InneŚlub z cudzoziemcem

Małżeństwo bigamiczne

Czy mogę zawrzeć związek małżeński z obywatelem Egiptu przez Konsulem RP w Kairze? Jeżeli mój wybranek ma już jedną żonę a ja tego związku nie będę rejestrowała w Polsce to czy popełniam przestępstwo?

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż w Państwa przypadku nie jest możliwe zawarcie związku małżeńskiego przez Konsulem RP w Kairze. Zgodnie bowiem z art. 26 Ustawy o konsulach Konsul przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński oraz o nazwisku małżonków i ich dzieci, jeżeli osoby zawierające małżeństwo są obywatelami polskimi. 
 
[wazne]Podobna regulacja wynika z art. 1 par. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który wskazuje, iż mężczyzna i kobieta, będący obywatelami polskimi przebywającymi za granicą, mogą zawrzeć małżeństwo również przed polskim konsulem lub przed osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula.[/wazne]
 
Nie jest więc możliwe zawarcie związku małżeńskiego przez cudzoziemca i obywatela polskiego przez Konsulem RP.
 
Natomiast odnosząc się do Pani pytania co do możliwości zawarcia małżeństwa przez obywatela polskiego dopuszczalnego przez prawodawstwo Egiptu tj. małżeństwa bigamicznego wskazuję co następuje.
 
Zgodnie z art. 13 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie może zawrzeć małżeństwa, kto już pozostaje w związku małżeńskim. Zakaz zawierania małżeństw między osobami pozostającymi w związku małżeńskim, zwany także zakazem bigamii, polega na tym, że w tym samym czasie mężczyzna nie może pozostawać w związku małżeńskim z dwiema lub więcej kobietami, zaś kobieta – z dwoma lub więcej mężczyznami. Małżeństwo może więc zawrzeć osoba, która albo nigdy nie pozostawała w związku małżeńskim, albo zawarte przez nią małżeństwo zostało unieważnione, albo ustało wskutek śmierci drugiego małżonka lub uznania go za zmarłego, bądź wskutek orzeczenia rozwodu.
 
Bigamia jest przestępstwem przewidzianym w art. 206 Kodeksu karnego. Fakt, że w sferę ochrony zasady monogamii wchodzą również przepisy prawa karnego, świadczy o dużej randze tej zasady w systemie polskiego prawa. Odpowiedzialności karnej podlega jedynie osoba pozostająca w ważnym związku małżeńskim, nie popełnia go natomiast drugi nupturient, o ile oczywiście również nie pozostaje w związku małżeńskim. 
 
Jeżeli bigamiczny związek małżeński zawarty zostanie przez obywatela polskiego lub cudzoziemca zagranicą, w miejscu, gdzie ten czyn nie jest uznany przez prawo za przestępstwo, to – ze względu na warunek podwójnej karalności, o którym mowa w art. 111 § 1 Kodeksu karnego – brak będzie podstaw do przyjęcia bytu przestępstwa z art. 206 Kodeksu karnego.
 
Mając na uwadze powyższe uregulowania nie ma przeszkód prawnych do zawarcia przez Panią związku bigamicznego przed organami egipskimi – o ile prawo egipskie dopuszcza taką możliwość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.