Inne

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce

Odkryj krok po kroku proces nabywania nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców. Sprawdź, jakie warunki i zezwolenia są niezbędne, jakie dokumenty trzeba dostarczyć, oraz jak skutecznie przejść przez procedury. Zanurz się w fascynującym świcie polskiego rynku nieruchomości i zdobądź wskazówki dotyczące współpracy z prawnikiem. Poznaj tajniki udanego zakupu na polskiej ziemi!

zakup nieruchomości przez cudzoziemca w polsce

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce to temat, który może wydawać się skomplikowany, ale dzięki temu przewodnikowi poznasz wszystkie niezbędne informacje, które pomogą Ci w procesie zakupu. W kolejnych sekcjach artykułu omówimy podstawowe informacje dotyczące nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, proces i wymagania związane z zakupem, zezwolenia na nabycie nieruchomości, zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia oraz specyficzne wymagania dotyczące nabywania nieruchomości w strefie nadgranicznej.

Podstawowe informacje o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce jest uregulowane przez przepisy prawa, które określają, kto może nabywać nieruchomości oraz jakie są warunki i ograniczenia związane z tym procesem. W tej sekcji omówimy definicję cudzoziemca w kontekście nabywania nieruchomości, rodzaje nieruchomości, które mogą nabywać cudzoziemcy, oraz porównamy prawa cudzoziemców z UE i EOG z prawami Polaków.

Kto jest uważany za cudzoziemca w kontekście nabywania nieruchomości?

W kontekście nabycia nieruchomości przez cudzoziemca, cudzoziemcem jest osoba, która nie posiada obywatelstwa polskiego. Cudzoziemcy dzielą się na różne kategorie, takie jak obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz obywatele państw spoza UE i EOG. Każda z tych kategorii może podlegać innym przepisom dotyczącym nabywania nieruchomości w Polsce.

Jakie nieruchomości mogą nabywać cudzoziemcy w Polsce?

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce może obejmować różne rodzaje nieruchomości, takie jak mieszkania, domy, działki budowlane czy gruntowe. Jednakże, w zależności od kategorii cudzoziemca oraz rodzaju nieruchomości, mogą obowiązywać różne ograniczenia i wyjątki. Na przykład, cudzoziemcy spoza UE i EOG mogą potrzebować zezwolenia na nabycie nieruchomości, podczas gdy obywatele UE i EOG zwykle nie muszą uzyskiwać takiego zezwolenia.

Czy cudzoziemcy z UE i EOG mają takie same prawa do nabywania nieruchomości jak Polacy?

W przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemców z UE i EOG, ich prawa są zwykle zbliżone do praw Polaków. Oznacza to, że obywatele UE i EOG mogą nabyć w Polsce nieruchomość bez konieczności uzyskania zezwolenia, podobnie jak obywatele polscy. Jednakże, mogą istnieć pewne wyjątki i ograniczenia, na przykład w przypadku nieruchomości położonych w strefie nadgranicznej czy nieruchomości rolnych. W takich sytuacjach, nawet obywatele UE i EOG mogą być zobowiązani do uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości.

Zakup nieruchomości przez cudzoziemca: Proces i wymagania

Zakup nieruchomości przez cudzoziemca w Polsce wiąże się z koniecznością spełnienia określonych wymagań oraz przestrzegania procedur. W tej sekcji omówimy dokumenty potrzebne do zakupu nieruchomości przez cudzoziemca, procedurę uzyskania zezwolenia oraz krok po kroku przewodnik po procesie nabycia nieruchomości.

Jakie dokumenty są potrzebne do zakupu nieruchomości przez cudzoziemca?

W przypadku zakupu nieruchomości przez cudzoziemca w Polsce, wymagane są następujące dokumenty do wniosku o wydanie zezwolenia:

 • Wniosek cudzoziemca o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości
 • Kopia umowy przedwstępnej dotyczącej zakupu nieruchomości
 • Dokumenty potwierdzające tożsamość cudzoziemca (np. paszport)
 • Dokumenty potwierdzające źródło finansowania zakupu nieruchomości
 • W przypadku osób prawnych: aktualny odpis z właściwego rejestru
 • W przypadku nieruchomości rolnych: dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze

Jak wygląda procedura uzyskania zezwolenia na zakup nieruchomości?

