InneŚlub z cudzoziemcem

Ślub z Rosjanką

Za kilka miesięcy zamierzam zawrzeć związek małżeński z obywatelską Rosji. Moja narzeczona nie jest jednak wstanie zdobyć odpisu aktu urodzenia oraz innych dokumentów gdyż w Polsce posiada status uchodźcy. Czy w tej sytuacji będziemy mogli zawrzeć związek małżeński ?

Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego wymienia szereg dokumentów, jakie musi przedstawić obywatel polski zamierzający zawrzeć związek małżeński o obywatelką Rosji. W szczególności osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest obowiązana przedstawić dokument stwierdzający tożsamość oraz złożyć odpis skrócony aktu urodzenia, a także dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli pozostawała poprzednio w związku małżeńskim, albo nieistnienia małżeństwa, jeżeli postępowanie o ustalenie nieistnienia małżeństwa toczyło się wobec tej osoby.
 
Ponadto obywatelka Rosji zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.
 
Jeżeli otrzymanie dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu.
 
[wazne]Cudzoziemiec, który otrzymał w Polsce status uchodźcy, legitymuje się tymczasowym zaświadczeniem tożsamości cudzoziemca.[/wazne]
 
Nakładając obowiązek „złożenia” odpisu aktu stanu cywilnego lub innego dokumentu, o którym mowa w art. 54 ust. 1 Prawo o aktach stanu cywilnego, w związku z zawarciem małżeństwa, ustawodawca nie przewiduje możliwości zastąpienia ich dokumentami pośrednimi, np. odpisem notarialnym, książeczką rodzinną przedstawioną do wglądu. Nie przewiduje też możliwości sporządzenia notatki urzędowej z dokumentu, który ma być „złożony”.
 
Jedynie sąd władny jest zwolnić osobę zamierzającą zawrzeć małżeństwo od obowiązku złożenia lub przedstawienia dokumentu wymaganego z mocy art. 54 ust. 1 do zawarcia małżeństwa, i to tylko w wypadku, gdy otrzymanie takiego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody.
 
Reasumując powyższe nie ma przeciwskazań do zawarcia związku małżeńskiego przez Pana z wybranką – konieczne jednak będzie przeprowadzenie dodatkowego postępowania przed sądem, które w przypadku prawidłowo przygotowanego wniosku jest jedynie formalnością.

Komentarze do wpisu

  1. Piotr Pisze:

    Szukam Kobiety do zwiazku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.