Inne

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce: Kompleksowy przewodnik

Witaj na naszym blogu! Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce może być wyzwaniem, ale nie martw się – jesteśmy tu, aby Ci pomóc. Nasz przewodnik dostarcza wszystkich niezbędnych informacji dotyczących tego procesu, dzięki którym zdobędziesz pełną wiedzę na temat nabywania nieruchomości w Polsce. W kolejnych sekcjach artykułu omówimy podstawowe informacje, procedury zakupu, wymagane zezwolenia, możliwość zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia oraz specyficzne wymagania dotyczące nabywania nieruchomości w strefie nadgranicznej. Bądź gotowy do przekształcenia swoich planów w rzeczywistość!

zakup nieruchomości przez cudzoziemca w polsce

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce to temat, który może wydawać się skomplikowany, ale dzięki temu przewodnikowi poznasz wszystkie niezbędne informacje, które pomogą Ci w procesie zakupu. W kolejnych sekcjach artykułu omówimy podstawowe informacje dotyczące nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, proces i wymagania związane z zakupem, zezwolenia na nabycie nieruchomości, zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia oraz specyficzne wymagania dotyczące nabywania nieruchomości w strefie nadgranicznej.

Podstawowe informacje o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce jest uregulowane przez przepisy prawa, które określają, kto może nabywać nieruchomości oraz jakie są warunki i ograniczenia związane z tym procesem. W tej sekcji omówimy definicję cudzoziemca w kontekście nabywania nieruchomości, rodzaje nieruchomości, które mogą nabywać cudzoziemcy, oraz porównamy prawa cudzoziemców z UE i EOG z prawami Polaków.

Kto jest uważany za cudzoziemca w kontekście nabywania nieruchomości?

W kontekście nabycia nieruchomości przez cudzoziemca w Polsce, cudzoziemcem jest osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna. Cudzoziemcem w rozumieniu ustawy jest: osoba fizyczna, która nie posiada obywatelstwa polskiego, osoba prawna mająca siedzibę za granicą, nieposiadająca osobowości prawnej spółka mająca siedzibę za granicą jak również jednostka organizacyjna mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która kontrolowana jest przez wyżej wymienione podmioty. Cudzoziemcy dzielą się na różne kategorie, takie jak: obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz obywatele państw spoza UE i EOG. Każda z tych kategorii może podlegać innym przepisom dotyczącym nabywania nieruchomości w Polsce.

Jakie nieruchomości mogą nabywać cudzoziemcy w Polsce?

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce może obejmować różne rodzaje nieruchomości, takie jak mieszkania, domy, działki budowlane czy gruntowe. Jednakże, w zależności od kategorii cudzoziemca oraz rodzaju nieruchomości, mogą obowiązywać różne ograniczenia i wyjątki. Na przykład, cudzoziemcy spoza UE i EOG mogą potrzebować zezwolenia na nabycie nieruchomości, podczas gdy obywatele UE i EOG w większości przypadków, nie muszą uzyskiwać takiego zezwolenia.

Czy cudzoziemcy z UE i EOG mają takie same prawa do nabywania nieruchomości jak Polacy?

W przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemców z UE i EOG, ich prawa są zwykle zbliżone do praw Polaków. Oznacza to, że obywatele UE i EOG mogą nabyć w Polsce nieruchomość bez konieczności uzyskania zezwolenia, podobnie jak obywatele polscy. Jednakże, istnieją pewne wyjątki i ograniczenia, na przykład w przypadku nieruchomości położonych w strefie nadgranicznej czy nieruchomości rolnych o wielkości powyżej 1ha. W takich sytuacjach, nawet obywatele UE i EOG są zobowiązani do uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości.

Zakup nieruchomości przez cudzoziemca w Polsce: Proces i wymagania

Zakup nieruchomości przez cudzoziemca w Polsce wiąże się z koniecznością spełnienia określonych wymagań oraz przestrzegania procedur. W tej sekcji omówimy dokumenty potrzebne do zakupu nieruchomości przez cudzoziemca, procedurę uzyskania zezwolenia oraz krok po kroku przewodnik po procesie nabycia nieruchomości.

Jakie dokumenty są potrzebne do zakupu nieruchomości przez cudzoziemca w Polsce?

