Newsletter
Aktualności
16.11.2013
Akt zawiera rozwiązania ułatwiające cudzoziemcom legalizację i zapobiegające delegalizacji ich pobytu na terytorium Polski. Uporządkowano problematykę pobytu cudzoziemców oraz nadano przepisom większą przejrzystość. Nowe prze...
23.07.2013
19 lipca br. weszły w życie zmienione dyrektywy i unijne rozporządzenia dotyczące ochrony międzynarodowej. Zmodyfikowane regulacje to kol
16.06.2013
W dniu 5 czerwca 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, która reg
Pytania i Porady
Obywatelstwo polskie
Cudzoziemiec wnioskujący o uznanie go za obywatela polskiego jest obowiązany posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną urzędowym poświadczeniem, o którym mowa w art. 11a ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999, ...
W przypadku nadania obywatelstwa przez Prezydenta Polski jest t Z dniem 1 maja 2014 roku w życie weszła nowa Ustawa o cudzoziem
Pytania i Porady
Ślub z cudzoziemcem
W cyklu poprawiania odpowiedzi konkurencyjnych portali sugerujących, iż biegle zajmują się problematyką prawną związaną z cudzoziemcami pod „lupę” bierzemy jedną z odpowiedzi opublikowaną w portalu udzielającym porad prawnych on-line. Klient portalu z...
Nasze biuro specjalizuje się w przepisach, jakie obowiązują w P Zakładając, iż faktycznie Pani chłopak uzyska wizę, któr
Pytania i Porady
Zezwolenie na pracę
USTAWA z dnia 8 listopada 2013 r. o cudzoziemcach   ...
Zdecydowanie ubieganie się o zezwolenie na zamieszkanie przez o Zgodnie z art. 26 Ustawy o cudzoziemcach wiza krajowa może być
Pytania i Porady
Zezwolenie na zamieszkanie
Zarówno obowiązująca Ustawa o cudzoziemcach, jak również Ustawa o obywatelstwie polskim uzależniają uzyskanie zezwolenia na zamieszkanie, zezwolenia na osiedlenie się czy też obywatelstwa polskiego od spełnienia przesłanki nie stanowienie zagrożenia...
Pierwszym krokiem w celu wspólnego zamieszkania w Polsce W dniu 1 maja 2014 roku weszła w życie nowa Ustawa o cudzoziemc
Opinie klientów
Wydawało mi się, iż moje marzenia dotyczące zamieszkania w Polsce są nierealne. Dzięki COC jestem już szczęśliwym posiadaczem karty pobytu.
Roma
Szybka i rzeczowa porada oparta o aktualnie obowiązujące przepisy prawa. Możliwość zadawania dodatkowych pytań w tej samej sprawie w ramach jedn...
Tetiana
Najczęściej komentowane
Wydłużenie z 2 do 3 lat zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemców, jedno...
Zgodnie z Ustawą z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy małżeństwo...
Wniosek o zwolnienie od obowiązku złożenia urzędowi stanu cywilnego dokumentu...
W pierwszej kolejności pragnę wskazać, iż w przypadku rozwodu szereg Pani...
W sytuacji, gdy Wojewoda odmówi udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na zamieszkanie...
Zgodnie z art. 11031 Kodeksu postępowania cywilnego sprawy małżeńskie należą...
Kwestie związane z zakupem nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców uregulowano...
Niestety obawiam się, iż Pani mąż nie otrzyma wizy do Polski, nawet, jeżeli...