InneŚlub z cudzoziemcem

Zawarcie związku małżeńskiego a brak ważnej wizy

Potrzebuje pilnie porady prawnej, mamy problem, ponieważ udałam się do urzędu stanu cywilnego wczoraj i odmówiono nam udzielenia ślubu cywilnego, ponieważ mój narzeczony nie posiada wizy. Czy możemy próbować w innym urzędzie stanu cywilnego?

ślub z obcokrajowcem
Zgodnie z Ustawą prawo o aktach stanu cywilnego cudzoziemiec zamierzający zawrzeć związek małżeński z obywatelem polski obowiązany jest przedstawić:
  1. Przedstawić dokument stwierdzający tożsamość oraz złożyć odpis skrócony aktu urodzenia, a także dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli pozostawała poprzednio w związku małżeńskim, albo nieistnienia małżeństwa, jeżeli postępowanie o ustalenie nieistnienia małżeństwa toczyło się wobec tej osoby; 
  2. Złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa; 
  3. Dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo;
Ustawa nie przewiduje żadnych innych dokumentów, które cudzoziemiec miałby przedstawić Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego. W szczególności żądanie przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego ważnej wizy nie ma żadnego uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa.
Niestety opisana przez Panią sytuacja jest dosyć częsta, co wynika z błędu, jaki pojawił się w komentarzu do Ustawy prawo o aktach stanu cywilnego. Błędną interpretację omawianego przepisu zawiera Komentarz do ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego A. Czajkowskiej i E.Pachniewskiej. Zgodnie z poglądem wyrażonym w komentarzu cudzoziemiec jest obowiązany do przedstawienia Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego dokumentu tożsamości, którym jest paszport, a także karty pobytu albo ważnej wizy lub innego dokumentu potwierdzającego legalny pobyt na terytorium polski. Informacja zawarta w komentarzu nie została poparta żadnymi przepisami i stoi w sprzeczności z uregulowaniami zawartymi w ustawie. Niestety jest to jedyny komentarz, jakim dysponuje wiele USC i stąd wynika niemal nagminne powielanie w praktyce błędu zawartego w komentarzu do ustawy.
W chwili obecnej powinna Pani ponownie udać się do urzędu stanu cywilnego, można spróbować również udać się do innego urzędu. W przypadku ponownej odmowy powinna Pani zażądać pisemnej informacji o odmowie przyjęcia oświadczenia.
Zgodnie, bowiem z art. 7 Ustawy prawo o aktach stanu cywilnego Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.

Komentarze do wpisu

  1. Karta Pobytu Pisze:

    Jeżeli związek małżeński ma zostać zawarty w Polsce w pierwszej kolejności proszę sprawdzić czy władze Egiptu wydają zaświadczenie o o możliwości zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli taki dokument nie jest wydawany konieczne będzie złożenie wniosku do sądu. Ponadto potrzebne będą standardowe dokumenty takie jak: ważny paszport, aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym, zaświadczenie o stanie cywilnym.

  2. Barbara Pisze:

    Jakie dokumenty potrzebne są do zawarcia małżeństwa z Egipcjaninem europejskie zawarcie małżeństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.