W przypadku zakupu nieruchomości przez cudzoziemca w Polsce, a w konsekwencji ubiegania się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości, wymagane są następujące dokumenty:

 • Wniosek cudzoziemca o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości
 • Kopia umowy przedwstępnej dotyczącej zakupu nieruchomości
 • Dokumenty potwierdzające tożsamość cudzoziemca (np. paszport)
 • Dokumenty potwierdzające źródło finansowania zakupu nieruchomości
 • W przypadku osób prawnych: aktualny odpis z właściwego rejestru
 • W przypadku nieruchomości rolnych: dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze
 • Dokumenty potwierdzające więzy cudzoziemca z Polską ( np. zezwolenie na pobyt czasowy)
 • Dokumenty określające nieruchomość i jej status prawny (np. odpis z odpowiedniego rejestru)
 • Dokumenty właściciela nieruchomości wraz z oświadczeniem o wyrażeniu woli zbycia danej nieruchomości
 • Opłata skarbowa

Jak wygląda procedura uzyskania zezwolenia na zakup nieruchomości?

Procedura uzyskania zezwolenia na zakup nieruchomości przez cudzoziemca w Polsce obejmuje następujące kroki:

 1. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia wraz z wymaganymi dokumentami
 2. Rozpatrzenie wniosku przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 3. Opiniowanie wniosku przez Ministra Obrony Narodowej
 4. Wydanie decyzji o udzieleniu lub odmowie zezwolenia
 5. W przypadku pozytywnej decyzji, zawarcie umowy notarialnej dotyczącej zakupu nieruchomości
 6. Zgłoszenie nabycia nieruchomości do właściwego urzędu skarbowego
 7. Zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych
 8. Wpis do księgi wieczystej
 9. Przekazanie nieruchomości nabywcy

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w 8 krokach

Proces nabycia nieruchomości przez cudzoziemca można przedstawić w formie 8 kroków:

 1. Wybór nieruchomości i uzgodnienie warunków zakupu z jej właścicielem
 2. Zawarcie umowy przedwstępnej z właścicielem nieruchomości
 3. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na zakup nieruchomości (jeśli wymagane)
 4. Oczekiwanie na decyzję w sprawie zezwolenia
 5. Zawarcie umowy notarialnej przenoszącej własność po uzyskaniu zezwolenia
 6. Zgłoszenie nabycia nieruchomości do urzędu skarbowego i zapłata podatku
 7. Wpis do księgi wieczystej
 8. Przekazanie nieruchomości nabywcy

Warto zaznaczyć, że w przypadku obywateli UE i EOG, proces nabycia nieruchomości może być uproszczony, gdyż zwykle nie muszą oni uzyskiwać zezwolenia na zakup nieruchomości w Polsce.

Zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców

W Polsce, zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców jest wymagane w określonych sytuacjach. W tej sekcji omówimy sytuacje, w których zezwolenie jest wymagane, jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec, aby uzyskać zezwolenie, oraz jakie są konsekwencje nabycia nieruchomości wbrew przepisom.

Kiedy zezwolenie na nabycie nieruchomości jest wymagane?

Wymaganie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca zależy od kilku czynników, takich jak rodzaj nieruchomości, obywatelstwo nabywcy oraz cel zakupu. Zezwolenie jest wymagane w przypadkach, gdy:

 • cudzoziemiec spoza UE i EOG nabywa nieruchomość w Polsce,
 • cudzoziemiec nabywa nieruchomość rolną lub leśną, niezależnie od obywatelstwa,
 • cudzoziemiec nabywa nieruchomość w strefie nadgranicznej.

Warto zaznaczyć, że obywatele UE i EOG zwykle nie muszą uzyskiwać zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce, z wyjątkiem nieruchomości rolnych i leśnych oraz nieruchomości nabywanych w strefie nadgranicznej.

Jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec, aby uzyskać zezwolenie na nabycie nieruchomości?

Warunki wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca zależą od indywidualnych okoliczności. Ogólnie rzecz biorąc, cudzoziemiec musi spełnić następujące warunki:

 • udowodnić, że nabycie nieruchomości służy realizacji celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zamieszkania w Polsce,
 • przedstawić dokumenty potwierdzające źródło finansowania zakupu nieruchomości,
 • przedstawić dokumenty potwierdzające tożsamość oraz, w przypadku osób prawnych, aktualny odpis z właściwego rejestru,
 • przedstawić dokumenty potwierdzające więzi cudzoziemca z Polską;
 • w przypadku nieruchomości rolnych, przedstawić dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze.