Procedura uzyskania zezwolenia na zakup nieruchomości przez cudzoziemca obejmuje następujące kroki:

 1. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia wraz z wymaganymi dokumentami
 2. Rozpatrzenie wniosku przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 3. Wydanie decyzji o udzieleniu lub odmowie zezwolenia
 4. W przypadku pozytywnej decyzji, zawarcie umowy notarialnej dotyczącej zakupu nieruchomości
 5. Zgłoszenie nabycia nieruchomości do właściwego urzędu skarbowego
 6. Zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych
 7. Wpis do księgi wieczystej
 8. Przekazanie nieruchomości nabywcy

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w 8 krokach

Proces nabycia nieruchomości przez cudzoziemca można przedstawić w formie 8 kroków:

 1. Wybór nieruchomości i uzgodnienie warunków zakupu z jej właścicielem
 2. Zawarcie umowy przedwstępnej z właścicielem nieruchomości
 3. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na zakup nieruchomości (jeśli wymagane)
 4. Oczekiwanie na decyzję w sprawie zezwolenia
 5. Zawarcie umowy notarialnej przenoszącej własność po uzyskaniu zezwolenia
 6. Zgłoszenie nabycia nieruchomości do urzędu skarbowego i zapłata podatku
 7. Wpis do księgi wieczystej
 8. Przekazanie nieruchomości nabywcy

Warto zaznaczyć, że w przypadku obywateli UE i EOG, proces nabycia nieruchomości może być uproszczony, gdyż zwykle nie muszą oni uzyskiwać zezwolenia na zakup nieruchomości w Polsce.

Zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców

W Polsce, zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców jest wymagane w określonych sytuacjach. W tej sekcji omówimy, kiedy zezwolenie jest wymagane, jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec, aby uzyskać zezwolenie, oraz jakie są konsekwencje nabycia nieruchomości wbrew przepisom.

Kiedy zezwolenie na nabycie nieruchomości jest wymagane?

Wymaganie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca zależy od kilku czynników, takich jak rodzaj nieruchomości, obywatelstwo nabywcy oraz cel zakupu. Zezwolenie jest wymagane w przypadkach, gdy:

 • cudzoziemiec spoza UE i EOG nabywa nieruchomość w Polsce,
 • cudzoziemiec nabywa nieruchomość rolną lub leśną, niezależnie od obywatelstwa,
 • cudzoziemiec nabywa nieruchomość w strefie nadgranicznej.

Warto zaznaczyć, że obywatele UE i EOG zwykle nie muszą uzyskiwać zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce, z wyjątkiem nieruchomości rolnych i leśnych.

Jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec, aby uzyskać zezwolenie na nabycie nieruchomości?

Warunki wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca zależą od indywidualnych okoliczności. Ogólnie rzecz biorąc, cudzoziemiec musi spełnić następujące warunki:

 • udowodnić, że nabycie nieruchomości służy realizacji celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zamieszkania w Polsce,
 • przedstawić dokumenty potwierdzające źródło finansowania zakupu nieruchomości,
 • przedstawić dokumenty potwierdzające tożsamość oraz, w przypadku osób prawnych, aktualny odpis z właściwego rejestru,
 • w przypadku nieruchomości rolnych, przedstawić dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze.

Jakie są konsekwencje nabycia nieruchomości wbrew przepisom?

Nabycie nieruchomości wbrew przepisom może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych. W przypadku stwierdzenia, że nieruchomość została nabyta bez wymaganego zezwolenia, organy administracji mogą:

 • nakazać sprzedaż nieruchomości w określonym terminie,
 • nałożyć karę finansową,
 • unieważnić umowę zakupu nieruchomości.

W związku z powyższym, zaleca się, aby cudzoziemcy starannie sprawdzali wymagania dotyczące zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce i stosowali się do obowiązujących przepisów, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.

Zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości

W niektórych przypadkach, zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców są możliwe. W tej sekcji omówimy sytuacje, w których uzyskanie zezwolenia nie jest wymagane oraz jakie zwolnienia są przewidziane w ustawie o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców.

Kiedy uzyskanie zezwolenia nie jest wymagane?

Konieczność uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca zależy od kilku czynników, takich jak obywatelstwo nabywcy, rodzaj nieruchomości oraz cel zakupu. Uzyskanie zezwolenia nie jest wymagane, gdy:

 • cudzoziemiec jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • cudzoziemiec nabywa nieruchomość wspólnie z małżonkiem będącym obywatelem polskim,
 • cudzoziemiec nabywa nieruchomość w drodze spadku ustawowego od osoby będącej obywatelem polskim.

Jakie są zwolnienia przewidziane w ustawie o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców?

