Rezydent

Urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego

W Polsce mieszkam od ponad 8 lat. Ukończyłem w Polsce studia wyższe z językiem wykładowym francuskim. Od ponad 5 lat przebywam w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy. Spełniam wszystkie wymagania do uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta EU z wyłączeniem posiadania certyfikatu znajomości języka polskiego. Czy istnieje możliwość przedłożenia innego dokumentu zamiast urzędowego poświadczenie znajomości języka polskiego?

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach art. 211 osoba wnioskująca o udzielenie jej zezwolenia na pobyt rezydenta UE musi posiadać potwierdzoną znajomość języka polskiego. Z przedmiotowego obowiązku zwolnieni są  małoletni cudzoziemcy, którzy do dnia złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE nie ukończyli 16. roku życia.
 
Pozostałe osoby w celu uzyskania zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE muszą przedstawić jeden z następujących dokumentów:
  1. urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego, o którym mowa w art. 11a ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480), na poziomie biegłości językowej co najmniej B1;
  2. świadectwo ukończenia w Rzeczypospolitej Polskiej szkoły w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681 i 1818) lub uczelni w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z wykładowym językiem polskim;
  3. świadectwo ukończenia szkoły lub uczelni z wykładowym językiem polskim za granicą, odpowiadającej szkole lub uczelni w rozumieniu, odpowiednio, art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 
Za szkołę zgodnie z Prawem oświatowym uważa się szkoły:
  1. podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe i mistrzostwa sportowego,
  2. ponadpodstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi, dwujęzycznymi, przygotowania wojskowego, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze, leśne, morskie, żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa,
  3. artystyczne;
 
Zgodnie z natomiast z art. 18 Prawa oświatowego szkołą ponadpodstawową jest: czteroletnie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie technikum, trzyletnia branżowa szkołę I stopnia, trzyletnia szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, dwuletnia branżową szkoła II stopnia, szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.
 
W mojej ocenie najszybszą i najprostszą metodą ominięcia konieczności uzyskania certyfikatu B1 byłoby ukończenie w Polsce szkoły policealnej z językiem wykładowym polskim dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.