Pobyt stałyUdzielenie zezwolenia

Zezwolenie na pobyt stały

Zapraszamy do lektury naszego najnowszego artykułu, który kompleksowo omawia proces uzyskiwania zezwolenia na pobyt stały dla cudzoziemców. Odkryj kluczowe kroki, jakie należy podjąć, aby legalnie osiedlić się na stałe w Polsce, zdobywając niezbędne dokumenty i spełniając wymagania prawne.

Nasza publikacja skupia się na szczegółowej analizie procedur związanych z wnioskowaniem o zezwolenie na pobyt stały, począwszy od zbierania niezbędnych dokumentów, poprzez wizyty w urzędach, aż po finalne rozstrzygnięcie sprawy. Dzięki naszym praktycznym wskazówkom i poradom, czytelnik dowie się, jak unikać potencjalnych trudności i skrócić czas oczekiwania na decyzję.

Zezwolenie na pobyt stały to dokument, który pozwala obcokrajowcom na legalne zamieszkanie i pracę na terytorium Polski na czas nieokreślony. Uzyskanie tego zezwolenia jest procesem wymagającym spełnienia określonych warunków oraz zgromadzenia odpowiednich dokumentów. W dalszej części tego przewodnika omówimy poszczególne etapy procesu, wymagane dokumenty, opłaty, prawa i obowiązki związane z pobytem stałym, a także różnice między pobytem tolerowanym a pobytem stałym.

Decyzja o zezwoleniu na pobyt stały ma charakter prawnokształtujący (konstytutywny). Jest decyzją związaną, a zatem w razie spełnienia przesłanek uzasadniających uwzględnienie wniosku, organ nie może odmówić cudzoziemcowi udzielenia zezwolenia. Z decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt stały wynikają dla cudzoziemca uprawnienia, z których podstawowe to uprawnienie do pobytu przez czas nieoznaczony na terytorium Polski. Granice trwałości ostatecznej decyzji określają wprawdzie podstawy prawne do wszczęcia postępowania w trybach nadzwyczajnych przewidziane w KPA (art. 16 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego), ale dla utraty samego uprawnienia istotne znaczenie mają również podstawy do wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na pobyt stały (art. 199 Ustawy o cudzoziemcach). Możliwość udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały przewidują nie tylko przepisy Ustawy o cudzoziemcach, ale także Ustawy o repatriacji. Zgodnie z art. 12d Ustawy o repatriacji zezwolenia na pobyt stały udziela się małżonkowi repatrianta, który zamierza osiedlić się wspólnie z repatriantem na terytorium Polski, i dziecku repatrianta, jeżeli nie nabyło ono obywatelstwa polskiego.

Proces uzyskania zezwolenia na pobyt stały

Udzielenie zezwolenia na pobyt stały to proces, który składa się z kilku etapów. Pierwszym krokiem jest przygotowanie i złożenie wniosku o pobyt stały. W dalszej części tego artykułu omówimy, jak prawidłowo wypełnić wniosek oraz jakie dokumenty są potrzebne do jego złożenia.

Wniosek o pobyt stały można złożyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. Warto zwrócić uwagę na to, że wniosek musi być wypełniony w języku polskim, a wszelkie załączone dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Wypełniając wniosek, należy podać swoje dane osobowe, informacje o dotychczasowym pobycie w Polsce, celu pobytu oraz o zatrudnieniu lub prowadzonej działalności gospodarczej. Ważne jest, aby wniosek był wypełniony dokładnie i zgodnie z prawdą, gdyż podanie nieprawdziwych informacji może skutkować odmową udzielenia zezwolenia na pobyt stały.

Po złożeniu wniosku, organ odpowiedzialny za jego rozpatrzenie ma obowiązek przeprowadzić wywiad z wnioskodawcą. Wywiad ma na celu sprawdzenie, czy wnioskodawca spełnia warunki niezbędne do uzyskania zezwolenia na pobyt stały. W trakcie wywiadu, wnioskodawca może być pytany o swoje dotychczasowe doświadczenia związane z pobytem w Polsce, plany na przyszłość oraz o znajomość języka polskiego.

Decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt stały podejmowana jest na podstawie analizy wniosku oraz wyników wywiadu. Jeśli organ uzna, że wnioskodawca spełnia wszystkie warunki, wydaje zezwolenie na pobyt stały. W przeciwnym razie, wnioskodawca otrzymuje odmowę udzielenia zezwolenia. W przypadku negatywnej decyzji, wnioskodawca ma prawo odwołać się od niej do sądu administracyjnego.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku

Aby złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt stały, należy przygotować odpowiednie dokumenty potrzebne do jego złożenia. Lista dokumentów obejmuje:

 • Wypełniony wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały
 • 4 zdjęcia paszportowe
 • Kserokopię paszportu
 • Dokumenty potwierdzające dotychczasowy pobyt w Polsce
 • Dokumenty potwierdzające cel pobytu (np. umowa o pracę, zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej)
 • Dokumenty potwierdzające środki utrzymania

Ważne jest, aby wszystkie dokumenty były aktualne i zgodne z prawdą. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego.

