InneŚlub z cudzoziemcem

Przyjazd do Polski cudzoziemki – żony Polaka

Kilka dni temu zawarłem związek małżeński z obywatelką Ukrainy na terytorium Ukrainy. Proszę o wskazanie kolejnych kroków abym wraz z żoną mógł legalnie zamieszkać w Polsce.

Po zawarciu związku małżeńskiego na terenie Ukrainy zasadniczo Pana żonę wciąż obowiązuje obowiązek pozwolenia na wjazd do Polski. W tym celu konieczne jest zarejestrowanie związku małżeńskiego w Polsce, uzyskanie zaproszenia, wizy lub zezwolenia na zamieszkanie. 
 
Rejestracja związku małżeńskiego zawartego na Ukrainie w Polsce
 
Zgodnie z art. 73 Ustawy prawo o aktach stanu cywilnego akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu. 
 
Przepisy prawa nie żądają obligatoryjnego uwierzytelnienia dokumentów zagranicznych stanu cywilnego, pod rygorem odmówienia im mocy dowodowej. Zgodnie z postanowieniami art. 1138 Kodeksu postępowania cywilnego zagraniczne dokumenty urzędowe mają moc dowodową na równi z polskimi dokumentami urzędowymi. Jednak dokument zagraniczny, którego autentyczności strona zaprzeczyła, powinien być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny. Jest to generalna zasada, która ma również zastosowanie w postępowaniu w sprawach transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego.
 
Wniosek o rejestrację małżeństwa zawartego na Ukrainie powinien Pan złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego jaki jest właściwy dla Pana miejsca zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć ukraiński akt małżeństwa wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.
 
Uzyskanie zaproszenia dla obywatelki Ukrainy
 
Równolegle z rejestracją aktu małżeństwa w Polsce powinien Pan uzyskać zaproszenie dla żony. Zaproszenia wydawane są przez Wojewodę właściwego dla miejsca zamieszkania zapraszającego na jego pisemny wniosek. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający posiadanie prawa do lokalu w jakim cudzoziemiec będzie mieszkał oraz posiadania wystarczających środków na utrzymanie cudzoziemca.
 
Zaproszenie nie gwarantuje uzyskania przez Pana żonę wizy a jedynie jest dokumentem, który zwalnia z okazania posiadania wystarczających środków na pokrycie jej pobytu w Polsce.
 
Uzyskanie wizy
 
Po uzyskaniu zaproszenia Pana żona powinna wystąpić do Konsula o wizę. Do wizy należy dołączyć zaproszenie oraz wskazać, jako cel pobytu np. organizacja spraw związanych z zmianą miejsca zamieszkania, w żadnym wypadku nie należy wskazywać, iż celem jest zmiana miejsca zamieszkania.
 
[wazne]Należy pamiętać, iż nie wydaje się wizy w celu zamieszkania w Polsce. Zgodnie, więc z art. 30 Ustawy o cudzoziemcach Konsul może odmówić wydania Pana żonie wizy uznając, iż Pana żona nie uzasadniła celu i warunków pobytu w Polsce.[/wazne]
 
Zezwolenie na zamieszkanie 
 
Zezwolenie na zamieszkanie jest udzielane cudzoziemcowi, który zamierza zamieszkać w Polsce np. w związku z zawarciem związku małżeńskiego z obywatelem polski.
 
W trakcie postępowania prowadzonego przez Wojewodę będzie badane również czy zawarty związek małżeński nie jest fikcyjny. Organ prowadzący postępowanie o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony cudzoziemcowi będącemu małżonkiem obywatela polskiego lub małżonkiem cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala, czy związek małżeński nie został zawarty w celu obejścia przez cudzoziemca przepisów o udzielaniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli okoliczności sprawy wskazują, że:
 • jedno z małżonków przyjęło korzyść majątkową w zamian za wyrażenie zgody na zawarcie małżeństwa, o ile nie wynika to ze zwyczaju ugruntowanego w danym państwie lub grupie społecznej;
 • małżonkowie nie wypełniają prawnych obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa;
 • małżonkowie nie zamieszkują wspólnie;
 • małżonkowie nie spotkali się nigdy przed zawarciem małżeństwa;
 • małżonkowie nie mówią językiem zrozumiałym dla obojga;
 • małżonkowie nie są zgodni co do dotyczących ich danych osobowych i innych istotnych okoliczności, które ich dotyczą;
 • jedno z małżonków lub oboje małżonkowie w przeszłości zawierali już małżeństwa dla pozoru.
 
W powyżej wskazanych sytuacjach organ odmawia udzielenia zezwolenia na zamieszkanie.
 
Decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, a w przypadku cudzoziemca przebywającego za granicą – wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamierzonego pobytu cudzoziemca.
 
Cudzoziemiec przebywający za granicą składa wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony za pośrednictwem konsula. Konsul dołącza do wniosku informację, czy wjazd i pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowią zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 
Dla Państwa niezmiernie istotne więc będzie uzyskanie wizy do Polski. Jeżeli żona taką wizę uzyska to postępowanie o zezwolenie na zamieszkanie będzie toczyło się w okolicznościach, gdy będzie już w Polsce mieszkała. Jeżeli jednak Konsul odmówi wydania wizy to konieczne będzie złożenie wniosku za pośrednictwem Konsula i na decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie żona będzie oczekiwała na terytorium Ukrainy.
 
Postępowanie prowadzone na podstawie wniosku złożonego w Konsulacie jest na ogół długotrwałe i trwa od 6 miesięcy do roku.

Komentarze do wpisu

 1. Piotr Pisze:

  Czym się różni wiza turystyczna od wizy małżeńskiej czy w tym przypadku będę musiał wysyłać żonie zaproszenie na Ukrainę ?

 2. Halina Pisze:

  Syn ożenił się z Ukrainką,mieszkają w Polsce, złożyli dokumenty na pobyt czasowy ,jak długo potrwa procedura wydania pozwolenia?

 3. Mieczysław Pisze:

  Jestem po slubie 12 lat i chciałbym zrobić kartę pobytu dla żony jakie są potrzebne dokmenty...

 4. Adrian Pisze:

  Witam!Mam pytanie w sprawie z moja zona(Filipinka).Ja pracuje w Norwegii i w marcu konczy jej sie wiza 3miesieczna turystyczna w Norwegii i musi opuscic norwegie i chcial bym z nia leciec do Polski a viza na europe sie jej konczy okolo 26 marca.Jakie papiery musze dostarczyc by mogla jako moja zona przebywac w polsce?Pozniej planuje znow ja zabrac do Norwegii gdy uzyska vize na SCHENGEN.Dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam

 5. Paweł Jaskulski Pisze:

  Witam! Chciałem się dowiedzieć jak to jest z obywatelestwem jeśli Polak pobiera się z cudzoziemką (w tym przypadku obywatelką Korei Południowej). Kobieta dostaje automatycznie obywatelstwo polskie czy musi spełnić jakieś określone warunki, by je otrzymać?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.