Pobyt czasowyStacjonarne studia wyższe

Karta pobytu dla studenta

Planujesz studia w Polsce? Oto kluczowa rzecz, której potrzebujesz – karta pobytu dla studenta. To nie tylko dokument legalizujący twój pobyt, ale także klucz do pełnego korzystania z edukacyjnych możliwości w Polsce. W naszym najnowszym artykule zgłębimy tajniki tego procesu – od zezwoleń na pobyt po opłaty związane z kartą. Niezbędna lektura dla każdego zagranicznego studenta.

karta-pobytu-dla-studenta

Studenci z zagranicy, którzy chcą podjąć naukę w Polsce, muszą ubiegać się o kartę pobytu dla studenta lub wizę. Ten dokument jest niezbędny dla cudzoziemców, którzy chcą legalnie przebywać w Polsce podczas swoich studiów. W tym artykule znajdziesz wszystkie informacje na temat karty pobytu dla studenta, procesu jej wydania, zezwoleń na pobyt, kosztów i opłat związanych z kartą, a także wskazówek dotyczących przygotowania się do odcisków linii papilarnych i innych formalności.

Czym jest karta pobytu dla studenta?

Karta pobytu dla studenta to dokument, który student potrzebuje, aby legalnie przebywać w Polsce podczas swoich studiów. Jest to zezwolenie na pobyt czasowy, które jest wydawane na okres trwania studiów, z możliwością przedłużenia w przypadku kontynuacji nauki. Karta pobytu dla studenta umożliwia nie tylko naukę, ale także pracę. Zgodnie z art. 144 Ustawy o cudzoziemcach zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach udziela się cudzoziemcowi, gdy celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest podjęcie lub kontynuacja studiów w jednostce prowadzącej studia zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, chyba że ta jednostka nie podlega obowiązkowi zatwierdzenia albo w jednostce prowadzącej studia, która nie podlega obowiązkowi zatwierdzenia, w stosunku do której nie została wydana decyzja o zakazie przyjmowania cudzoziemców.

Różnica między kartą pobytu a kartą stałego pobytu dla studenta

Karta stałego pobytu oraz karta stałego pobytu dla studenta to dwa różne dokumenty, które mają swoje specyficzne cechy. Zwykła Karta pobytu dla studenta jest wydawana na czas trwania studiów, z możliwością przedłużenia, natomiast karta stałego pobytu jest wydawana na czas nieokreślony. Karta stałego pobytu lub karta pobytu rezydenta UE może zostać wydana osobie, która spełni określone w Ustawie o cudzoziemcach warunku. Warto zaznaczyć, że karta stałego pobytu dla studenta nie jest automatycznie przyznawana po ukończeniu studiów.

Kiedy cudzoziemiec podejmuje studia w Polsce

Proces, kiedy cudzoziemiec podejmuje studia w Polsce, zaczyna się od ubiegania się o miejsce na uczelni. Po otrzymaniu akceptacji ze strony uczelni, student musi złożyć wniosek o wydanie wizy lub przybyć do Polski w ramach ruchu bez wizowego. Następnie w okresie legalnego pobytu w Polsce powinien złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia na studiach. Wniosek ten powinien zawierać wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak zaświadczenie o przyjęciu na uczelnię, dowód opłacenia czesnego oraz ubezpieczenie zdrowotne. Po złożeniu wniosku, student oczekuje na decyzję wydaną przez wojewodę właściwego dla miejsca zamieszkania studenta.

Jak studia uzasadniają pobyt cudzoziemca w Polsce

Studia uzasadniają pobyt cudzoziemca w Polsce, ponieważ uczestnictwo w programie edukacyjnym jest jednym z głównych powodów, dla których cudzoziemcy ubiegają się o kartę pobytu. Polskie uczelnie oferują wysoki poziom edukacji, a studenci z zagranicy mają możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności, które mogą wykorzystać w przyszłości. Dlatego też, pobyt cudzoziemca w Polsce jest uzasadniony przez uczestnictwo w programie studiów, co jest potwierdzone przez zaświadczenie o przyjęciu na uczelnię oraz dowód opłacenia czesnego.

Proces wydania karty pobytu dla studenta

Wydanie karty pobytu dla studenta to proces, który obejmuje kilka etapów, takich jak złożenie wniosku, zgromadzenie niezbędnych dokumentów oraz oczekiwanie na decyzję. W poniższych podrozdziałach omówimy poszczególne kroki, które należy wykonać, aby uzyskać kartę pobytu dla studenta.

Jak złożyć wniosek o pobyt dla studenta

Aby złożyć wniosek o pobyt dla studenta, należy wykonać następujące kroki:

 1. Uzyskać zaświadczenie o przyjęciu na uczelnię.
 2. Opłacić czesne za studia.
 3. Załatwić ubezpieczenie zdrowotne.
 4. Wypełnić formularz wniosku o wydanie karty pobytu dla studenta.
 5. Dołączyć wszystkie wymagane dokumenty do wniosku.
 6. Złożyć wniosek w odpowiednim miejscu.