Miejsce składania wniosku i czas załatwienia

Miejsce składania wniosku o zezwolenie na pobyt stały to wojewódzki urząd, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika.

Jeśli chodzi o czas załatwienia wniosku, proces ten może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy, w zależności od indywidualnych okoliczności. Warto jednak pamiętać, że opłaty i czas oczekiwania na decyzję mogą się różnić w zależności od konkretnej sytuacji.

Opłaty związane z procesem ubiegania się o zezwolenie

W procesie ubiegania się o zezwolenie na pobyt stały, należy uiścić kilka opłat. Po pierwsze, jest to opłata za wydanie zezwolenia, która wynosi 640 zł. Po drugie, za wydanie karty pobytu stałego pobierana jest opłata w wysokości 100 zł.

Oprócz tego, w niektórych przypadkach może być wymagana opłata skarbowa, np. za wydanie zaświadczenia o niekaralności. Wysokość opłaty skarbowej zależy od rodzaju dokumentu i może się różnić.

Warto zwrócić uwagę, że opłaty te mogą ulec zmianie, dlatego przed złożeniem wniosku warto sprawdzić aktualne stawki opłat na stronie internetowej właściwego urzędu wojewódzkiego.

Prawa i obowiązki związane z pobytem stałym

Prawo do stałego pobytu daje obcokrajowcom szereg uprawnień, takich jak możliwość legalnej pracy, korzystanie z systemu ochrony zdrowia czy edukacji. Jednocześnie, pobyt rezydenta długoterminowego wiąże się z pewnymi obowiązkami, takimi jak posiadanie ważnej karty pobytu stałego czy przestrzeganie przepisów prawa polskiego.

W kontekście pracy – uprawnienia obcokrajowca zezwalają na podejmowanie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzenie działalności gospodarczej. Warto jednak pamiętać, że obcokrajowcy mają obowiązek zgłoszenia zmiany miejsca pracy oraz informowania odpowiednich instytucji o swojej sytuacji zawodowej.

Karta pobytu stałego i jej ważność

Karta pobytu stałego to dokument potwierdzający prawo do stałego pobytu na terytorium Polski. Wygląda podobnie do dowodu osobistego, zawiera zdjęcie oraz dane osobowe obcokrajowca. Aby uzyskać kartę, należy złożyć wniosek o kartę pobytu w odpowiednim urzędzie wojewódzkim.

Okres ważności karty pobytu stałego wynosi 10 lat. Po upływie tego czasu, obcokrajowiec ma obowiązek złożenia wniosku o jej wymianę. Warto zaznaczyć, że ważność karty nie wpływa na prawo do stałego pobytu – jest to jedynie dokument potwierdzający ten fakt.

Pobyt tolerowany a pobyt stały

Pobyt tolerowany różni się od pobytu stałego pod względem praw i obowiązków. Pobyt tolerowany jest formą ochrony przed deportacją, przyznawaną osobom, które nie mogą opuścić Polski z powodów humanitarnych lub innych przesłanek. Pobyt tolerowany nie daje prawa do pracy, a jego ważność jest ograniczona do 1 roku (z możliwością przedłużenia).

W przypadku pobytu stałego, obcokrajowiec ma szereg uprawnień, takich jak prawo do pracy czy korzystania z systemu ochrony zdrowia. Pobyt stały jest również nieograniczony czasowo, co oznacza, że obcokrajowiec może mieszkać w Polsce na stałe.

Podstawa prawna i miejsce pobytu cudzoziemca

Podstawa prawna zezwolenia na pobyt stały dla cudzoziemców jest określona w ustawie o cudzoziemcach. Zezwolenie na pobyt stały może być udzielone obcokrajowcom, którzy spełniają określone warunki, takie jak nieprzerwany pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez określony czas, posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego czy legalne źródło utrzymania.

Miejsce pobytu cudzoziemca na terytorium rzeczypospolitej polskiej jest związane z adresem zameldowania. Cudzoziemiec może przebywać na terytorium Polski w miejscu, które zostało zgłoszone jako jego miejsce zamieszkania. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, obcokrajowiec ma obowiązek zgłoszenia tego faktu odpowiednim organom.

Ubezpieczenie zdrowotne i praca obcokrajowca

Ubezpieczenie zdrowotne obcokrajowca jest niezbędne do uzyskania zezwolenia na pobyt stały. Cudzoziemiec może być ubezpieczony w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) lub posiadać prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie zdrowotne daje prawo do korzystania z opieki medycznej na terytorium Polski.

W zakresie pracy – uprawnienia obcokrajowca związane z pobytem stałym obejmują możliwość podejmowania legalnej pracy na terytorium Polski. Obcokrajowiec może pracować na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzić własną działalność gospodarczą. W przypadku zmiany miejsca pracy, obcokrajowiec ma obowiązek zgłoszenia tego faktu odpowiednim organom.

