Newsletter
Aktualności
08.08.2014
Centrum Obsługi Cudzoziemców z myślą o swoich Klientach organizuje promocje swoich usług. Jeżeli podpiszesz z nami umowę o prowadzenie sprawy w zakresie uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy do końca sierpnia 2014 roku za usługę zapłacisz jedyne 1500 zł or...
16.11.2013
Akt zawiera rozwiązania ułatwiające cudzoziemcom legalizację i zapobiegające delegalizacji ich pobytu na terytorium Polski. Uporządkowano
23.07.2013
19 lipca br. weszły w życie zmienione dyrektywy i unijne rozporządzenia dotyczące ochrony międzynarodowej. Zmodyfikowane regulacje to kol
Pytania i Porady
Obywatelstwo polskie
Jednym z niezbędnych dokumentów do uzyskania obywatelstwa polskiego jest akt urodzenia wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego z wpisanym nazwiskiem rodowym matki. Co do zasady w sytuacji, gdy w kraju pochodzenia wydawane są akty urodzenia sytuacja jest ...
Poruszony przez Pana problem reguluje Ustawa z dnia 2 kwietnia Zgodnie z Ustawą o obywatelstwie za obywatela polskiego uznaje
Pytania i Porady
Ślub z cudzoziemcem
W dniu 12 grudnia 2013r., została ogłoszona nowa ustawa o cudzoziemcach. Ustawa ta, poza małymi wyjątkami weszła w życie 1 maja 2014r. Nowa ustawa wprowadziła szereg zmian w obowiązującym prawie, zmiany te są zasadniczo korzystniejsze dla cudzoziemców. Cel...
W pierwszej kolejności należy wskazać, iż uzyskanie obywatelstw Zezwolenie na pobyt stały udzielane jest cudzoziemcowi na jego
Pytania i Porady
Zezwolenie na pracę
Kancelaria Prawna Karta Pobytu dbając o najwyższe standardy obsługi Cudzoziemców w Polsce począwszy od maja bieżącego roku co najmniej raz w miesiącu będzie interweniowała w sprawie nadużyć ze strony organów prowadzących postępowanie oraz niespó...
Zgodnie z art. 121 Ustawy o cudzoziemcach cudzoziemiec przebywa Kwestie związane z nadaniem PESEL zostały uregulowane w Ustawie
Pytania i Porady
Pobyt czasowy
Spełniając prośby naszych czytelników dzisiaj omówię zagadnienia związane z możliwością zamieszkania rodziny cudzoziemca w Polsce, który posiada zezwolenie na pobyt czasowy.   ...
Zgodnie z art. 100 Ustawy o cudzoziemcach Wojewoda odmawia udzi Zgodnie z Ustawą o cudzoziemcach wydania wizy krajowej odmawia
Pytania i Porady
Zezwolenie na pobyt stały
Wraz z wejściem w życie Ustawy o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 roku w miejsce dotychczasowego zezwolenia na osiedlenie się wprowadzono zezwolenie na pobyt stały. Zezwolenie na pobyt stały wraz z zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego WE są instytu...
Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym małżeństwo zostaje z
Opinie klientów
Wydawało mi się, iż moje marzenia dotyczące zamieszkania w Polsce są nierealne. Dzięki COC jestem już szczęśliwym posiadaczem karty pobytu.
Roma
Szybka i rzeczowa porada oparta o aktualnie obowiązujące przepisy prawa. Możliwość zadawania dodatkowych pytań w tej samej sprawie w ramach jedn...
Tetiana
Najczęściej komentowane
Wydłużenie z 2 do 3 lat zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemców, jedno...
Zgodnie z Ustawą z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy małżeństwo...
Wniosek o zwolnienie od obowiązku złożenia urzędowi stanu cywilnego dokumentu...
W pierwszej kolejności pragnę wskazać, iż w przypadku rozwodu szereg Pani...
Zgodnie z art. 11031 Kodeksu postępowania cywilnego sprawy małżeńskie należą...
Niestety obawiam się, iż nawet złożenie ponownego wniosku o wydanie wizy nie...
Niestety obawiam się, iż Pani mąż nie otrzyma wizy do Polski, nawet, jeżeli...
W dniu 12 grudnia 2013r., została ogłoszona nowa ustawa o cudzoziemcach. Ustawa...