InneŚlub z cudzoziemcem

Małżeństwo, ślub z obywatelką Brazylii, Brazylijką

Mam narzeczona Brazylijkę, z która mieszkałem w Hiszpanii przez 8 miesięcy, niestety musiałem wrócić do Anglii a ona wróciła do Brazylii. Chcemy się pobrać, ale w Wielkiej Brytanii – ona musi najpierw otrzymać wizę na ślub, której nie można zmienić na inny pobyt tutaj, wrócić do Brazylii i złożyć o następna wizę na łączenie rodzin, na która czeka się 3 miesiące i trzeba zdać egzamin z angielskiego itd.
 
Bardzo to skomplikowane i trzeba ciągle wyjeżdżać i wracać. Czy łatwiej byłoby wziąć ślub w Polsce i czy można za jednym razem złożyć o pobyt stały w Polsce? Czy ja muszę być zameldowany w Polsce? Czy ona również? Czy po otrzymaniu pobytu stałego w Polsce może wyjechać ze mną do Anglii czy to tylko jest pobyt w Polsce? 
Zezwolenie na pobyt stały udzielane jest cudzoziemcowi na jego wniosek w sytuacji jeżeli pozostaje w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z obywatelem polskim przez co najmniej 3 lata przed dniem, w którym złożył wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały, i bezpośrednio przed złożeniem tego wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim lub w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych. W omawianej sprawie na chwile obecną nie ma podstaw do udzielenia zezwolenia na pobyt stały Pana narzeczonej, ewentualnie można rozważyć czy istnieją przesłanki do udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy.
 
Zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi udziela, jeżeli spełnia wymogi określone ze względu na deklarowany cel pobytu, a okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadniają jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Natomiast Wojewoda odmawia udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w sytuacji gdy cudzoziemiec nie spełnia on wymogów udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na deklarowany cel pobytu lub okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, nie uzasadniają jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
 
W sytuacji zawarcia przez Państwa związku małżeńskiego istnieje prawdopodobieństwo, iż Pana żona nie uzyska zezwolenia na pobyt czasowy ze względu, iż nie mieszkacie Państwo na stałe w Polsce. Ewentualnym wyjściem z sytuacji byłoby zamieszkanie na czas trwania postępowania w Polsce tj. ok. 60 dni a przynajmniej, aby Pana żona w tym okresie mieszkała w Polsce. W trakcie postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy nie musicie Państwo posiadać meldunku w Polsce, w celu wyjazdu do Anglii Pana narzeczona będzie musiała zawnioskować o wydanie jej wizy. Zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce nie uprawnia do zamieszkania w Anglii.
 
Dodatkowym problemem, który przedłuży czas oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego jest konieczność posiadania dokumentu stwierdzającego, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 80, poz. 432 oraz z 2014 r. poz. 827) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego (art. 79 Ustawy prawo o aktach stanu cywilnego). Z moich informacji wynika, iż w 2010 roku Brazylia zaprzestała wydawania tego dokumentu, co wiąże się z koniecznością złożenia wniosku w sądzie w celu uzyskania postanowienia zwalniającego cudzoziemca z tego obowiązku – procedura ta trwa ok. 6 miesięcy.

Komentarze do wpisu

  1. SILENE Pisze:

    eu sou casada com um polaco no brasil? como fica a minha situaçao?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.