InneKarta Polaka

Zaproszenie cudzoziemca przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Jestem obywatelem Rosji. Posiadam Karta Polaka, jednak nie posiadam zezwolenia na zamieszkanie. W Polsce prowadzę działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ostatnio w urzędzie poinformowano mnie, iż spółka nie może zaprosić cudzoziemca gdyż nie posiadam obywatelstwa polskiego. Czy to prawda ?

Zgodnie z Ustawą o cudzoziemcach (art. 16 pkt. 1 ust. 3) zaproszenie może być wystawione przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (art. 38) osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którymi przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. Z innych osób prawnych w obrocie cywilnoprawnym występują najczęściej spółdzielnie i spółki handlowe (osoby prawne wyznaniowe, chociaż są liczne, rzadko występują w obrocie cywilnoprawnym). O tym, czy te inne organizacje mają osobowość prawną, decydują przepisy konkretnych ustaw, przy czym chodzi tu zarówno o ustawy, które powołują, czy też przyznają osobowość prawną konkretnym podmiotom (np. kościołowi lub też innemu konkretnemu związkowi religijnemu), jak i o ustawy regulujące w sposób ogólny zasady tworzenia i działania osób prawnych (chodzi tu np. o takie przepisy, jak Kodeks spółek handlowych czy też Prawo spółdzielcze). W celu ustalenia, czy określony podmiot ma osobowość prawną oraz za pośrednictwem jakich organów działa w stosunkach cywilnoprawnych, konieczne jest w każdym wypadku zapoznanie się nie tylko z ustawą ustrojową, ale również ze statutem lub umową powołującą osobę prawną.
 
Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (art. 12) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji albo spółka akcyjna w organizacji z chwilą wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółką akcyjną i uzyskuje osobowość prawną.
 
Ustawa o cudzoziemcach w żaden sposób nie uzależnia możliwości uzyskania zaproszenie od obywatelstwa osób wchodzących w skład organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy też od obywatelstwa wspólników tejże spółki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.