Odwołanie od decyzjiPobyt czasowy

Jak napisać odwołanie od decyzji do Szefa do spraw cudzoziemców?

Przebywam na terenie Polski od 8 lat, w czerwcu bieżącego roku złożyłem dokumenty na kartę rezydenta długoterminowego UE. Niedawno otrzymałem odmowę w udzieleniu tej karty, gdyż jak się okazało na moment złożenia wniosku zabrakło 2 miesięcy do wymaganego okresu 5 lat. Nie wiedziałem, iż okres przebywania w Polsce w związku z studiami nie jest liczony, jako pełne lata. Natomiast już od września ten okres jest pełny i wynosi 5 lat. Chcę napisać odwołanie od tej decyzji, bo i tak muszę to zrobić żeby trochę czasu wygrać i zdążyć otrzymać w razie, czego pobyt czasowy. Jak sformułować odwołanie do Szefa do spraw cudzoziemców?

Zgodnie z art. 65 Ustawy o cudzoziemcach zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udziela się cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bezpośrednio przed złożeniem wniosku, legalnie i nieprzerwanie, co najmniej przez 5 lat.
 
Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w sprawie V SA/Wa 1029/2010 zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udziela się cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bezpośrednio przed złożeniem wniosku, legalnie i nieprzerwanie, co najmniej przez 5 lat, który posiada stabilne i regularne źródło dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu.
 
W chwili obecnej powinien Pan, więc niezwłocznie doprowadzić do zalegalizowania Pana pobytu poprzez uzyskanie zezwolenia na zamieszkanie i jednocześnie wnieść odwołanie od decyzji Wojewody do Szefa do Spraw Cudzoziemców. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji.
 
Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy. W przypadku decyzji wydawanych przez Wojewodów w sprawę uzyskania statusy rezydenta UE właściwym organem do rozpoznania odwołania jest Szef do Spraw Cudzoziemców.
 
Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Przepisy szczególne mogą ustalać inne wymogi co do treści odwołania. Koniecznym warunkiem uznania pisma za odwołanie od decyzji jest stwierdzenie, że w piśmie tym strona wyraża swoje niezadowolenie z wydanej decyzji (zob. np. teza trzecia wyroku NSA z 26 listopada 1999 r., IV SA 1512/98, Lex nr 48178). Tak więc każde pismo strony wniesione do organu odwoławczego w ustawowym terminie do złożenia odwołania i wyrażające niezadowolenie z decyzji nieostatecznej podlega rozpatrzeniu jako odwołanie od decyzji (wyrok SN z 20 czerwca 1996 r., III ARN 14/96, LexPolonica nr 311818, OSNAPiUS 1997, nr 2, poz. 16).
 
Co istotne jednak odwołanie do Szefa do spraw cudzoziemców musi spełniać wymagania wskazane w art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z powołanym przepisem odwołania mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 
Odwołanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. 
 
Odwołanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu. 
 
Przykładowe odwołanie w Pana sprawie mogłaby wyglądać następująco:
 
Warszawa, dnia 15 listopada 2013 r.
 
Szef Urzędu ds. Cudzoziemców
Koszykowa 16
00-564 Warszawa
 
Za pośrednictwem:
 
Wojewoda Mazowiecki
Długa 5
00-263 Warszawa
 
Skarżący:
Bohdan Kosovy
Letnia 15
07-210 Długosiodło
 
Dotyczy: WSC-II-2.613.457.2013
 
ODWOŁANIE STRONY
OD DECYZJI WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Z DNIA 14 LISTOPADA 2013 R.
 
Działając na podstawie udzielonego mi pełnomocnictwa, niniejszym odwołaniem zaskarżam w całości decyzję w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE decyzji zarzucam w szczególności: 
 1. Naruszenie przepisów Ustawy o cudzoziemcach poprzez przyjęcie, iż nie posiadam wymaganego okresu pobytu uprawniającego mnie do uzyskania statusy rezydenta WE;
 2. Naruszenie art. 8 Kpa poprzez naruszenie zasady pogłębiania zaufania obywateli;
 3. Naruszenie art. 11 Kpa poprzez niewyjaśnienie stronie zasadności przesłanek, którymi kieruje się organ załatwiając sprawę;
 4. Naruszenie przepisów proceduralnych, art., 7 i art. 77 kpa poprzez zaniechanie, nie wyczerpujące zebranie i rozpatrzenie materiału dowodowego przy załatwianiu sprawy.
 
