Pobyt nielegalnySISZakaz ponownego wjazduZobowiązanie do powrotu

Anulowanie zakazu ponownego wjazdu do Polski

Czy jeżeli obcokrajowiec, który starał się o pobyt tymczasowy i pozwolenie na pracę – nie otrzymał zgody od Urzędu Do Spraw Cudzoziemców, zostanie miło wszystko na terenie RP nielegalnie. Po czasie wróci do kraju pochodzenia – Brazylii i tam weźmie ślub z obywatelka Polski. Czy mimo, iż nie powinien udać się do Europy przez 5 lat – zostanie to anulowane ze względu na żonę? Przesyłam Państwu skan decyzji, doręczonej w dniu 1 grudnia 2016 roku.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż przesłana decyzja nie jest decyzją Urzędu Do Spraw Cudzoziemców a Wojewody Mazowieckiego. Jest to o tyle istotne, iż Wojewoda Mazowiecki jest organem pierwszej instancji, który rozpatruje wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce.
 
Od przedmiotowej decyzji Cudzoziemiec może wnieść odwołanie w terminie 14 dni do Szefa Urzędu Do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. W odwołaniu należy przytoczyć zarzuty naruszenia przepisów postępowania administracyjnego oraz wnieść o przeprowadzenie uzupełniającego postępowania dowodowego w którym Pani partner wykaże, iż spełnia wskazane w Ustawie o cudzoziemcach przesłanki do udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy.
 
Skoro decyzja została doręczona w dniu 1 grudnia 2016 roku to najpóźniej dzisiaj tj. 15 grudnia 2016 roku należy wnieść odwołanie od przedmiotowej decyzji aby pobyt Pani partnera pozostał legalny.
 
Natomiast wydanie decyzji negatywnej nie powoduje automatycznie wydania decyzji nakazującej opuszczenie kraju. Jeżeli Pani partner pozostanie nielegalnie w Polsce to z pewnością w przyszłości taka decyzja zostanie wydana z wskazaniem terminu na dobrowolne opuszczenie Polski.
 
Jeżeli termin ten zostanie zachowany to Pani partner będzie mógł wnieść o cofnięcie zakazu ponownego wjazdu. Zgodnie bowiem z art. 320 Ustawy o cudzoziemcach organ, który wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, na wniosek cudzoziemca, w drodze decyzji, może cofnąć zakaz, jeżeli cudzoziemiec wykaże, że m.in., że wykonał obowiązki wynikające z decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu lub jego ponowny wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innych państw obszaru Schengen ma nastąpić ze względu na uzasadnione okoliczności, zwłaszcza ze względów humanitarnych.
 
W mojej ocenie jednak warto wnieść odwołania od decyzji i nie dopuścić do sytuacji w której pobyt Pani partnera stanie się nielegalny. Poprowadzenie sprawy można zlecić naszej Kancelarii – koszt 3000 zł. Połowa płatna z góry i połowa po pomyślnym załatwieniu sprawy.

Komentarze do wpisu

  1. Peter Pisze:

    It states "the alien shall prove linguistic skill by the official certificate regulated in Article 11a of the Law of 7 October 1999 r. on the Polish Language (OJ No. 90, item. 999, as amended)". My question; is A1 Polish certificate accepted for this requirement?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.