No category

Zakup nieruchomości w Polsce, zamieszkanie w Polsce

Obywatel Gruzji jest zainteresowany kupnem działki budowlanej, mieszkania lub domu na terenie Polski, chciałby prowadzić swoją firmę na terenie Polski w kooperacji ze swoja firmą w Gruzji. Jakie są uwarunkowania prawne umożliwiające dokonanie tego zakupu i uruchomienia firmy w Polsce. Po ewentualnym zakupie, jakie są możliwości i na jakich zasadach pobytu w Polsce.

Kwestie związane z zakupem nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców uregulowano w Ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Co do zasady nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane, w drodze decyzji administracyjnej, przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie minister właściwy do spraw rozwoju wsi.
 
Warunkiem uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości jest wykazanie, iż zachodzą okoliczności potwierdzające jego więzi z Polską. Za takie okoliczności uważa się w szczególności sytuacje uważa się w szczególności posiadania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, członkostwo w organach zarządzających spółek prawa handlowego.
 
Wojewódzki Sąd Administracyjny, w wyroku z 9 lutego 2007 r., V SA/Wa 1930/06 (Lexnr 318079) orzekł, że „artykuł 1a ust. 2 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców […] zawiera jedynie otwarty katalog przesłanek, a zatem organ prowadzący postępowanie ma możliwość przyjęcia, w granicach uznania administracyjnego, także innych okoliczności jako spełniających warunek związków z Polską. Trzeba jednak w tym miejscu nadmienić, iż katalog przykładowy, będący punktem odniesienia w takich wypadkach, zawiera przesłanki o określonym ciężarze gatunkowym, świadczące o poważnych, trwałych i realnych związkach z naszym krajem o charakterze osobistym lub gospodarczym”.
 
[wazne]Związki z Polską, którymi powinien się wykazać cudzoziemiec, zostały wyliczone przykładowo, a zatem organ rozpoznający sprawę powinien każdorazowo dokonać rzetelnej oceny okoliczności, na które powołuje się cudzoziemiec, nie zaś uznać za przesłankę negatywną do udzielenia zgody na nabycie nieruchomości niewystąpienia żadnej z okoliczności wskazywanej komentowanym przepisie (wyrok WSA w Warszawie z 9 stycznia 2007 r., V SA/Wa 1641/06, Lex nr 322419).[/wazne]
 
Natomiast zgodnie z powołaną ustawą nie wymaga uzyskania zezwolenia nabycie samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388).
 
Reasumując na chwilę obecną obywatel Gruzji w mojej ocenie nie uzyskałby zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce. Natomiast może bez żadnych przeciwskazań nabyć nieruchomość w postaci mieszkania.
 
Natomiast nie ma żadnych przeciwskazań, aby obywatel Gruzji prowadził działalność na terytorium polski. Jedynym warunkiem jest to, iż zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej osoby te mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.
 
Powyższe zabiegi nie będą jednak same w sobie wystarczające do uzyskania zezwolenia na zamieszkanie w Polsce. Prowadzenie spółki w Polsce jedynie w większości przypadków powoduje uzyskanie wizy z terminem pobytu w Polsce pół roku na rok. Proces uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na stanowisku członka zarządu spółki przez cudzoziemca jest wyjątkowo skomplikowany i praktycznie niemożliwy w przypadku nowo powołanych spółek.
 
Zgodnie z Ustawą o cudzoziemcach zezwolenia na zamieszkanie udziela się cudzoziemcowi, który prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie w Rzeczypospolitej Polskiej, korzystną dla gospodarki narodowej, a w szczególności przyczyniającą się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia nowych miejsc pracy.
 
[wazne]Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny oceniając czy dana działalność przynosi korzyści, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 2 ustawy należy brać pod uwagę wynikające z tej działalności korzyści, istniejące w momencie ubiegania się cudzoziemca o zezwolenie na zamieszkanie, a nie hipotetyczne korzyści, które działalność ta może przynieść w przyszłości.[/wazne]
 
Reasumując na podstawie wskazanych w pytaniu okoliczności nie widzę możliwości, aby cudzoziemiec uzyskał zezwolenie na zamieszkanie w Polsce.

Komentarze do wpisu

  1. Dariusz Pisze:

    Jak najbardziej w przypadku strefy nadgranicznej takie zezwolenie byłoby potrzebne. Nie mniej w poradzie Klientowi tłumaczymy jego sytuację prawną - po usunięciu danych identyfikacyjnych z pytania. W niniejszej sprawie kwestia strefy nie miała znaczenia.

  2. Forol Pisze:

    Artykuł nie do końca wyjaśnia sprawę nabycia mieszkań przez cudzoziemców.Cudzoziemiec spoza obszaru UE musi nadal uzyskać zezwolenie na kupno mieszkania w strefie nadgranicznej obejmującej m.in. Trójmiasto , Słupsk , Szczecin , mimo posiadania zezwolenia na czasowy pobyt w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Brak wyników spełniających kryteria.

Masz pytania? Zapytaj prawnika.