InneKarta Polaka

Jak udowodnić związek z polskością?

Mam znajoma obywatelka Federacji Rosyjskiej która chciałaby się ubiegać o Kartę Polaka. Posiada polski akt urodzenia swojego ojca, który się urodził w 1938 roku w na terenie aktualnego województwa podlaskiego. Czy zgodnie z obowiązującą ustawą o Karcie Polaka jest to wystarczający dokument uprawniający do ubiegania się o Kartę Polaka czy tez należy załączyć również inne dokumenty potwierdzające związek z polskością?

Zgodnie z art. 195 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o cudzoziemcach zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, na jego wniosek, jeżeli jest osobą o polskim pochodzeniu i zamierza osiedlić się na terytorium Polski na stałe.
 
Dla ustalenia polskiego pochodzenia stosuje się art. 5 ust. 1-3 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji. Z powołanych przepisów wynika, iż za osobę polskiego pochodzenia uznaje się osobę deklarującą narodowość polską i spełniającą łącznie następujące warunki:
  1. Co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej;
  2. Wykaże ona swój związek z polskością w szczególności poprzez pielęgnowanie polskiej mowy, tradycji i obyczajów
 
Natomiast zgodnie z Ustawą o Karcie Polaka dokument tej jest wydawany osobie, która wykaże, że jest narodowości polskiej lub posiadała obywatelstwo polskie, lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie, albo przedstawi zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej działającej na terenie jednego z państw wymienionego w Ustawie potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat.
 
Z samego aktu urodzenia sporządzonego w Polsce nie wynika jeszcze, iż osoby tam wymienione posiadały obywatelstwo polskie, jak również należy zauważyć, iż samo posiadanie obywatelstwa polskiego nie świadczy o przynależności narodowościowej. 
 
Obowiązek poszukiwania dowodów ciąży nie tylko na organie administracji, ale obarcza także stronę, która w swym dobrze rozumianym interesie powinna wykazywać dbałość o przedstawienie środków dowodowych. Pana znajoma powinna więc zadbać o inne dokumenty potwierdzające narodowość polską przodków np. polskie dokumenty tożsamości, akty stanu cywilnego lub ich odpisy albo metryki chrztu poświadczające związek z polskością, dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w Wojsku Polskim, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej, dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej,  dokumenty tożsamości lub inne dokumenty urzędowe zawierające wpis informujący o narodowości polskiej, o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis informujący o jej narodowości polskiej, potwierdzające prześladowanie osoby ze względu na jej polskie pochodzenie.
 
Istotne w sprawie może okazać się udowodnienie, iż dziadek i babcia Pana znajomej w 1920 roku mieszkali na terytorium polski. Zgodnie z Ustawą z dnia 20 stycznia 1920 roku o obywatelstwie Państwa Polskiego. Z chwilą ogłoszenia ustawy prawo obywatelstwa polskiego służyło każdej osobie bez różnicy płci, wieku, wyznania i narodowości, która:
  1. jest osiedlona na obszarze Państwa Polskiego, o ile jej nie służy obywatelstwo innego państwa. 
  2. urodziła się na obszarze Państwa Polskiego, o ile nie służy jej obywatelstwo innego Państwa;
  3. ponadto której na mocy traktatów międzynarodowych obywatelstwo polskie przysługuje.

Komentarze do wpisu

  1. Farhana Pisze:

    Hello Seniors!! I gave an appeal in just 1 day before within 14 days.It was against my 2nd time karta pobytu application. But, my question is that how long I have to wait for a decision after an appeal? And how can I know that my case is processing or not? I am really too much worried. Would you like to please give me such a kind information??? Thanks & Regards Farhana

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.