RezydentPraca

Skarga na sposób prowadzenia postępowania

W artykule 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r., zostało wyrażone prawo do składania skarg na działalność organów administracji publicznej. W myśl przywołanego przepisów każdemu przysługuje prawo do składania petycji, wniosków skarg w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz organizacji i instytucji społecznych w związku z […]

W artykule 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r., zostało wyrażone prawo do składania skarg na działalność organów administracji publicznej. W myśl przywołanego przepisów każdemu przysługuje prawo do składania petycji, wniosków skarg w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywaniem przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Zdanie drugie przywołanego przepisu konstytucji w zakresie rozpatrywania skarg petycji i skarg odsyła do właściwej ustawy. 
 
W przypadku skarg składanych na organy administracji publicznej zastosowanie znajdują przepisy Działu VII Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Dział ten nosi nazwę skargi i wnioski.  Zauważyć należy, iż skarga nie jest formalnym środkiem kontroli. Skarga na działalność organu administracji publicznej nie musi spełniać określonych wymagań formalnych. Jej celem jest zwrócenie uwagi organu na niewłaściwe zachowanie organu administracji publicznej.
 
Zgodnie z artykułem 227 KPA Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Użyte w treści przepisu sformułowanie „w szczególności” wskazuję w sposób jaskrawy, iż przytoczony artykuł wymienia tylko przykładowe zagadnienia mogące być przedmiotem skargi. Sądy administracyjne w swoim orzecznictwie przyjmują, iż przedmiot skargi został określony bardzo szeroko. Czynną legitymację do złożenia skargi ma każdy kogo prawo zostało naruszone działaniem bądź zaniechaniem organów administracji publicznej.
 
Warto wspomnieć, iż skargę wedle przepisów działu VII KPA może być wniesiona tylko jeżeli przepisy prawa nie dają innej możliwości wszczęcia postępowania administracyjnego. Pamiętać należy, iż celem skargi nie jest zaskarżenie jakiejś decyzji, czy też postanowienia organy, lecz zwrócenie organowi uwagi na pewne uchybienia i negatywne zachowania, których się dopuścił.
 
Skargę składa się bezpośrednio do organu właściwego do jej rozpoznania (art. 228 KPA). Wskazany w zdaniu poprzednim tryb stanowi odstępstwo o zasady jaką jest wnoszenie zaskarżenia do organy wyższego stopnia za pośrednictwem organu, który rozpoznawał sprawę.
 
[wazne]Artykuł 229 zawiera katalog podmiotów, które są właściwe do rozpoznania skargi:[/wazne]
 
Jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności:
 1. rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa – wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – regionalna izba obrachunkowa;
 2. organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wojewoda lub organ wyższego stopnia;
 3. wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 -rada gminy;
 4. zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 – rada powiatu;
 5. zarządu i marszałka województwa, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 – sejmik województwa;
 6. wojewody w sprawach podlegających rozpatrzeniu według kodeksu – właściwy minister, a w innych sprawach – Prezes Rady Ministrów;
 7. innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej – organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadzór;
 8. ministra – Prezes Rady Ministrów;
 9. organu centralnego i jego kierownika – organ, któremu podlega.
 
Złożona skarga powinna zostać rozpatrzona przez właściwy organ bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. O sposobie załatwienia skargi organ winien nas zawiadomić. W zasadzie organ może załatwić naszą skargę w sposób pozytywny czyli uznać, iż zasługuje ona na uwzględnienie, oraz uznać iż jest bezzasadna. Jeżeli organ uzna skargę za bezzasadną to swoje stanowisko musi uzasadnić. Jeżeli nasza skarga nie zasłużyła na rozpatrzenia mamy prawo do złożenia ponownej skargi powołują się na nowe okoliczności faktyczne. 

Komentarze do wpisu

 1. Stanislav Shevchenko Pisze:

  Witam serdecznie, Już ponad miesiąc probuje zarejestrować się do kolejki na złożenie wniosku o pobyt czasowy w urzędzie wojewódzkim we Wrocławiu, na dwa miesiące do przodu na stronie jest brak terminow, każdy nowy dzień w systemie rezerwacji zjawia się z brakiem terminów. Na stronie ze statusem kolejek co dzień są miejsca, ale w systemie rezerwacj - brak. Na wszystkie pytania w urzędzie odpowiadają że to problem Pana. W złożeniu wniosku według żywej kolejki odmawiają, nawet gdy zadnej osoby w kolejce na cały dzień nie ma. Przez jakiś czas na konto na strony internetowej przychodzi informacja od grupy Panów, że przy zapłacie 1000 złotych dla inspektora mogą przyjąć dokumenty bez kolejki i koszty trzeba zapłacić po zlorzeniu wniosku i otrzymania pieczątki do paszportu. Jak być w takiej sytuacji? Jestem absolwentem polskich studiów i platnikiem podatków, pracuje na terenie Polski legalnie. W domu mam sytuacje że przy powrocie muszę jechać na wojne, nawet gdy według swojej religii nie mogę to podjąć. Mam nadzije na szybką odpowiedź od Panstwa. Bardzo proszę o pomóc.

 2. Ewa Pisze:

  Dzień dobry, Chciałbym uzyskać informację czy jest zasadna skarga na Małopolski Urząd Wojewódzki, do którego mój mąż, obcokrajowiec złożył dokumenty celm przedłużenia karty pobytu w lutym br.i do tej pory (6.08.2018) nie otrzymał decyzji.Próby uzyskania jakiejkolwiek informacji w urzędzie kończą się stwierdzeniem "Proszę czekać", dodzwonić się graniczy z cudem a i tak rozmowa nic nie wnosi. Bardzo proszę o odpowiedź. Z góry dziękuję.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.