Miejsce składania wniosku o kartę pobytu

Miejsce składania wniosku o kartę pobytu dla studenta zależy od miejsca zamieszkania cudzoziemca. Wniosek składa się do wojewody właściwego dla miejsca zamieszkania studenta np. studenci mieszkający w Warszawie składają wniosek do Wojewody Mazowieckiego, studenci z Katowic do Wojewody Śląskiego, studenci z Gdańska do Wojewody Pomorskiego, studenci z Poznania do Wojewody Wielkopolskiego, zaś studenci z Łodzi do Wojewody Łódzkiego.

Jakie dokumenty potrzebne są do wniosku o udzielenie karty pobytu

Do wniosku o udzielenie karty pobytu dla studenta należy dołączyć następujące dokumenty potwierdzające:

 • Zaświadczenie o przyjęciu na uczelnię.
 • Dowód opłacenia czesnego za studia.
 • Ubezpieczenie zdrowotne.
 • Umowa najmu mieszkania.
 • Dowód tożsamości (np. paszport).
 • Zdjęcie paszportowe.
 • Wypełniony formularz wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy.

Czas oczekiwania na decyzję o udzieleniu karty pobytu

Decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy dla studenta jest wydawana przez wydział spraw cudzoziemców w urzędzie wojewódzkim. Czas oczekiwania na decyzję może wynosi kilka miesięcy, w zależności od indywidualnych okoliczności oraz obciążenia urzędu. Warto złożyć wniosek o wydanie karty pobytu jak najwcześniej, aby uniknąć problemów związanych z legalnością pobytu w Polsce.

Zezwolenie na pobyt dla studenta

W tej części artykułu omówimy zezwolenie na pobyt dla studenta, jego rodzaje oraz proces ubiegania się o nie. Zezwolenie na pobyt jest niezbędne dla cudzoziemców, którzy chcą legalnie przebywać w Polsce podczas studiów.

Pierwsze zezwolenie na pobyt dla studenta

Pierwsze zezwolenie na pobyt dla studenta jest wydawane na okres nie dłuższy niż 15 miesięcy. Aby uzyskać to zezwolenie, student musi spełnić następujące warunki:

 • Posiadać ważne zaświadczenie o przyjęciu na uczelnię.
 • Opłacić czesne za studia.
 • Załatwić ubezpieczenie zdrowotne.
 • Posiadać środki na utrzymanie podczas pobytu w Polsce.
 • Złożyć wniosek o wydanie karty pobytu dla studenta wraz z wymaganymi dokumentami.

Kolejne zezwolenie na pobyt podczas okresu studiów

Podczas okresu studiów, student może ubiegać się o kolejne zezwolenie na pobyt. Aby to zrobić, należy przedstawić dowody kontynuowania studiów oraz spełnienia pozostałych warunków, takich jak opłacenie czesnego czy posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego. Kolejne zezwolenie na pobyt jest wydawane na okres nie dłuższy niż 3 lata.

Jak uzyskać zezwolenie na pobyt po uzupełnieniu studiów

Po uzupełnieniu studiów, cudzoziemiec może ubiegać się o zezwolenie na pobyt w celu poszukiwania pracy , pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej. Aby to zrobić, należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy dla absolwenta wraz z dokumentami potwierdzającymi ukończenie studiów oraz spełnienie pozostałych warunków, takich jak posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego czy środków na utrzymanie. Zezwolenie na pobyt po ukończeniu studiów jest wydawane na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy.

Koszty i opłaty związane z kartą pobytu dla studenta

W tej części artykułu omówimy koszty i opłaty związane z kartą pobytu dla studenta, takie jak opłata skarbowa, pokrycie kosztów utrzymania oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Opłata skarbowa za wydanie karty pobytu

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach 340 zł i jest pobierana przez urząd wojewódzki podczas składania wniosku o wydanie karty pobytu. Warto pamiętać, że opłata skarbowa może ulec zmianie, dlatego zawsze warto sprawdzić aktualne stawki przed złożeniem wniosku.

Pokrycie kosztów utrzymania podczas pobytu w Polsce

Podczas pobytu w Polsce, studenci muszą pokryć swoje koszty utrzymania. Aby to zrobić, warto rozważyć następujące opcje:

 • Poszukiwanie stypendiów lub innych form wsparcia finansowego oferowanych przez uczelnie lub organizacje.
 • Znalezienie pracy dorywczej, która pozwoli na zarobienie dodatkowych środków na utrzymanie.
 • Osłona finansowa ze strony rodziny lub innych osób, które mogą pomóc w pokryciu kosztów utrzymania.
 • Planowanie budżetu i kontrolowanie wydatków, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów.