Wskazując na powyższe wnoszę o:
 1. uwzględnienie niniejszego odwołania jako uzasadnionego w całości i udzielenie Skarżącej zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
W razie nieuwzględnienie wniosku z pkt I wnoszę o:
 1. o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania organowi I instancji.
 
 
 
 
……………………..
Podpis

Komentarze do wpisu

 1. Mariia Pisze:

  Ile się czeka na decyzje w sprawie Rezydenta UE, gdzie zostało wniesione odwołania już 3 miesiące temu?

 2. Ronak Prajapati Pisze:

  Hello sir/ma'am, I have applied and now I'm waiting for the decision of my temporary residence permit and work permit also. But now if I want to change the company then what is the procedure and how it all will be. And I am having the work permit of the new company. Please guide me. Cześć panie / pani, Złożyłem wniosek i teraz czekam również na decyzję w sprawie mojego zezwolenia na pobyt czasowy i pozwolenia na pracę. Ale teraz, jeśli chcę zmienić firmę, jaka jest procedura i jak to wszystko będzie. I mam pozwolenie na pracę nowej firmy. Proszę, prowadź mnie.

 3. Klaudia Pisze:

  Dzień dobry, Chciałam przedstawić bardzo poważny problem i jednocześnie zadać pytania owego problemu dotyczące. Mój przyjaciel (kraj pochodzenia –Indie), przybył do Polski 18.02.2018r. na podstawie wizy typu D wielokrotnego wjazdu ważnej 362 dni. Była to wiza studencka. Rozpoczął studia na uczelni (poznaliśmy się w mieście w którym studiował). Na portalu Facebook zobaczył „pięknie” reklamującą się agencję pracy oferującą obcokrajowcom ( nie tylko studentom) pomoc w znalezieniu pracy jak również pomoc w złożeniu wszelkiej dokumentacji do Wojewody Mazowieckiego w celu uzyskania POZWOLENIA NA POBYT CZASOWY I POZWOLENIA NA PRACĘ. Agencja otrzymała oczywiście zapłatę (nie potwierdziła tego żadnym dokumentem) i mój przyjaciel dnia 07.08.2017r. udał się z pełnomocniczką do Urzędu w Warszawie celem złożenia odcisków palców i wszelkiej innej dokumentacji potrzebnej do przyjęcia i rozpatrzenia wniosku. I tak też się stało. Otrzymał umowę z przyszłym pracodawcą, gdzie miał pracować jako kierowca- mechanik. Tu pojawił się pierwszy problem- prawo jazdy indyjskie, które należało wymienić na prawo jazdy europejskie. Pracy oczywiście nie podjął wiedząc iż musi najpierw otrzymać na nią pozwolenie. Skupił się więc na wymianie prawa jazdy w czym ja mu pomagałam. Oficjalnie zdał egzaminy na wszystkie kategorie pojazdów co było rzeczą bardzo trudną gdyż zdawał kilka egzaminów w języku angielskim. Nie będę się już w tym miejscu wiele rozpisywała na temat niekompetencji pracowników Wydziału Komunikacji, która doprowadziła do tego iż musiałam skontaktować się z Ambasadą Indii w Warszawie i prosić tamtejszych pracowników o pomoc, a dokładnie rzec biorąc skontaktowanie się z Paniami z Wydziału Komunikacji w celu przeprowadzenie szybkiego kursu co oznaczają skróty literowe na indyjskim dokumencie prawa jazdy. Przepraszam za sarkazm. Prawo jazdy ostatecznie zdał z wynikiem pozytywnym, zgodnym z normami europejskimi. Miał oszczędności na koncie, ale opłaty za mieszkanie, wyżywienie, prawo jazdy, tłumacza przysięgłego i ogólnie życie w Polsce spowodowały iż przerwał studia ponieważ czesne przekraczało jego możliwości finansowe (studia dzienne na uczelni prywatnej), a decyzji z Urzędu nadal nie było. Co więcej agencja przestała zupełnie interesować się Jego sprawą, a ja się zorientowałam iż On nie ma wbitego w paszporcie stempla, poświadczającego że jest w trakcie oczekiwania na decyzję Urzędu. Agencja nie zareagowała na moje liczne telefony, zaczęli kłamać i tutaj zorientowałam się że mamy do czynienia z oszustami, z którymi co więcej musimy nadal współpracować-przyznam szczerze iż to słowo nie odzwierciedla prawdy, gdyż nie jest to współpraca