Jakie są konsekwencje nabycia nieruchomości wbrew przepisom?

Nabycie nieruchomości wbrew przepisom, zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, nabycie nieruchomości bez wcześniej uzyskanego zezwolenia jest nieważne. 

W związku z powyższym, zaleca się, aby cudzoziemcy starannie sprawdzali wymagania dotyczące zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce i stosowali się do obowiązujących przepisów, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.

Zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości

W niektórych przypadkach, zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców są możliwe. W tej sekcji omówimy sytuacje, w których uzyskanie zezwolenia nie jest wymagane oraz jakie zwolnienia są przewidziane w ustawie o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców.

Kiedy uzyskanie zezwolenia nie jest wymagane?

Konieczność uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca zależy od kilku czynników, takich jak obywatelstwo nabywcy, rodzaj nieruchomości oraz cel zakupu. Uzyskanie zezwolenia nie jest wymagane między innymi, gdy:

 • cudzoziemiec jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • cudzoziemiec nabywa nieruchomość wspólnie z małżonkiem będącym obywatelem polskim,
 • cudzoziemiec nabywa nieruchomość w drodze spadku ustawowego od osoby będącej obywatelem polskim.

Jakie są zwolnienia przewidziane w ustawie o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców?

Ustawa o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców przewiduje kilka zwolnień z obowiązku uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości. Oto niektóre z nich:

 • cudzoziemcy będący obywatelami państw członkowskich UE i EOG mogą nabywać nieruchomości na takich samych zasadach jak obywatele polscy, z wyjątkiem nieruchomości rolnych i leśnych oraz nieruchomości położonych w strefie nadgranicznej;
 • cudzoziemcy nabywający nieruchomości w drodze spadku ustawowego od osoby będącej obywatelem polskim są zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia;
 • cudzoziemcy nabywający nieruchomości wspólnie z małżonkiem będącym obywatelem polskim,
 • osoby prawne z siedzibą na terytorium Polski, które są kontrolowane przez cudzoziemców, mogą nabywać nieruchomości bez zezwolenia, jeżeli spełniają określone warunki.

Warto zaznaczyć, że zwolnienia te mają na celu ułatwienie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, którzy mają związki z Polską lub prowadzą działalność gospodarczą na jej terytorium. Jednakże, w przypadku nieruchomości rolnych i leśnych oraz nieruchomości położonych w strefach nadgranicznych, obowiązek uzyskania zezwolenia dotyczy zarówno obywateli UE i EOG, jak i cudzoziemców spoza tych obszarów.

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy najważniejsze aspekty nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce. Przedstawiliśmy podstawowe informacje dotyczące tego, kto jest uważany za cudzoziemca, jakie nieruchomości mogą nabywać cudzoziemcy oraz jakie prawa mają obywatele UE i EOG. Następnie omówiliśmy proces i wymagania związane z zakupem nieruchomości przez cudzoziemca, w tym dokumenty potrzebne do zakupu oraz procedurę uzyskania zezwolenia na zakup nieruchomości.

W dalszej części artykułu skupiliśmy się na zezwoleniu na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców, omawiając kiedy jest ono wymagane, jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec oraz jakie są konsekwencje nabycia nieruchomości wbrew przepisom. Przedstawiliśmy również sytuacje, w których uzyskanie zezwolenia nie jest wymagane oraz zwolnienia przewidziane w ustawie o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców.

Wszystkie te informacje mają na celu ułatwienie zrozumienia procesu nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce oraz pomóc w podjęciu właściwych decyzji związanych z zakupem nieruchomości.

Zwracamy uwagę, iż proces zakupu nieruchomości przez cudzoziemca jest wysoce sformalizowany i warto w tym zakresie skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy sprawdzą zarówno stan prawny nieruchomości, jak również uzyskają zezwolenie na zakup nieruchomości. Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

Komentarze do wpisu

 1. Maksym Pisze:

  Jak długo trzeba czekać na Zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.