Newsletter
Aktualności
16.11.2013
Akt zawiera rozwiązania ułatwiające cudzoziemcom legalizację i zapobiegające delegalizacji ich pobytu na terytorium Polski. Uporządkowano problematykę pobytu cudzoziemców oraz nadano przepisom większą przejrzystość. Nowe prze...
23.07.2013
19 lipca br. weszły w życie zmienione dyrektywy i unijne rozporządzenia dotyczące ochrony międzynarodowej. Zmodyfikowane regulacje to kol
16.06.2013
W dniu 5 czerwca 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, która reg
Pytania i Porady
Obywatelstwo polskie
Cudzoziemiec wnioskujący o uznanie go za obywatela polskiego jest obowiązany posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną urzędowym poświadczeniem, o którym mowa w art. 11a ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999, ...
Zgodnie z Ustawą o obywatelstwie polskim za obywatela polskiego Decyzją z [...].08.2010 r. znak [...] Kierownik Urzędu Stanu Cy
Pytania i Porady
Ślub z cudzoziemcem
W cyklu poprawiania odpowiedzi konkurencyjnych portali sugerujących, iż biegle zajmują się problematyką prawną związaną z cudzoziemcami pod „lupę” bierzemy jedną z odpowiedzi opublikowaną w portalu udzielającym porad prawnych on-line. Klient portalu z...
Zgodnie z Ustawą o cudzoziemcach, cudzoziemiec może przedstawić Chcę spokojnie myśleć o naszej przyszłości, ale obawiam się że
Pytania i Porady
Zezwolenie na pracę
USTAWA z dnia 8 listopada 2013 r. o cudzoziemcach   ...
Zdecydowanie ubieganie się o zezwolenie na zamieszkanie przez o Zgodnie z art. 26 Ustawy o cudzoziemcach wiza krajowa może być
Pytania i Porady
Zezwolenie na zamieszkanie
Zarówno obowiązująca Ustawa o cudzoziemcach, jak również Ustawa o obywatelstwie polskim uzależniają uzyskanie zezwolenia na zamieszkanie, zezwolenia na osiedlenie się czy też obywatelstwa polskiego od spełnienia przesłanki nie stanowienie zagrożenia...
Nadmienię, że dochód osoby pracującej będzie wystarczał Ze względu, iż w dniu 1 maja 2014 roku wejdzie w życie nowa Ust
Opinie klientów
Wydawało mi się, iż moje marzenia dotyczące zamieszkania w Polsce są nierealne. Dzięki COC jestem już szczęśliwym posiadaczem karty pobytu.
Roma
Szybka i rzeczowa porada oparta o aktualnie obowiązujące przepisy prawa. Możliwość zadawania dodatkowych pytań w tej samej sprawie w ramach jedn...
Tetiana
Najczęściej komentowane
Wydłużenie z 2 do 3 lat zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemców, jedno...
10 stycznia br. w Biuletynie Informacji Publicznej MSW została opublikowana informacja...
Zgodnie z Ustawą z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy małżeństwo...
Wniosek o zwolnienie od obowiązku złożenia urzędowi stanu cywilnego dokumentu...
W pierwszej kolejności pragnę wskazać, iż w przypadku rozwodu szereg Pani...
Niestety obawiam się, iż nawet złożenie ponownego wniosku o wydanie wizy nie...
USTAWA z dnia 8 listopada 2013 r. o cudzoziemcach     Dział...
Niestety obawiam się, iż Pani mąż nie otrzyma wizy do Polski, nawet, jeżeli...