Pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy w sytuacji, gdy dane znajdują się w SIS

Jestem z Indii. Rok temu przebywałem legalnie w Niemczech, ale z mojej winy zostałem deportowany do swojego kraju. W Indiach otrzymałem nowy paszport 8 miesięcy temu i wróciłem do Niemiec, ale bez wizy. Mam dziewczynę z Polski i chcielibyśmy wsiąść ślub. 
 
Czy w mojej sytuacji będzie to możliwe i co potem jak zaczniemy starać się o kartę pobytu dla mnie, kiedy wyjdzie ze wcześniej bylem deportowany, musiałem złożyć odcisk kciuka wiec jestem w bazie danych? Jesteśmy dwa lata razem i chcemy się pobrać, zwłaszcza że moja sytuacja teraz nie wygląda za ciekawie.
 
Bede wdzięczny za odpowiedz, bo nie wiemy, co robić a nie chciałbym, aby moja dziewczyna miała jakieś problemy przeze mnie.
Zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi udziela się albo – w przypadkach, o których mowa w art. 160, art. 181 i art. 187 Ustawy o cudzoziemcach – można udzielić na jego wniosek, jeżeli spełnia wymogi określone ze względu na deklarowany cel pobytu, a okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadniają jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
 
Zezwolenia na pobyt czasowy udziela się na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie dłuższy jednak niż 3 lata.
 
Zawarcie przez cudzoziemca związku małżeńskiego z obywatelką polski, jest sytuacją szczególną w której organ zobligowany jest do udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy nawet w sytuacji gdy pobyt cudzoziemca na terytorium polski jest nielegalny, nie oznacza to jednak, iż nawet ubieganie się o zezwolenia na pobyt ze względu na małżeństwo nie może spotkać się z odmową udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy.
 
W Pana sytuacji w szczególności należy wskazać, iż odmawia się udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi, którego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu.
 
Z konstrukcji przepisu art. 100 Ustawy o cudzoziemcach wynika, że rozstrzygnięcie wydane na jego podstawie nie ma charakteru uznania administracyjnego, lecz obliguje organ do odmowy wydania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w przypadku stwierdzenia zaistnienia wskazanych w tym przepisie okoliczności.
 
Jednakże zgodnie z art. 110 Ustawy o cudzoziemcach, jeżeli dane cudzoziemca znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, zezwolenia na pobyt czasowy można udzielić tylko w razie istnienia poważnych przyczyn uzasadniających jego udzielenie, zwłaszcza ze względów humanitarnych lub z powodu zobowiązań międzynarodowych, z uwzględnieniem interesu państwa, które dokonało wpisu do Systemu Informacyjnego Schengen.
 
W sytuacji stwierdzenia, że zachodzi przesłanka z art. 110 Ustawy o cudzoziemcach, organ powinien w sposób wnikliwy podać ocenie, czy wskazany w odwołaniu fakt pozostawania skarżącego w związku z partnerką – obywatelką Polski, jak również zamiar założenia przez nich rodziny, stanowi poważną przyczyną w rozumieniu w ustawy o cudzoziemcach, czy też nie takiej przyczyny nie stanowi. Dopiero po rozważeniu tej kwestii organ odwoławczy może wydać decyzję w sprawie.

Komentarze do wpisu

  1. Ania Pisze:

    Czy maz przebywajac w Norwegii na czarno otrzymał kare grzywny to czy moze sie teraz ubiegac o pobyt legalny ze względu na prace ktora znalazl już legalnie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.