Pobyt nielegalnyZakaz ponownego wjazduZobowiązanie do powrotu

Zobowiązanie do powrotu Hrebenne

Jestem obywatelem Ukrainy. W dniu dzisiejszym przekraczałem przejście graniczne Hrebenne-Rawa Ruska. W trakcie kontroli Straż Graniczna powiedziała mi, iż przebywałem w Polsce nielegalnie i otrzymał decyzję o zobowiązaniu do powrotu oraz zakazie ponownego wjazdu na terytorium Polski na okres 3 lat. W Polsce pozostałem nielegalnie gdyż w 2017 roku Wojewoda Mazowiecki pozostawił mój wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy bez rozpoznania z powodu nie załączenia do wniosku informacji starosty. Czy Państwo możecie mi w tej sprawie pomóc? 

Tak oczywiście jesteśmy Panu w tej sprawie pomóc. Zgodnie z art. 127 Kodeksu postępowania administracyjnego od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy.
 
W niniejszej sprawie należy więc wnieść odwołania do Szefa Urzędu Do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Komendanta Placówki Straży Granicznej w Hrebenne. Niezależnie należy wnieść ponaglenie w związku z bezczynnością Wojewody Mazowieckiego oraz po wniesieniu ponaglenia wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na bezczynność Wojewody Mazowieckiego. W dniu 3 września 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę, sygn. akt I OPS 2/13, w której przesądził, że na pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.) przysługuje skarga na bezczynność organu, stosownie do art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a. W uchwale tej NSA wskazał, że pozostawienie podania bez rozpoznania w trybie art. 64 § 2 k.p.a. następuje w drodze czynności materialno-technicznej. W powołanej uchwale wskazano również, że pozostawienie podania bez rozpoznania jest formą zakończenia postępowania administracyjnego w sytuacji, gdy strona nie usunęła braków podania w terminie, mimo prawidłowego wezwania i pouczenia. Jeżeli więc organ prowadzący postępowanie pozostawia podanie bez rozpoznania, mimo że nie zachodzą przesłanki warunkujące podjęcie tej czynności materialno-technicznej, to pozostaje on w bezczynności, bo odmawia rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji.
 
W świetle art. 64 § 2 k.p.a. pozostawienie bez rozpoznania złożonego wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy możliwe jest w sytuacji, gdy pomimo wezwania strona nie uzupełnia braków formalnych, przez które należy rozumieć wskazane w art. 63 § 2 – określenie żądania, podpis strony, jeżeli działa bez pełnomocnika dołączenie pełnomocnictwa oraz wymagania określone w przepisach szczególnych. Powoływanie się przez organ administracyjny na treść art. 64 § 2 k.p.a. powinno służyć wyłącznie usunięciu braków formalnych wynikających ze ściśle określonych przepisów i nie może zmierzać do merytorycznej oceny przedstawionego wniosku oraz jego załączników. (por. wyrok NSA z dnia 12 maja 2006 r. sygn. akt I OSK 869/05 LEX nr 236563, prawomocny wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 19 czerwca 2008 r. sygn. akt II SAB/Go 9/08, LEX nr 499877).
 
Wojewoda Mazowiecki w przedmiotowej sprawie nie był uprawniony do pozostawienia Pana wniosku bez rozpoznania albowiem informacja starosty nie stanowi i nigdy nie stanowiła braku formalnego wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjnego w wyroku z dnia 26 lutego 2015 r., sygn. akt II OSK 1674/13, "Warunki formalne wniosku wszczynającego postępowanie administracyjne powinny być identyczne w każdej tożsamej rodzajowo sprawie i określone w sposób wyłączający możliwość powstania sporu co do tego, czy złożenie danego rodzaju dokumentu będzie się łączyć z wypełnieniem obowiązku złożenia podania w prawidłowej formie." W sprawie przedłożonej Sądowi do rozpoznania nie mamy do czynienia z taką sytuacją.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.