Rezydent

Odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Jestem obywatelek Białorusi, od ponad 6 lat mieszkam w Polsce na podstawie zezwolenia na zamieszkanie w związku z wykonywana pracą. Obecnie otrzymałem decyzję Wojewody Podlaskiego odmawiającą mi udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta gdyż przekroczyłem dozwoloną ilość pobytów za granicą. Nadmieniam, iż pobyty te były związane z wykonywaną pracą. Czy mam szanse na pozytywne rozpatrzenie sprawy ?

Zgodnie z art. 65 Ustawy o cudzoziemcach zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udziela się cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bezpośrednio przed złożeniem wniosku, legalnie i nieprzerwanie, co najmniej przez 5 lat.
 
Warunkiem uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest nieprzerwany pobyt cudzoziemca na terytorium polski. Pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący podstawę do udzielenia mu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, jest nieprzerwany, jeżeli żadna z przerw w nim nie była dłuższa niż 12 miesięcy i nie przekroczyła łącznie 18 miesięcy w okresie legalnego pobytu na terytorium Unii Europejskiej,.
 
Tenże nieprzerwany, odpowiednio zalegalizowany pobyt, winien być rozumiany jako rzeczywiste, fizyczne przebywanie cudzoziemca na terytorium Polski, służące jego zasymilowaniu się ze społecznością lokalną oraz budowie trwałych relacji osobistych i ekonomicznych.
 
[wazne]W sytuacji gdy cudzoziemiec nie spełnia przedmiotowego warunku wojewoda wydaje decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE. Decyzja wojewody w tym zakresie nie jest decyzją opartą na uznaniu administracyjnym i tym samym nie spełnienie ustawowych przesłanek dla uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta zawsze powoduje wydanie decyzji odmownej.[/wazne]
 
Co jednakże niezmiernie istotne w niniejszej sprawie przerwa w pobycie na terytorium Polski może być dłuższa niż wskazana w ustawie, jeżeli jest ona związana m.in. z wykonywaniem obowiązków zawodowych. W odwołaniu od decyzji Wojewody Podlaskiego właśnie na takiej argumentacji powinien się Pan skupić i powołać na to odpowiednie dowody.
 
Stosownie do przepisu art. 77 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy. Zgodnie z przepisem art. 75 § 1 kpa, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Przepis art. 78 § 1 kpa stanowi natomiast, że żądanie strony dotyczące przeprowadzenia dowodu należy uwzględnić, jeżeli przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla sprawy.
 
Powyższe przepisy nakładają na organ administracji procesowy obowiązek przeprowadzenia postępowania dowodowego, by wyjaśnić sprawę, korzystając ze wszystkich możliwych dowodów, których przeprowadzenie nie jest sprzeczne z prawem oraz wprowadzają zasadę, że żądanie przeprowadzenia takiego dowodu należy uwzględnić, jeśli przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla sprawy. Ocena materiału dowodowego należy do organu przeprowadzającego postępowanie, który w uzasadnieniu decyzji powinien wypowiedzieć się, co do dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówi wiarygodności i mocy dowodowej ( art. 80 kpa).
 
Jednocześnie informujemy, iż nasze biuro prowadzi postępowania odwoławcze w sprawie odmowy udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta WE na terenie całej Polski i oczywiście jesteśmy gotowi podjąć się prowadzenia Pana sprawy.

Komentarze do wpisu

  1. Maria Pisze:

    Dzień dobry, dostałam odmowę o kartę rezydenta na razie do 15 sierpnia mam wizę chcę od nowa złożyć wniosek czy mam wyjechać z Polski, czy jak jest wiza mogę nie wyjeżdżać. Czy mam przed tym jak złożyć powtórnie wniosek napisać odmowę od apelacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.