Ubezpieczenie zdrowotne dla studenta z zagranicy

Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe dla wszystkich studentów z zagranicy przebywających w Polsce. Średni koszt ubezpieczenia zdrowotnego wynosi około 80 zł miesięcznie, jednak może się różnić w zależności od wybranej polisy i zakresu ochrony. Studenci powinni sprawdzić, czy ich uczelnia oferuje ubezpieczenie zdrowotne w ramach opłaty za studia lub czy istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego na własną rękę. Warto również sprawdzić, czy istnieje możliwość uzyskania refundacji części kosztów ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię lub inną organizację.

Wskazówki dotyczące karty pobytu dla studenta

W tej części artykułu przedstawimy praktyczne wskazówki dotyczące procesu ubiegania się o kartę pobytu dla studenta. Omówimy, jak przygotować się do odcisków linii papilarnych, co zrobić, gdy decyzja wydana przez wydział spraw cudzoziemców jest negatywna oraz jak zaświadczenie jednostki prowadzącej studia wpływa na decyzję o udzieleniu karty pobytu.

Jak przygotować się do odcisków linii papilarnych

Podczas procesu ubiegania się o kartę pobytu, studenci muszą oddać odciski linii papilarnych. Aby przygotować się do tego procesu, warto zastosować się do następujących wskazówek:

 • Przed wizytą w urzędzie umyj ręce i osusz je dokładnie.
 • Unikaj stosowania kremów lub olejków na dłonie przed oddaniem odcisków.
 • Jeśli masz na dłoniach rany lub blizny, poinformuj o tym pracownika urzędu.
 • Podczas oddawania odcisków postaraj się być spokojny i zrelaksowany, aby proces przebiegł sprawnie.

Co zrobić, gdy decyzja wydana przez wydział spraw cudzoziemców jest negatywna

Jeśli decyzja wydana przez wydział spraw cudzoziemców jest negatywna, warto podjąć następujące kroki:

 • Starannie przeanalizuj uzasadnienie decyzji i sprawdź, czy wszystkie informacje są prawidłowe.
 • Skonsultuj się z prawnikiem lub doradcą ds. cudzoziemców, aby omówić możliwości odwołania się od decyzji.
 • Jeśli istnieje możliwość odwołania się od decyzji, zgromadź niezbędne dokumenty i dowody, które mogą pomóc w uzyskaniu pozytywnej decyzji.
 • Złożenie odwołania w odpowiednim terminie, zazwyczaj 14 dni od daty otrzymania negatywnej decyzji.

Jak zaświadczenie jednostki prowadzącej studia wpływa na decyzję o udzieleniu karty pobytu

Zaświadczenie jednostki prowadzącej studia jest jednym z kluczowych dokumentów, które wpływają na decyzję o udzieleniu karty pobytu dla studenta. Zaświadczenie to powinno zawierać następujące informacje:

 • Imię i nazwisko studenta oraz numer identyfikacyjny.
 • Nazwę uczelni i kierunek studiów.
 • Okres, na który student został przyjęty na studia.
 • Informacje o opłatach za studia oraz ewentualnych stypendiach.

Ważne jest, aby zaświadczenie było aktualne i wystawione przez uprawnioną jednostkę prowadzącą studia. W przypadku braku zaświadczenia lub nieścisłości w dokumentach, decyzja o udzieleniu karty pobytu może być negatywna.

Podsumowanie

W niniejszym artykule przedstawiliśmy kompletny przewodnik po karcie pobytu dla studenta w Polsce. Omówiliśmy, czym jest karta pobytu dla studenta, różnicę między kartą pobytu a kartą stałego pobytu, proces wydania karty pobytu oraz zezwolenie na pobyt dla studenta. Przedstawiliśmy również koszty i opłaty związane z kartą pobytu oraz praktyczne wskazówki dotyczące ubiegania się o kartę pobytu dla studenta.

Podkreśliliśmy, jak ważne jest przygotowanie odpowiednich dokumentów, takich jak zaświadczenie jednostki prowadzącej studia, oraz jak istotne jest poznanie procedur i terminów związanych z ubieganiem się o kartę pobytu. Wskazaliśmy również, co zrobić w przypadku negatywnej decyzji wydanej przez wydział spraw cudzoziemców oraz jak przygotować się do odcisków linii papilarnych.

Mamy nadzieję, że ten artykuł będzie pomocny dla studentów z zagranicy, którzy planują studiować w Polsce i potrzebują informacji na temat karty pobytu dla studenta. Zachęcamy do zapoznania się z całością przewodnika, aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na ten temat.

Komentarze do wpisu

 1. Filomena Pisze:

  Solicitação de um seguro de saúde

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.