a raczej wolę to nazwać „walka z rosyjską mafią’’. Zarząd agencji się zmienił, pracownicy również (znam wszystkich, tzn. z rozmów telefonicznych). Nikt nie umiał odpowiedzieć na moje najprostsze pytania. Udaliśmy się do Warszawy i stempel wbito do paszportu. Strona WNIOSKI MAZOWIEKIE.PL działa bardzo słabo co by nie rzec w ogóle. Musiałam dzwonić do Warszawy, aby pytać czy decyzja została podjęta ( niejednokrotnie miałam po 800 połączeń wychodzących , tak bardzo obciążona jest linia telefoniczna- 1 dostępny numer zajmujący się tego typu sprawami). Mijały miesiące, decyzji nadal nie podjęto, aż do dnia 26.06.2018r. I była to decyzja ODMOWNA. List do agencji dotarł 23.05.2018r. o czym nie poinformowano nas. Piszę nas gdyż wszystkie sprawy załatwiałam ja o czym pracownicy agencji wiedzieli, gdyż byłam z nimi w kontakcie. Poinformowano nas 05.06.2018r. Czas na odwołanie 14 dni. Zadzwoniłam tam pytając czy napisali odwołanie i nakazałam przesłać mi jego kopie na adres e-mail. Poinformowano mnie iż odwołanie zostało wysłane dnia 5.06.2018r. Treść odwołania otrzymałam na maila. I dosłownie rzecz biorąc ZAŁAMAŁAM SIĘ. Odwołanie napisane bodajże przy użyciu translatora. Cytuję pewną część-„ Proszę o odwołanie decyzji i ponowne rozpatrzenie mojego wniosku i udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponieważ ,w okresie pobytu w Polsce dostałem zaproszenie na pracę i podpisał umowę o pracę z pracodawcą z planowaną datą rozpoczęcia pracy, miał wielkie pragnienie, aby rozpocząć pracę po otrzymaniu zezwolenia na pobyt czasowy i prace.” Moje pierwsze pytanie brzmi –GDZIE ZNALEŹĆ PRAWNIKA , KTÓRY UMIAŁBY NAPISAĆ ANEKS DO ODWOŁANIA(wiem , że taki aneks można dosłać). Przejdę teraz do treści decyzji. Oczywiście został przytoczony art.114 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach. W momencie składnia podania mój przyjaciel posiadał ubezpieczenie zdrowotne, źródło dochodu ( oszczędności odłożone na koncie pozwalające mu na dalsze życie w Polsce),wynajęte mieszkanie i opłacane co miesiąc bez żadnych opóźnień, umowę o pracę z przyszłym pracodawcą -wynagrodenie:3300 zł ). Zarzucono mu iż samodzielnie zmienił cel dla którego przybył do Polski, tj. postanowił podjąć tu pracę. Z tego co mi wiadomo większość studentów z Indii tak właśnie robi i owe pozwolenie otrzymuje mimo iż do Polski przylatują posiadając wizę studencką. Właściwie znam takich ludzi osobiście. Co więcej w decyzji napisano, że Cudzoziemiec miałby podjąć współpracę z firmą XYZ , a z informacji posiadanych przez Urząd wynika, że ta firma mimo że współpracuje z innymi firmami, nie dostarczyła do nich żadnego pracownika. ALE CZY TO JEST WINA MOJEGO PRZYJACIELA? Sama firma odpowiedziała mi że klienci sami zrezygnowali. DLACZEGO WIĘC URZĄD UZNAŁ IŻ TEN CUDZOZIEMIEĆ PRACY NIE PODEJMIE? Nie zgadzamy się z decyzją wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego. Nie wiem co mamy robić ze względu na to, że pierwsze odwołanie zostało napisane w sposób niekompetentny. Chciałabym prosić o pomoc. Jak napisać drugie odwołanie poprawne pod względem merytorycznym i dające szansę na zmianę decyzji Wojewody. Czy w ogóle istnieje szansa na pozytywne rozpatrzenie sprawy przez Wojewodę? Chciałam podkreślić, że mój przyjaciel przez cały okres pobytu w Polsce NIE PODJĄŁ PRACY , nie miał nigdy do czynieni z prawem, nawet nie podróżował komunikacją miejską bez biletu. Jedyny błąd jaki popełnił to zaufał niekompetentnej bandzie oszustów, którzy nadal biorą od ludzi pieniądze okłamując ich, że pomogą w znalezieniu pracy i w zdobyciu owego pozwolenia. Za wszelką pomoc z góry dziękuję.

 4. Obywatel Pisze:

  Też miałem do czynienia z taką sytuacją i nie jest łatwo taka papierkologia, że głowa mała.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.