Nieprzerwany pobyt i cel pobytu

Nieprzerwany pobyt to okres, w którym cudzoziemiec przebywa na terytorium Polski bez przerwy. W przypadku ubiegania się o zezwolenie na pobyt stały, nieprzerwany pobyt na terytorium rzeczypospolitej polskiej przez określony czas (np. 5 lat) jest jednym z warunków, które muszą być spełnione.

Cel pobytu obcokrajowca może być różny, np. praca, nauka, prowadzenie działalności gospodarczej czy reagrupacja rodzinna. W zależności od celu pobytu, cudzoziemiec może ubiegać się o odpowiedni rodzaj zezwolenia na pobyt czasowy lub stały. W przypadku zmiany celu pobytu, obcokrajowiec ma obowiązek zgłoszenia tego faktu odpowiednim organom.

Wydział do spraw cudzoziemców i dokumenty potwierdzające

Wydział do spraw cudzoziemców to jednostka organizacyjna odpowiedzialna za sprawy związane z pobytem obcokrajowców na terytorium Polski. Jego zadania obejmują m.in. przyjmowanie wniosków o zezwolenie na pobyt stały, wydawanie kart pobytu oraz kontrolowanie legalności pobytu cudzoziemców. Wydział do spraw cudzoziemców współpracuje również z innymi instytucjami, takimi jak Straż Graniczna czy Urząd Pracy, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu zezwoleń na pobyt.

W procesie ubiegania się o zezwolenie na pobyt stały, cudzoziemiec musi przedstawić dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków. Do najważniejszych dokumentów należą:

 • Wniosek o zezwolenie na pobyt stały
 • 4 zdjęcia paszportowe
 • Paszport obcokrajowca
 • Dokumenty potwierdzające nieprzerwany pobyt na terytorium Polski przez wymagany okres (np. wizy, karty pobytu)
 • Potwierdzenie zameldowania na pobyt stały
 • Zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym
 • Dokumenty potwierdzające legalne źródło utrzymania (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej)
 • W przypadku reagrupacji rodzinnej – dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z osobą, na rzecz której ubiegamy się o zezwolenie na pobyt stały (np. akt małżeństwa, akt urodzenia dziecka)

Warto pamiętać, że dokumenty potwierdzające muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i wymaganiami. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym, konieczne może być przedłożenie tłumaczenia przysięgłego. Ponadto, niektóre dokumenty mogą wymagać legalizacji lub apostille, aby były uznane przez polskie władze.

W przypadku braku niezbędnych dokumentów lub wystąpienia wątpliwości co do ich autentyczności, wydział do spraw cudzoziemców może wszcząć postępowanie wyjaśniające. W takiej sytuacji, cudzoziemiec może zostać wezwany do złożenia dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień.

Podsumowanie

W niniejszym artykule omówiliśmy kluczowe aspekty związane z zezwoleniem na pobyt stały w Polsce. Przedstawiliśmy proces uzyskania zezwolenia, w tym dokumenty potrzebne do złożenia wniosku, miejsce składania wniosku i czas załatwienia, a także opłaty związane z procesem ubiegania się o zezwolenie. Następnie omówiliśmy prawa i obowiązki związane z pobytem stałym, w tym kartę pobytu stałego i jej ważność oraz różnice między pobytem tolerowanym a pobytem stałym.

W dalszej części artykułu skupiliśmy się na podstawie prawnej i miejscu pobytu cudzoziemca, omawiając kwestie ubezpieczenia zdrowotnego, prawa do pracy obcokrajowca, nieprzerwanego pobytu i celu pobytu. Na koniec przedstawiliśmy rolę Wydziału do spraw cudzoziemców oraz dokumenty potwierdzające, które są niezbędne w procesie ubiegania się o zezwolenie na pobyt stały.

Uzyskanie zezwolenia na pobyt stały w Polsce jest procesem wymagającym spełnienia określonych warunków oraz zgromadzenia odpowiednich dokumentów. Dlatego warto zapoznać się z obowiązującymi przepisami i wymaganiami, aby uniknąć potencjalnych problemów i opóźnień w procesie ubiegania się o zezwolenie.

Komentarze do wpisu

 1. DAREK Pisze:

  Witam,mam kolegę z Ukrainy.jest pierwszy raz w Polsce.w sierpniu kończy mu się wiza.o co ma wnioskować by nadal móc być w Polsce i legalnie pracować.jakie muszą być zachowane terminy składania wniosków.z góry dziękuję za odpowiedz Darek

 2. Sabina Pisze:

  Witam,mam kolegę z Ukrainy.jest pierwszy raz w Polsce.w sierpniu kończy mu się wiza.o co ma wnioskować by nadal móc być w Polsce i legalnie pracować.jakie muszą być zachowane terminy składania wniosków.z góry dziękuję za odpowiedź.Sabina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.