InneOdwołanie od decyzjiPobyt czasowy

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego, nadawania statusu uchodźcy, udzielania cudzoziemcom azylu, wyrażania zgody na pobyt tolerowany oraz udzielania ochrony czasowej, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla innych organów.   Szef Urzędu […]

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego, nadawania statusu uchodźcy, udzielania cudzoziemcom azylu, wyrażania zgody na pobyt tolerowany oraz udzielania ochrony czasowej, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla innych organów.
 
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Prezes Rady Ministrów odwołuje Szefa Urzędu.
 
Szef Urzędu do Spraw cudzoziemców jest jednoosobowym centralnym organem administracji państwowej. Jako taki posiada on pozycję prawną samodzielnego organu administracji wyposażonego we własne, prawem przepisane kompetencje. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców m.in. rozpatruje odwołania od decyzji wydawanych przez Wojewodów w zakresie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie, zezwolenia na osiedlenie czy też decyzji zobowiązujących cudzoziemca do opuszczenia terytorium Polski.
 
Nadzór na Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych. Jest to konsekwencja rozwiązań przyjętych w Ustawie o działaniach administracji rządowej. Zgodnie z powołaną ustawą, problematyka dotyczące cudzoziemców wchodzi w zakres działu sprawy wewnętrzne.
 
Poza Szefem do Spraw Cudzoziemców działa Urząd do Spraw Cudzoziemców, który jest aparatem pomocniczym Szefa do Spraw Cudzoziemców będącego jednoosobowym organem administracji.
 
Obecnie funkcję Szefa do Spraw Cudzoziemców pełni Rafał Rogala – jest on absolwentem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. W latach 2003-2004 odbył aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
 
Biuro Szefa do Spraw Cudzoziemców mieści się przy ul. Koszykowej 16 w Warszawie.

Komentarze do wpisu

  1. Dariusz Kostyra Pisze:

    W dniu 1 sierpnia 2019 roku na stanowisko Szefa Urzędu Do Spraw Cudzoziemców został powołany Pan Jarosław Szajner. Bezpośrednio przed powołaniem na stanowisko szefa urzędu pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (od sierpnia 2017 r.) gdzie m.in. koordynował pracę Wydziału Spraw Cudzoziemców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.