiadam ważną Kartę Polaka. Mam plany na zamieszkanie następnym latem w Polsce. Wiem, że zgodnie z nową Ustawą o cudzoziemcach jestem uprawniony do ubiegania się o zezwoleniu na pobyt stały w RP. 
 
Chciałbym skorzystać w tej sprawie z Państwa usług i mam w związku z tym kilka pytań:
 1. Czy jest potrzebna wiza typu D dla ubiegania się o pobyt stały?
 2. Czy jest potrzebne zameldowanie w Polsce dla ubiegania się o pobyt stały?
 3. Czy moja żona, która ma Kartę Polaka też otrzyma zezwolenie na pobyt stały? Co z moimi dziećmi, które Karty Polaka nie mają?
 4. Jakim jest pełny pakiet dokumentów, który należy przygotować na całe rodzinę, żeby ubiegać się o zezwoleniu na pobyt stały?
 5. Ile będą kosztować Państwa usługi?
Ustawa o cudzoziemcach, która weszła w dniu 1 maja 2014 roku wprowadziła istotne zmiany w uzyskiwaniu zezwolenia na pobyt stały w Polsce przez osoby mające polskie korzenie. Zgodnie z art. 195 ust. 1 pkt 9 Ustawy o cudzoziemcach zezwolenie na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi, który posiada ważną Kartę Polaka i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe. 
 
Ustawa o cudzoziemcach nie wskazuje podstawy, na jakiej cudzoziemiec przebywa w Polsce, jedynie wskazuje, iż odmawia się udzielenia zezwolenia na pobyt stały cudzoziemcowi, który przebywa w Polsce nielegalnie oraz na podstawie wizy wydanej w celu przejazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe. Nie ma więc przeszkód aby wniosek został złożony w trakcie Pana pobytu na podstawie wizy C.
 
Cudzoziemiec składa wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały osobiście, nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W trakcie składania wniosku cudzoziemiec zobligowany jest do umożliwienia pobrania odcisków swych linii papilarnych. Jeżeli wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały został złożony w czasie jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały stanie się ostateczna.
 
Ustawa o cudzoziemcach nie stawia dodatkowych wymagań wobec cudzoziemca tj. posiadanie ubezpieczenia, zameldowania, etc. Nie mniej należy zauważyć, iż cudzoziemiec musi wykazać, iż zamierza się osiedlić w Polsce i tą okoliczność powinien wykazać np. poprzez okazanie umowy najmu lokalu mieszkalnego.
 
Pana żona, jako osoba posiadająca Kartę Polaka również może wnioskować o zezwolenie na pobyt stały. Natomiast małoletnie dzieci nie otrzymają zezwolenia na pobyt stały a jedynie zezwolenie na pobyt czasowy, chyba, iż wykażą polskie pochodzenie.
 
Natomiast po uzyskaniu przez Pana lub żonę obywatelstwa polskiego Państwa dzieci otrzymają zezwolenie na pobyt stały a następnie po dwóch latach obywatelstwo polskie. Ze względu, iż dzieci najprawdopodobniej będą wnioskowały o zezwolenie na pobyt czasowy konieczne będzie wykazanie, iż dzieci posiadają:
 • ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;
 • mają zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania.
 
Reasumując w celu przeprowadzenia całej procedury konieczne jest zgromadzenie następujących dokumentów: prawidłowo wypełnionych wniosków, Karty Polaka, umowa najmu lokalu mieszkalnego, wykazanie źródła stabilnego i regularnego źródła dochodu, posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego.
 
Koszt przeprowadzenia całej procedury przez nasza Kancelarię Prawną wynosi 3000 zł. 1500 zł płatne przy podjęciu zlecenia oraz 1500 zł płatne po uzyskaniu zezwoleń.

Komentarze do wpisu

 1. Оксана Pisze:

  Прошу допомоги нелегально знаходжуся в Польщі чи є змога мені легалізуватись або отримати дозвіл на проживання?

 2. Zbigniew Pisze:

  Moja kuzynka z Ukrainy posiada Kartę Polaka, mieszka u mnie zameldowana na pobyt czasowy, pracuje legalnie, chciałbym ja zameldować na stałe w moim mieszkaniu. Jakie formalności muszę dokonać aby dokonać zameldowania. Proszę o wyczerpująca odpowiedż. Dziękuję, Pozdrawiam. Zbigniew.

 3. kresowianka Pisze:

  Dzięki nowelizacji kilkadziesiąt tysięcy Polaków ze Wschodu może przyjechać do kraju. Zgodnie z projektowanymi zmianami posiadacze Karty Polaka, którzy przyjeżdżają do Polski z zamiarem osiedlenia się na stałe. A jak wygląda sytuacja posiadaczy Karty Polaka wieku emerytalnego? Po osiedliniu się na stałe w Polsce posiadacz Karty Polaka z Białorusi n-d w wieku 60 lat,dostaje Kartę Stałego Pobytu i atomatycznie traci prawo do pobierania białoruskiej emerytury. I co dalej? Jakie są możliwe wtedy źródła i środki utrzymania ? czy posiadacze Karty Polaka są uprawnieni do świadczeń emerytalnych ?

 4. Józef Pisze:

  Jakie uzasadnienie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały musi podać osoba, która posiada Kartę Polaka?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.