Inne

Zezwolenie na zakup nieruchomości

Jesteśmy małżeństwem, posiadamy obywatelstwo Rosyjskie. W Polsce mieszkamy od roku 2005, nasza obecna Karta Pobytu traci ważność w roku 2018. W tej chwili zastanawiamy się nad zakupem nieruchomości – mieszkania w Gdańsku. Czy potrzebujemy zezwolenia na zakup tej nieruchomości?

Kwestie związane z zakupem nieruchomości przez cudzoziemców zostały uregulowane w Ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Istotne w sprawie są również postanowienia Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości.
 
Co do zasady nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane, w drodze decyzji administracyjnej, przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie minister właściwy do spraw rozwoju wsi.
 
Powołana Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców przewiduje jednak szereg wyjątków od powyższej zasady. Zgodnie z art. 8 Ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców nie wymaga uzyskania zezwolenia, z zastrzeżeniem nabycie samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Z wyjątkiem mieszkań położonych w strefie nadgranicznej.
 
Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2001 roku w sprawie wykazu gmin położonych w strefie nadgranicznej oraz wzorów tablic umieszczanych w tej strefie i zasad ich utrzymania przez Straż Graniczną gmina Gdańsk leży w strefie nadgranicznej. Jeżeli więc mieszkania jest położone w tej strefie konieczne jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na zakup przedmiotowej nieruchomości. Procedura związana z zakupem nieruchomości przez cudzoziemca trwa ok. 6 miesięcy.
 
Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące:
  1. oznaczenia wnioskodawcy:
  2. oznaczenia nabywanej nieruchomości:
  3. oznaczenia zbywcy:
  4. określenia rodzaju zdarzenia prawnego, na podstawie którego dojdzie do nabycia nieruchomości;
  5. celu nabycia nieruchomości, a w przypadku gdy nabycie nieruchomości ma nastąpić na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej lub rolniczej – także planowanego sposobu wykorzystywania nieruchomości, w tym rodzaju planowanych na niej inwestycji;
  6. źródła pochodzenia środków finansowych na zakup nieruchomości.
 
Ponadto do wniosku należy dołączyć poświadczone za zgodność z oryginałem dokumentu lub ich oryginały tj.: karta pobytu, decyzja zezwalające na zamieszkanie, paszport, odpis księgi wieczystej nabywanej nieruchomości, wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, wypis z aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, oświadczenie zbywcy wyrażające wolę zbycia nieruchomości na rzecz cudzoziemca.
 
Od wniosku o uzyskanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 1570 zł.
 
Koszt poprowadzenia sprawy przez naszą Kancelarię wynosi 1500 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.