InnePobyt czasowy

Zezwolenie na zamieszkanie w Polsce

Udzielenie zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony wymaga stwierdzenia, że uzasadnione jest zamieszkiwanie cudzoziemca na terytorium polski przez okres dłuższy niż trzy miesiące. Natomiast podstawą pobytu cudzoziemca do trzech miesięcy jest wiza pobytowa krótkoterminowa – art. 31 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o cudzoziemcach. Podstawą pobytu cudzoziemca przez okres dłuższy niż trzy miesiące może być […]

Udzielenie zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony wymaga stwierdzenia, że uzasadnione jest zamieszkiwanie cudzoziemca na terytorium polski przez okres dłuższy niż trzy miesiące. Natomiast podstawą pobytu cudzoziemca do trzech miesięcy jest wiza pobytowa krótkoterminowa – art. 31 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o cudzoziemcach. Podstawą pobytu cudzoziemca przez okres dłuższy niż trzy miesiące może być również wiza pobytowa długoterminowa – art. 31 ust. 3 Ustawy o cudzoziemcach. Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udziela się każdorazowo na okres niezbędny do realizacji celu pobytu, nie dłuższy jednak niż 2 lata – art. 56 ust. 1 Ustawy o cudzoziemcach.
 
Katalog okoliczności w jakich za uzasadnione należy uznać udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony ma charakter zamknięty tylko w odniesieniu do decyzji wydawanych na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o cudzoziemcach. W konsekwencji w przypadku braku przesłanek negatywnych oraz spełnieniu dodatkowych warunków wymienionych w ustawie organ ma obowiązek uwzględnić wniosek cudzoziemca o wydanie zezwolenia.
 
Po pięciu latach pobytu w Polsce na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, udzielanych w celu połączenia z rodziną, małżonek i pełnoletnie dziecko cudzoziemca, nabywają własne uprawnienia do uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.
 
Zgodnie z treścią art. 53 Ustawy o cudzoziemcach zezwolenia na zamieszkanie udziela się cudzoziemcowi który:
 1. posiada zezwolenie na pracę albo pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy, jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane;
 2. prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie w Rzeczypospolitej Polskiej, korzystną dla gospodarki narodowej, a w szczególności przyczyniającą się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia nowych miejsc pracy,
 3. zamierza jako osoba o uznanym dorobku artystycznym kontynuować twórczość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. bierze udział w szkoleniach i stażach zawodowych realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej,
 5. zamierza jako członek rodziny zamieszkiwać wspólnie z pracownikiem migrującym, o którym mowa w Europejskiej Karcie Społecznej, sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67),
 6. jest małżonkiem obywatela polskiego,
 7. jako członek rodziny cudzoziemca, o którym mowa w art. 54, przybywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium w celu połączenia z rodziną,
 8. jest małoletnim dzieckiem cudzoziemca urodzonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywającym na tym terytorium bez opieki,
 9. jest małżonkiem lub pełnoletnim dzieckiem cudzoziemca, o którym mowa w art. 54, i przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez okres 5 lat na podstawie zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonych w związku z okolicznościami, o których mowa w pkt 7,
 10. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w pkt 7, w przypadku owdowienia, rozwodu, separacji lub śmierci wstępnego lub zstępnego pierwszego stopnia, gdy przemawia za tym szczególnie ważny interes cudzoziemca,
 11. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w pkt 6, w przypadku owdowienia lub rozwodu, gdy przemawia za tym szczególnie ważny interes cudzoziemca,
 12. jest małoletnim dzieckiem cudzoziemca, posiadającego zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, urodzonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 13. posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE, udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, oraz zamierza wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie w Rzeczypospolitej Polskiej, podjąć lub kontynuować studia lub szkolenie zawodowe lub wykaże, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 14. jest członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa w pkt 13, z którym przebywał na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, towarzyszącym mu lub chcącym się z nim połączyć,
 15. jest ofiarą handlu ludźmi w rozumieniu decyzji ramowej Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie zwalczania handlu ludźmi i spełnia łącznie następujące warunki:
 16. przybywa lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu podjęcia lub kontynuacji stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na tym terytorium, zwanych dalej „studiami”, także w przypadku gdy podjął studia na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które zamierza kontynuować lub uzupełnić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 17. jest naukowcem, który przybywa lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu prowadzenia badań naukowych na podstawie umowy o przyjęciu w celu realizacji projektu badawczego, zawartej z placówką naukową zatwierdzoną przez ministra właściwego do spraw nauki,
 18. posiada dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1-7) z adnotacją „naukowiec”, wydany przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli umowa o przyjęciu w celu realizacji projektu badawczego, zawarta z właściwą placówką naukową tego państwa, przewiduje przeprowadzenie badań naukowych także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 19. posiada uprawnienie do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w aktach prawnych wydanych przez organy powołane na mocy Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją, podpisanego w Ankarze dnia 12 września 1963 r. (Dz. Urz. WE L 217 z 29.12.1964, str. 3687)

Komentarze do wpisu

 1. Błażej Pisze:

  Dzień dobry. Czy złożenie wniosku o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony nie koliduje ze złożonym wcześniej wnioskiem o kartę czasowa pobytu? Jestem obywatelem RP, a moja żona (z pochodzenia Ukrainka) stara się o kartę czasowa pobytu w Polsce, jednocześnie chciała by dalej pracować w swoim zakładzie pracy, ale wniosek złożony w urzędzie pracy już stracił swoja ważność. Od momentu złożenia wniosku o kartę czasowa minęło już 8 miesięcy a może potrwać to jeszcze do czasu jej wydania, wiec tu mogło by zezwolenie pomóc w pracy, gdyż wtedy nie jest już potrzebne pozwolenie o prace. Chyba ze się mylę. Prosiłbym o pomocna odpowiedz. Z góry dziekuje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.