InneRepatriacja

Emerytura repatrianta

Od zeszłego roku jestem obywatelem Polski. Obywatelstwo otrzymał na podstawie repatriacyjnej wizy. Jestem emerytowanym funkcjonariuszem MSW Białorusi. Polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odmówiło przyznania mi emerytury, natomiast Zakład Ubezpieczeń Społecznych chce płacić, ale dopiero w chwili, gdy skończę 65 lat. Wiek ten jednak dotyczy zwykłych ludzi a ja jestem wojskowym. W mojej ocenie ZUS nie ma racji. Proszę o Państwa opinię prawną.

W myśl art. 16 ust. 4 Ustawy o repatriacji decyzja o uznaniu za repatrianta powoduje, że przy ustalaniu prawa tej osoby do świadczeń emerytalnych i rentowych oraz ich wysokości w Rzeczypospolitej Polskiej okresy zatrudnienia za granicą uwzględnia się, jako okresy składkowe. Przepis ten koresponduje z art. 6 ust. 1 pkt 9 Ustawy o emeryturach i rentach, zgodnie z którym do okresów składkowych uprawniających do nabycia emerytury zalicza się okres zatrudnienia za granicą osób, które w tym czasie nie były obywatelami polskimi, jeżeli osoby te powróciły do kraju po 22.7.1944 r. i zostały uznane za repatriantów.
 
Powyższe przepisy wyrażają swoistą prawną fikcję, pozwalającą na uznanie okresu zatrudnienia, w którym składka nie była odprowadzana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jako okresu składkowego. Instytucję fikcyjnych okresów składkowych należy więc wyraźnie odróżnić od uznawania pracy w szczególnym charakterze, co z reguły jest warunkiem wcześniejszego nabycia uprawnień emerytalnych. W tym kontekście omawiana norma ma szczególny i wyjątkowy charakter, a zatem zgodnie z zasadą – exceptiones non sunt extentendae – nie może być interpretowana w sposób rozszerzający.
 
W przypadku funkcjonariuszy MSW faktycznie polskie przepisy przewidują odrębne uregulowania, co do wieku i wysokości emerytury. Kwestie te reguluje Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. Emerytura wojskowa przysługuje żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej, który w dniu zwolnienia z tej służby posiada 15 lat służby wojskowej w Wojsku Polskim, z wyjątkiem żołnierza, który ma ustalone prawo do emerytury określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obliczonej z uwzględnieniem okresów służby wojskowej w Wojsku Polskim i okresów równorzędnych z tą służbą. Żaden obowiązujący przepis prawa nie powoduje przyjęcia fikcji prawnej polegającej na przyjęciu, iż służba w obcych formacjach wojskowych jest tożsama ze służbą w Wojsku Polskim. Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne w mojej ocenie brak jest podstaw dla ustalenia w Pana przypadku niższego wieku emerytalnego niż wynika to z ustawy.
 
Powyższe stanowisko jest jednolite w dotychczasowej linii orzecznictwa. W wyroku Sądu Najwyższego w sprawie III UK 24/2005 orzeczono, iż okres wykonywania nauczycielskiej pracy na Ukrainie w miejscowości położonej przed dniem 17 września 1939 r. na terytorium II Rzeczypospolitej przez osobę narodowości polskiej, która po uzyskaniu statusu repatrianta otrzymała w 2003 r. obywatelstwo polskie, jest wprawdzie okresem składkowym, lecz nie stanowi zatrudnienia w szczególnym charakterze uprawniającego do korzystania z wcześniejszej emerytury nauczycielskiej. 

Komentarze do wpisu

  1. Wolodymyr Pisze:

    Jestem repatriant z Ukrainy,mnie 50 lat,teraz pracuje w Polsce.Mam 9.5 lat szkodliwe prace na Ukrainę i 6.5 lata w zwyklyj prace jako elektryk.Poproszę o odpowiedź należy jednak mnie amerytura,i wjjakim wieku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.