InneŚlub z cudzoziemcem

Ślub, małżeństwo z obywatelską Ukrainy po rozwodzie

Mam zamiar zawrzeć związek małżeński z obywatelką Ukrainy. Moja narzeczona jest po rozwodzie wpisanym w księgi stanu cywilnego. Zgodnie z prawem Ukraińskim istnieje możliwość rozwiązania małżeństwa bez wyroku sądowego. Obecnie mój pełnomocnik skierował sprawę do sądu właściwego dla mojego miejsca zamieszkania a sąd odmówił udzielenia zezwolenia i przekazał sprawę do Sądu Okręgowego. Pełnomocnik twierdzi, że nic nie da się zrobić. Jak faktycznie powinna przebiegać procedura udzielenia zgody na zawarcie małżeństwa osobie rozwiedzionej ?

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego rozwiedziona cudzoziemka w celu zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem polski musi przedstawić m.in:
  1. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu przez rozwód albo odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie.
  2. cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo jest obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.
 
Jeżeli otrzymanie dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu.
 
W postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy osoba ta może zawrzeć małżeństwo.
 
Prawo ojczyste określa się w kontekście obywatelstwa, a zatem prawo ojczyste to prawo państwa, którego osoba jest obywatelem.
 
Dla oceny sądu czy Pana narzeczona posiada zdolność do zawarcia związku małżeńskiego nie mają większego znaczenia przepisy polskie. Należy zaznaczyć jednak, że w doktrynie sporne jest, czy art. 56 ust. 1 Prawa o aktach stanu cywilnego stanowi przepis szczególny w stosunku do art. 54 i 55, czy jednak nakazuje przedstawienie dodatkowego dokumentu obok dokumentów określonych w art. 54 i 55, jeżeli nupturientem jest cudzoziemiec. „[…] Dla wyjaśnienia wzajemnych relacji pomiędzy tymi przepisami powoływany jest niekiedy art. 1145 § 2 k.p.c. in fine. Zgodnie z tym zapatrywaniem, skoro art. 1145 § 2 k.p.c. in fine wymaga uznania zagranicznego orzeczenia dotyczącego sprawy niemajątkowej obywateli obcych, mającego stanowić podstawę zawarcia małżeństwa w Polsce (a więc np. zagranicznego orzeczenia rozwodowego, orzeczenia o unieważnieniu małżeństwa), to zasadne jest wymaganie, aby cudzoziemiec obok dokumentu wskazanego w art. 56 ust. 1 o a.s.c. przedstawił również zagraniczne orzeczenie stanowiące podstawę zawarcia małżeństwa (tj. np. orzeczenie: rozwodowe, unieważniające małżeństwo) wraz z prawomocnym postanowieniem o jego uznaniu przez sąd polski. W przeciwnym razie wymaganie uznania zawarte w art. 1145 § 2 k.p.c. in fine (w brzmieniu dotychczasowym) byłoby w tym zakresie bezprzedmiotowe […]” (A. Mączyński, Rozwód w prawie prywatnym międzynarodowym, Warszawa 1983, s. 115).
 
Praktycznie jedyną kwestią wątpliwą w niniejszej sprawie jest stwierdzenie czy Urząd Stanu Cywilnego dokumenty przedstawione przez narzeczoną uzna za wystarczające, jeżeli chodzi o potwierdzenie rozwiązania związku małżeńskiego – akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie. Warto w tym miejscu wskazać, iż Polska oraz Ukraina podpisały w dniu 24 maja 1993 roku umowę o wzajemnej pomocy prawnej, w której ustalono, iż przesłanki zawarcia małżeństwa ocenia się dla każdej z osób zawierających małżeństwo według prawa tej Umawiającej się Strony, której osoba ta jest obywatelem. 
 
[wazne]Dla celów sądowych do wydania postanowienia o zwolnieniu z obowiązku przedstawienia dokumentu, o którym mowa w art. 56 Prawa o aktach stanu cywilnego wystarczające powinno być potwierdzenia stanu cywilnego Pana partnerki. Dokument taki wydawany jest przez Notariuszy na terenie Ukrainy oraz Ambasadę Ukrainy w Polsce. [/wazne]
 
W celu ustalenia treści prawa obcego sąd może skorzystać z instrumentów przewidzianych art. 1143, tj. zwrócić się do Ministra Sprawiedliwości o udzielenie tekstu tego prawa oraz o wyjaśnienie obcej praktyki sądowej, a także zastosować inne środki w celu ustalenia tego prawa, w tym także zasięgnąć opinii biegłych (art. 1143 § 3). Prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu z obowiązku złożenia dokumentu jest wiążące dla kierownika urzędu stanu cywilnego.
 
Co niezmiernie istotne w niniejszej sprawie w mojej ocenie wniosek został skierowany do niewłaściwego sądu. Zgodnie z przepisem szczególnym (art. 508 Kpc) jeżeli właściwość miejscowa nie jest oznaczona w przepisie szczególnym, wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w braku miejsca zamieszkania – sąd miejsca jego pobytu. Do postępowania z urzędu właściwy jest sąd miejsca, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie będące podstawą wszczęcia postępowania. W braku wskazanych wyżej podstaw właściwy będzie sąd dla m. st. Warszawy i to tenże sąd w niniejszej sprawie winien rozpatrywać wniosek a nie sąd właściwy dla Pana miejsca zamieszkania. 

Komentarze do wpisu

  1. Wlodzimierz Pisze:

    Dzien dobry, jestem obywatelem Ukrainy, mam staly pobyt w Polsce, kiedy mieszkalem w Ukraine mialem rozwod, tylko nie przez sąd, ale przez Oddzial Stanu cywilnego. Teraz w Polsce mam problem z dokumentem o tym rozwodzie. W Wyddziale Stan Cywilnych powiedzieli ze mam isć do sądu okregowego, aby on uznał ten rozwod. Swiadećtwo o rozwodzie z Ukrainy ma Apostyl - podtwerdzenie Ministerstwa Sprawedliwosci Ukrainy i jest przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. W sądzie okręgowym za to postępowanie trzeba zapłacić 600zl, i jescze czekać chyba dużo długo. Mam pytanie - czy nie można jakoś uniknąć tego postępowania sądowego, pokazać jakiez teksty zakonu w Urządzie cywilnym, chy wziąc jakies dodatkowe dokumenty w Ukrainie? Dziekuje za odpowiedz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.