Pobyt czasowyPobyt stałyInne

Przesłuchanie

Zostałem wezwany na przesłuchanie do urzędu. Przesłuchanie nie zostało nagrane a nadto w trakcie przesłuchania w pokoju co pewien czas chodziły inne osoby. Czy mogę gdzieś wnieść skargę lub pozew do sądu?

Zgodnie z art. 86 Kodeksu postępowania administracyjnego jeżeli po wyczerpaniu środków dowodowych lub z powodu ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, organ administracji publicznej dla ich wyjaśnienia może przesłuchać stronę. Do przesłuchania stron stosuje się przepisy dotyczące świadków, z wyłączeniem przepisów o środkach przymusu.
 
Przeprowadzając dowód z przesłuchania stron, stosuje się (odpowiednio) przepisy kodeksu dotyczące świadków. Organ administracji publicznej jest zatem obowiązany pouczyć stronę o prawie odmowy poddania się przesłuchaniu i odmowy odpowiedzi na pytania oraz o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania (art. 83 § 3). Strona, która jest niezdolna do spostrzegania lub komunikowania swoich spostrzeżeń, nie może być przesłuchana w trybie art. 86, jednakże strona znajdująca się pod władzą rodzicielską, opieką lub kuratelą może być przesłuchana, jeżeli nie ma do niej zastosowania przepis art. 82 pkt 1. W tym ostatnim wypadku organ rozważy, czy przesłuchać stronę albo jej przedstawiciela ustawowego bądź też oboje (por. art. 302 § 2 k.p.c.). Strona nie może być przesłuchana także wówczas, gdy spełnione są przesłanki określone w art. 82 pkt 2 i 3. Strona poddana przesłuchaniu może odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania, jeżeli zachodzą przesłanki wymienione w art. 83 § 2. "Fakt przesłuchania strony na protokole przesłuchania świadka nie stanowi naruszenia przepisów postępowania mogącego mieć istotny wpływ na wynik sprawy" (wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 listopada 2005 r., VI SA/Wa 1434/05, LEX nr 198845).
 
Kodeks Postępowania Administracyjnego nie nakłada obowiązku nagrania przebiegu przesłuchania, nie wskazuje również w jakim pomieszczeniu ma odbyć się przesłuchanie. Bez wątpienia pomieszczenie to powinno odpowiadać powadze przeprowadzanych czynności przy czym z samego faktu dostępu osób  trzecich do pomieszczenia nie wynika, iż jakiekolwiek przepisy prawa zostały naruszone. W art. 67 Kodeksu postępowania administracyjnego nałożono jedynie obowiązek sporządzenia protokołu z czynności w postaci przesłuchania strony.
 
Protokół sporządza się tak, aby z niego wynikało, kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał, kto i w jakim charakterze był przy tym obecny, co i w jaki sposób w wyniku tych czynności ustalono i jakie uwagi zgłosiły obecne osoby.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.