InneŚlub z cudzoziemcem

Ślub, narzeczeństwo z obywatelem Algierii

Mam narzeczonego z Algierii, chce na stałe zostać w Polsce, chcemy tu mieszkać, ale ja nie mam pracy. Natomiast mam środki finansowe żeby utrzymać go utrzymać. Czy w takim przypadku możemy nie uzyskać zgody na jego pobyt w Polsce?  Czy jeżeli wzięlibyśmy ślub w Polsce to czy faktycznie przyspieszyłoby to proces uzyskania wizy? Narzeczony ma przyjechać w maju na jeden miesiąc, gdyż tylko na taki okres Wojewoda Świętokrzyski wydał mu zaproszenie. 

Zgodnie z Ustawą o cudzoziemcach, cudzoziemiec może przedstawić jako dokument potwierdzający posiadanie wystarczających środków utrzymania na czas trwania planowanego pobytu oraz na powrót do państwa pochodzenia lub zamieszkania lub na tranzyt do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, zaproszenie, które mogą wystawić obywatel polski zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, oraz członek jego rodziny, zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium.
 
Fakt, iż otrzymała Pani zaproszenie w żaden sposób nie gwarantuje, iż Pani wybranek otrzyma wizę do Polski.  Zgodnie z Ustawą o cudzoziemcach, jaka wejdzie w życie w dniu 1 maja 2014 roku, wizę krajową wydaje konsul. Konsul odmawia wydania wizy m.in. w sytuacji gdy cudzoziemiec nie uzasadnił celu lub warunków planowanego pobytu, lub zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego zamiaru opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu ważności wizy.
 
Zakładając jednak, iż Pani wybranek uzyska wizę i przyjedzie do polski nie ma przeszkód, aby wnioskował o udzielenie mu pobytu czasowego. Zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi można udzielić na jego wniosek, jeżeli spełnia wymogi określone ze względu na deklarowany cel pobytu, a okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadniają jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Co do zasady życie w związku konkubenckim z obywatelką polski uzasadnia taki pobyt.
 
Cudzoziemiec składa wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy osobiście, nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli termin na złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.
 
Warunkiem uzyskania przez cudzoziemca zezwolenia na pobyt czasowy jest posiadanie przez cudzoziemca:
 1. ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;
 3. ma zapewnione miejsce zamieszkania;
 
W przypadku cudzoziemca będącego mężem obywatelki polski faktycznie procedura uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy jest o wiele prostsza i nie wymaga wykazywania przez cudzoziemca okoliczności, o których wspomniałem powyżej.

Komentarze do wpisu

 1. Lucyna Pisze:

  Ja mam problem z uzyskaniem wizy do Algierii iz że dowiedzieli się o mojej chorobie psychicznej ta moja choroba nie komu nie zagraża życiu tylko chcieliśmy się spotkać i wziąć ślub bo bardzo się kochamy i nie możemy żyć bez siebie czy jest jakiś szanse na to wizę proszę o pomoc 😭

 2. Elżbieta Pisze:

  Chciałabym się dowiedzieć, co trzeba zrobić, aby móc po skończonej wizie turystycznej w Algierii moc pozostać dłużej. Nadmieniam ,że mam tam bliskiego przyjaciela i zamierzamy żyć w związku konkubenckim.On ma tam stałą pracę i gwarantuje mi zakwaterowanie u siebie w kraju.

 3. Agnieszka Pisze:

  Czy jeśli mama zaświadczenie lekarskie że spodziewam się dziecka algierczyka jest szansa na szybszą wize

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.