InneŚlub z cudzoziemcem

Zawarcie związku małżeńskiego z cudzoziemcem – formalności, dokumenty

Razem z narzeczoną mieszkamy za granicą. Chcielibyśmy w październiku zawrzeć związek małżeński w Polsce. Dowiedziałem się, że w tym celu narzeczona musi z otrzymać z sądu zezwolenie na ślub. Prosiłbym o informację, czy jest możliwość otrzymania tego dokumentu bez naszej obecności w Polsce? Jeśli jest taka możliwość, jakie dokumenty narzeczona oraz ja (obywatel Polski) musimy Państwu dostarczyć?

Niestety obawiam się, iż Pana plan zawarcia związku małżeńskiego w październiku tj. zgromadzenie wszystkich dokumentów w zaledwie 2-3 miesiące jest mało prawdopodobny o ile nie niemożliwy.
 
Zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt. 3 Prawa o aktach stanu cywilnego Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa m.in. dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 80, poz. 432 oraz z 2014 r. poz. 827) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego.
 
Jeżeli otrzymanie dokumentu, o którym mowa powyżej, napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia tego dokumentu. W postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy osoba ta może zawrzeć małżeństwo.
 
Według uchwały Sądu Najwyższego z 22 czerwca 1972 r. (III CZP 34/72, LexPolonica nr 312209, OSNCP 1973, nr 4, poz. 52; PiP 1974, s. 166 z glosą J. Jakubowskiego) w postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od przedstawiania dowodu zdolności do zawarcia małżeństwa sąd obowiązany jest oceniać zdolność cudzoziemca do zawarcia małżeństwa nie tylko w świetle jego prawa ojczystego, ale również z punktu widzenia zgodności tego prawa z podstawowymi zasadami porządku prawnego w Polsce (por. także orz. SN z 26 sierpnia 1974 r., I CR 608/74, LexPolonica nr 330596, OSPiKA 1976, poz. 141 z glosą M. Tomaszewskiego).
 
Sprawa o zwolnienie Cudzoziemca od złożenia dokumentu jest sprawą z zakresu prawa rodzinnego a więc Sąd w pierwszej kolejności bada wniosek pod względem formalnym a jeżeli nie zawiera żadnych braków wyznacza termin rozprawy. W zależności od Sądu cała procedura trwa od 3-6 miesięcy pod warunkiem, iż złożony wniosek nie zawiera żadnych braków tj. został prawidłowo napisany, uiszczono opłatę sądową oraz dołączono niezbędne załączniki.
 
[wazne]Ponadto zgodnie z art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Jednakże kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.[/wazne]
 
Miesięczny okres wyczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego może zostać skrócony na podstawie zezwolenia kierownika urzędu stanu cywilnego, jeżeli przemawiają za tym ważne względy. Jako ważne względy wskazuje się w doktrynie przede wszystkim ciążę kobiety mającej zawrzeć małżeństwo, zwłaszcza jeżeli termin zawarcia małżeństwa po upływie wyznaczonego terminu pokrywa się z terminem porodu (por. A. Zielonacki, Zawarcie małżeństwa…, s. 41; G. Jędrejek, Kodeks rodzinny…, komentarz do art. 4, nb 4). Na skrócenie biegu terminu mogą też wpływać takie okoliczności, jak choroba jednej ze stron albo członka ich rodziny, planowany pobyt w szpitalu czy nagła konieczność wyjazdu za granicę (A. Zielonacki, Zawarcie małżeństwa…, s. 41; A. Zielonacki, w: Kodeks rodzinny…, komentarz do art. 4, nb 5; K. Piasecki, w: Kodeks rodzinny…, komentarz do art. 4, nb 1; K. Pietrzykowski, w: Kodeks rodzinny…, komentarz do art. 4, nb 4). Nie wydaje się natomiast zrozumiałe, dlaczego powodem takim miałaby być per se „potrzeba szybkiego uregulowania stosunków majątkowych" (K. Gromek, Kodeks rodzinny…, komentarz do art. 4, nb 1).
 
Wniosek do Sądu można wysłać pocztą lub złożyć przez pełnomocnika. Jednak sam charakter sprawy z zasady wymaga obecności stron na posiedzeniu Sądu w celu ich przesłuchania czy nie istnieją przesłanki do oddalenia wniosku.

Komentarze do wpisu

  1. Ania Pisze:

    Witam, mamy podobna sytuacje ...moj partner jest z Idndii , mieszkamy w Niemczech i tu schody sie zaczynaja . Potrzebujemy pozwolenie sadu rodzinnego i duzo zalatwiania . Mozecie mi powiedziec ile to u was trwalo, po jakim czasie dostaliscie zgode z sadu rodzinnego ? Pozdrawiam

  2. Lidia Pisze:

    W październiku chcę zawrzeć związek małżeński z obywatelem Algierii w jego kraju jakie jest nasz polski stosunek do tego ślubu czy w Polsce będzie ważny? Czy będzie trzeba wziąć też ślub w Polsce?

  3. Wa Pisze:

    Witam planujemy z partnerem wsiąść ślub w Polsce ale oboje mieszkamy w niemczech i stąd pytanie wiem że musimy w Polsce w sądzie rejonowym złożyć wniosek o zwolnienie dokumentów zaznaczę że partner pochodzi z Pakistanu i a problem polega na tym że nie ma meldunki z racji tego że nie mieszkamy w Polsce w jakim mieście musimy złożyć ten wniosek koniecznie musi to być Warszawa czy wystarczy że złożymy w Opolu stosowny wniosek pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.