Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Odwołanie od decyzji Wojewody

W sytuacji, gdy Wojewoda odmówi udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na zamieszkanie czy też zezwolenia na osiedlenie się przysługuje odwołanie do Szefa ds. Cudzoziemców na ul. Koszykowej w Warszawie. Odwołanie od decyzji wydanej przez urząd jest określone ściśle przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.
 
Postępowanie odwoławcze może być wszczęte wyłącznie w wyniku wniesienia odwołania przez uprawniony podmiot - stronę. Nie jest zatem dopuszczalne rozpatrzenie sprawy przez organ odwoławczy w sytuacji, gdy nie wniesiono prawidłowo odwołania, np. odwołanie zostało wniesione po upływie terminu, który nie został przywrócony (zob. np. tezę pierwszą wyroku NSA z 25 maja 1984 r., II SA 2048/83, LexPolonica nr 298645, ONSA 1984, nr 1, poz. 51; wyrok NSA z 10 czerwca 1998 r., IV SA 1260/96, Lex nr 43253; wyrok NSA z 17 listopada 1998 r., IV SA 2006/98, Lex nr 43725). Decyzja organu odwoławczego wydana pomimo braku prawidłowo wniesionego odwołania strony jest dotknięta wadą nieważności (wyrok NSA OZ we Wrocławiu z 13 lutego 1996 r., SA/Wr 477/95, LexPolonica nr 341276; uchwała składu siedmiu sędziów NSA z 12 października 1998 r., OPS 11/98, LexPolonica nr 333583, ONSA 1999, nr 1, poz. 4).
 
Strona, która nie brała udziału w postępowaniu przed organem pierwszej instancji, może poszukiwać ochrony swego interesu prawnego, wnosząc odwołanie - jeżeli nie upłynął jeszcze termin do wniesienia odwołania przez inne strony, lub składając wniosek o wznowienie postępowania - jeżeli decyzja stała się ostateczna (zob. tezę pierwszą wyroku NSA OZ w Gdańsku z 7 lutego 2001 r., II SA/Gd 2258/98, LexPolonica nr 2317984; zob. także wyrok NSA OZ w Krakowie z 4 lutego 1993 r., SA/Kr 558/92, LexPolonica nr 297510, Sam.Teryt. 1993, nr 10, s. 78).
 
Jednym ze skutków wniesienia odwołania od decyzji Wojewody jest to, że zakwestionowana decyzja nie może stać się ostateczna. Jeżeli w sprawie występowały dwie strony lub więcej, to wniesienie odwołania przez jedną z nich sprawia, że decyzja pozostaje nieostateczna również dla pozostałych (wyrok NSA OZ w Rzeszowie z 23 lipca 1996 r., SA/Rz 493/95, LexPolonica nr 340134).
 
Tetiana zaskarżyła decyzję Wojewody Mazowieckiego w sprawie odmowy udzielenia jej zezwolenia na zamieszkanie w Polsce. Wcześniejszy wniosek o zezwolenie na zamieszkanie złożyła w ustawowym terminie tj. przed upływem 45 dni do końca wcześniejszej decyzji. W tej sytuacji aż do czasu zakończenia postępowania przez Szefa ds. Cudzoziemców pobyt Tetiany w Polsce będzie legalny.
 
W przypadku równoległego wniesienia odwołania przez dwie strony organ administracji powinien rozpoznać sprawę merytorycznie i wydać decyzję ostateczną w stosunku do obu stron. Oddzielne rozpatrzenie odwołań i wydanie odrębnych decyzji w odniesieniu do każdego z odwołań powoduje, że decyzja podjęta później, będąca kolejną decyzją ostateczną w tej samej sprawie, dotknięta jest wadą nieważności (wyrok NSA OZ w Gdańsku z 19 lutego 1999 r., I SA/Gd 737/97, LexPolonica nr 345869).
 
Koniecznym warunkiem uznania pisma za odwołanie od decyzji jest stwierdzenie, że w piśmie tym strona wyraża swoje niezadowolenie z wydanej decyzji (zob. np. teza trzecia wyroku NSA z 26 listopada 1999 r., IV SA 1512/98, Lex nr 48178). Tak więc każde pismo strony wniesione do organu odwoławczego w ustawowym terminie do złożenia odwołania i wyrażające niezadowolenie z decyzji nieostatecznej podlega rozpatrzeniu jako odwołanie od decyzji (wyrok SN z 20 czerwca 1996 r., III ARN 14/96, LexPolonica nr 311818, OSNAPiUS 1997, nr 2, poz. 16).
 
Zaadresowanie pisma do organu pierwszej instancji, a nie do organu odwoławczego, nie wyłącza dopuszczalności uznania pisma za odwołanie - jeżeli okoliczności wskazują na taki właśnie charakter pisma. Praktyka wskazuje, że jest to częsty sposób oznaczania adresata także w przypadkach, gdy odwoławczy charakter pisma nie budzi wątpliwości (zob. wyrok NSA z 2 czerwca 1999 r., I SA 1511/98, Lex nr 48570; wyrok NSA OZ w Lublinie z 30 czerwca 1999 r., I SA/Lu 450/98, LexPolonica nr 350230, „Gazeta Prawna” 2005, nr 13, s. 10).
 
Pomimo, iż cudzoziemiec może wnieść odwołanie od decyzji Wojewody w niemal dowolnej formie należy pamiętać, iż od profesjonalnego przygotowania odwołania i argumentacji w nim powołanej zależy często wynik sprawy. 
 
Z powyższej przyczyny odradzamy przygotowywanie odwołania od decyzji wojewody bez odpowiedniego przygotowania merytorycznego. 
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom

Dodaj komentarz

2013-02-18 19:35
COC Karta Pobytunapisał(a):
Większość spraw odwoławczych wygrywamy, jednak należy pamiętać, iż każda sprawa jest inna. W celu możliwości wygrania sprawy proszę o przesłanie za pośrednictwem formularza skanu otrzymanej decyzji oraz wskazania daty jej odbioru - formularz jest dostępny po kliknięciu ikony "Zapytaj prawnika".
2013-02-18 19:31
Maonapisał(a):
Jestem obywatelem Chin. Urząd na długiej odmówił mi udzielenia zezwolenia na zamieszkanie gdyż w ich ocenie mój przyjazd do Polski był niezgodny z deklarowanym. Czy możecie mi pomóc w skutecznym odwołaniu się od tej niesprawiedliwej decyzji ?
Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25730
Zrealizowanych
usług