Ustawa o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców przewiduje kilka zwolnień z obowiązku uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości. Oto niektóre z nich:

 • cudzoziemcy będący obywatelami państw członkowskich UE i EOG mogą nabywać nieruchomości na takich samych zasadach jak obywatele polscy, z wyjątkiem nieruchomości rolnych i leśnych,
 • cudzoziemcy nabywający nieruchomości w drodze spadku ustawowego od osoby będącej obywatelem polskim są zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia,
 • cudzoziemcy nabywający nieruchomości wspólnie z małżonkiem będącym obywatelem polskim są zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia,
 • osoby prawne z siedzibą na terytorium Polski, które są kontrolowane przez cudzoziemców, mogą nabywać nieruchomości bez zezwolenia, jeżeli spełniają określone warunki.

Warto zaznaczyć, że zwolnienia te mają na celu ułatwienie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, którzy mają związki z Polską lub prowadzą działalność gospodarczą na jej terytorium. Jednakże, w przypadku nieruchomości rolnych i leśnych, obowiązek uzyskania zezwolenia dotyczy zarówno obywateli UE i EOG, jak i cudzoziemców spoza tych obszarów.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców w strefie nadgranicznej

Nabycie nieruchomości w strefie nadgranicznej przez cudzoziemców wiąże się z dodatkowymi wymaganiami i zasadami, które omówimy w tej sekcji. Strefa nadgraniczna obejmuje obszar do 15 km od granicy Polski z innymi państwami.

Jakie są specyficzne wymagania dla nabywania nieruchomości w strefie nadgranicznej?

W przypadku zasad nabycia nieruchomości w strefie nadgranicznej, cudzoziemcy muszą spełnić dodatkowe wymagania, takie jak:

 • uzyskanie zezwolenia na nabycie nieruchomości od Ministra Spraw Wewnętrznych,
 • przedstawienie uzasadnienia celu nabycia nieruchomości w strefie nadgranicznej,
 • zgłoszenie nabycia nieruchomości do właściwego starosty w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy.

Warto zaznaczyć, że te dodatkowe wymagania dotyczą również obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej mogą nabywać nieruchomości w strefie nadgranicznej?

Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej mogą nabywać nieruchomości w strefie nadgranicznej, jednak muszą spełnić jeszcze bardziej rygorystyczne wymagania. Poza uzyskaniem zezwolenia na nabycie nieruchomości od Ministra Spraw Wewnętrznych, muszą również przedstawić:

 • świadectwo niekaralności,
 • zaświadczenie o legalnym pobycie na terytorium Polski,
 • zaświadczenie o posiadaniu środków finansowych na zakup nieruchomości oraz utrzymanie się w Polsce.

W przypadku cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, decyzja o przyznaniu zezwolenia na nabycie nieruchomości w strefie nadgranicznej zależy od oceny indywidualnej sytuacji nabywcy oraz celu zakupu nieruchomości.

Podsumowując, nabycie nieruchomości w strefie nadgranicznej przez cudzoziemców wiąże się z dodatkowymi wymaganiami i zasadami, które różnią się w zależności od obywatelstwa nabywcy. Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej muszą spełnić jeszcze bardziej rygorystyczne wymagania, aby móc nabyć nieruchomość w tej strefie.

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy najważniejsze aspekty nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce. Przedstawiliśmy podstawowe informacje dotyczące tego, kto jest uważany za cudzoziemca, jakie nieruchomości mogą nabywać cudzoziemcy oraz jakie prawa mają obywatele UE i EOG. Następnie omówiliśmy proces i wymagania związane z zakupem nieruchomości przez cudzoziemca, w tym dokumenty potrzebne do zakupu oraz procedurę uzyskania zezwolenia na zakup nieruchomości.

W dalszej części artykułu skupiliśmy się na zezwoleniu na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców, omawiając kiedy jest ono wymagane, jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec oraz jakie są konsekwencje nabycia nieruchomości wbrew przepisom. Przedstawiliśmy również sytuacje, w których uzyskanie zezwolenia nie jest wymagane oraz zwolnienia przewidziane w ustawie o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców.

Na koniec omówiliśmy specyficzne wymagania dotyczące nabycia nieruchomości przez cudzoziemców w strefie nadgranicznej, w tym dodatkowe wymagania dla obywateli UE i EOG oraz dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej. Wszystkie te informacje mają na celu ułatwienie zrozumienia procesu nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce oraz pomóc w podjęciu właściwych decyzji związanych z zakupem nieruchomości.

Zwracamy uwagę, iż proces zakupu nieruchomości przez cudzoziemca jest wysoce sformalizowany i warto w tym zakresie skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy sprawdzą zarówno stan prawny nieruchomości, jak również uzyskają zezwolenie na zakup nieruchomości. Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

Komentarze do wpisu

 1. Karta Pobytu Pisze:

  W chwili obecnej czas oczekiwania na wydanie zezwolenia wynosi około 6 miesięcy.

 2. Maksym Pisze:

  Jak długo trzeba czekać na Zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.