Inne

Karta pobytu

Karta pobytu jest dokumentem, który w okresie ważności, potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium polski oraz uprawnia, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.   Karta pobytu jest wydawana cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na zamieszkanie, zezwolenie na osiedlenie lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Wydanie karty pobytu […]

Karta pobytu jest dokumentem, który w okresie ważności, potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium polski oraz uprawnia, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.
 
Karta pobytu jest wydawana cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na zamieszkanie, zezwolenie na osiedlenie lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Wydanie karty pobytu nie wymaga złożenia wniosku. Kartę pobytu otrzymuje każdy cudzoziemiec, który uzyskał zezwolenie wymienione w ustawie i uiścił należną opłatę
 
W karcie pobytu zamieszcza się dane osobowe cudzoziemca oraz informację o okresie jej ważności oraz organie wydającym. Należy pamiętać, iż cudzoziemiec jest zobowiązany wymienić posiadaną kartą pobytu w przypadku gdy uległy zmianie dane w niej zamieszczone, uległ zmianie wygląd cudzoziemca, karta pobytu uległa uszkodzeniu lub upłynął termin jej ważności. 
 
[wazne]Cudzoziemiec, który utracił kartę pobytu, jest obowiązany zawiadomić o tym wojewodę, który ją wydał, w terminie 3 dni od dnia jej utraty. W przypadku znalezienia utraconej karty pobytu cudzoziemiec jest obowiązany, w terminie 3 dni od dnia jej znalezienia, zawiadomić o tym wojewodę i zwrócić niezwłocznie znalezioną kartę pobytu, jeżeli w miejsce utraconej karty pobytu wydano już nową.[/wazne]
 
Należy pamiętać, iż zgodnie z art. 148 Ustawy o cudzoziemcach, kto uchyla się od obowiązku wymiany karty pobytu podlega karze grzywny.

Komentarze do wpisu

  1. Dimitri Pisze:

    Już nie ma ważność

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.