Pobyt czasowyInneKarta PolakaPobyt stałyPraca

Zezwolenie na pobyt czasowy a wypowiedzenie umowy o pracę

Jestem obywatelką Ukrainy, posiadam Kartę Polaka.  W 2014 roku uzyskałam zezwolenie na pobyt czasowy, ale niestety jestem na okresie wypowiedzenia umowy o pracę, który się skończy z dniem 31 maja 2015 r., o tym fakcie muszę poinformować Wojewodę Mazowieckiego. Czy w takiej sytuacji mogę się ubiegać o zezwolenie na osiedlenia na podstawie Karty Polaka? Nie wiem jak mam rozwiązać ten problem?

Zgodnie z art. 121 Ustawy o cudzoziemcach cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę powiadamia pisemnie wojewodę właściwego ze względu na miejsce swojego aktualnego pobytu, w ciągu 15 dni roboczych, o utracie pracy u któregokolwiek z podmiotów powierzających wykonywanie pracy, wymienionych w zezwoleniu.
 
Zgodnie natomiast z art. 101 Ustawy o cudzoziemcach zezwolenie na pobyt czasowy cofa się cudzoziemcowi, jeżeli ustał cel pobytu, który był powodem udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy. Nie można jednak cofnąć zezwolenia na pobyt czasowy w okresie 30 dni od daty rozwiązania umowy o pracę, jeżeli cudzoziemiec powiadomił Wojewodę o utracie pracy.
 
W mojej ocenie poza szukaniem nowej pracy niezależnie powinna Pani wystąpić o udzielenie zezwolenia na pobyt stały ze względu na posiadania Karty Polaka oraz zamiar osiedlenia się w Polsce (art. 195 pkt. 1 ust. 9 Ustawy o cudzoziemcach). 
 
[wazne]Ustawa o Karcie Polaka w art. 7 stanowi, że przyznanie Karty Polaka nie oznacza nabycia polskiego obywatelstwa, ani stwierdzenia polskiego pochodzenia, w rozumieniu przepisów odrębnych. Karta Polaka nie jest dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy, ani do osiedlania się na terytorium RP. Znaczenie temu aktowi prawnemu – w kontekście ubiegania się o zezwolenie na pobyt stały – przypisuje dopiero ustawa z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach – w art. 195 ust. 1 pkt 9 (materialnoprawna przesłanka uzyskania zezwolenia na pobyt stały). Ustawa o cudzoziemcach, która weszła w życie w dniu 1 maja 2014 r. w sposób znaczący zmieniła sytuację prawną osób posiadających Kartę Polaka. Nadmieniam, iż Ustawa o cudzoziemcach mówi jedynie o zamiarze osiedlenia się w Polsce nie stawia więc żadnych dodatkowych warunków tj. chociażby posiadanie pracy w Polsce.[/wazne]
 
W mojej ocenie nawet gdyby Wojewoda wszczął postępowanie w sprawie cofnięcie zezwolenia na pobyt czasowy to zanim zostanie ono ukończone uda się Pani uzyskać zezwolenie na pobyt stały.

Komentarze do wpisu

  1. Joanna Pisze:

    Witam, proszę o informację, co z sytuacji, gdy obywatel Ukrainy zaprzestał nauki w Polsce, której podjęcie było podstawą wydania karty pobytu. Jak przebiega procedura cofnięcia i ile czasu ma osoba na znalezienie innej podstawy dla uzyskania zezwolenia na pobyt: podjęcia gdzie indziej nauki lub pracy. Proszę o odpowiedź.

  2. Iana Pisze:

    Skończyłam uczelnie w Polsce i nie potrzebuje zezwolenia na prace. Otrzymałam kartę czasowego pobytu ze względu na prace. Jeśli umowa zlecenia (zgodnie z którą otrzymałam zezwolenie na pracę) zostanie rozerwana, czy znaczy to, że moje zezwolenie na pobyt czasowy jest nieczynne?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.