Ślub z cudzoziemcemInne

Rozwód z cudzoziemcem

W związku z dużą ilością cudzoziemców w Polsce wzrosła ilość zawieranych małżeństw jak i rozwodów. Co do zasady sprawy rozwodowe toczą się w Sądzie Okręgowym. Pytanie jest, czy sąd okręgowy w ogóle zajmie się daną sprawą rozwodową. Odpowiedź na to pytanie nie jest taka oczywista, ponieważ odpowiedź  zależy od indywidualnej sprawy. Zależy to od takich […]

W związku z dużą ilością cudzoziemców w Polsce wzrosła ilość zawieranych małżeństw jak i rozwodów. Co do zasady sprawy rozwodowe toczą się w Sądzie Okręgowym. Pytanie jest, czy sąd okręgowy w ogóle zajmie się daną sprawą rozwodową. Odpowiedź na to pytanie nie jest taka oczywista, ponieważ odpowiedź  zależy od indywidualnej sprawy. Zależy to od takich czynników jak: obywatelstwa małżonków, miejsca ich wspólnego zamieszkania oraz miejsca aktualnego zamieszkania lub pobytu. 
 
Instytucja małżeństwa jest zdefiniowana w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym w artykule 1. Jako związek pomiędzy kobietą i mężczyzną, zawarty, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Poza sytuacją orzeczenia rozwodu związek małżeński ustaje tylko w sytuacji śmierci jednego z małżonków.
 
Odpowiedź na pytanie, czy Sąd Okręgowy zajmie się daną sprawą rozwodową znajduje się w kodeksie postępowania cywilnego. Sąd Okręgowy w Polsce będzie właściwy jeżeli:
 1. Oboje małżonkowie mieli ostanie miejsce zamieszkania bądź pobytu w Polsce, pod warunkiem, że jedno z nich nadal przebywa w Polsce. 
 2. Małżonek, który jest powodem od co najmniej roku bezpośrednio przed wszczęciem postępowania ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej. 
 3. Małżonek będący powodem jest obywatelem polskim i ma co najmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Oboje małżonkowie są obywatelami polskimi. 
 
Zdarza się także, że pomimo tego że właściwym będzie sąd polski do wniesienia pozwu o rozwód, to będzie stosowane prawo innego kraju w sądzie polskim. Taka sytuacja ma miejsce w oparciu o tzw. reguły kolizyjne, które stanowią trzon prawa prywatnego międzynarodowego. W  celu rozstrzygnięcia, które prawo krajowe jest właściwe dla rozwodu, właściwe jest:
 1. Jeżeli mają wspólne prawo ojczyste oboje małżonkowie, to obowiązuje wspólne prawo ojczyste małżonków z chwili wystąpienia z żądaniem rozwodu. 
 2. W sytuacji braku wspólnego prawa ojczystego małżonków właściwe będzie prawo państwa w którym oboje małżonkowie mają miejsce zamieszkania.
 3. W przypadku braku wspólnego miejsca zamieszkania w momencie złożenia wniosku o rozwód, właściwe jest prawo państwa, w którym oboje małżonkowie mieli ostatnio miejsce wspólnego zwykłego pobytu, pod warunkiem, że jedno z nich ma w nim nadal miejsce zamieszkania. 
 4. W przypadku braku ostatniego miejsca pobytu stosuje się prawo polskie.
 
Celem prawidłowego ustalenia właściwości jest uniknięcie sytuacji gdy sądy w różnych krajach wydawałyby rozbieżne wyroki, na skutek wszczęcia tej samej sprawy rozwodowej w dwóch różnych krajach. 
 
Kolejnym zagadnieniem jest małżeństwa oraz rozwód a legalny pobyt cudzoziemca. Kwestia czy osoba jest w ważnym związku małżeńskim z obywatelem Polski jest istotna dla udzielenia pobytu czasowego dla małżonka obywatela polskiego bądź małoletniego dziecka cudzoziemca pozostającego w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Istotna kwestią dla osób, które przebywają w Polsce na podstawie zezwalania na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej jest możliwość przedłużenia ich zezwolenia nawet jeżeli wezmą rozwód. Takie przedłużenie pobytu w przypadku rozwodu jest możliwe, jeżeli przemawia za tym ważny interes. 
 
Cudzoziemiec, który przebywa na pobycie czasowym na podstawie pozostawania w związku małżeńskim z obywatelem polskim może po 3 latach złożyć wniosek o pobyt stały. Pod warunkiem, że co najmniej przez 2 lata przed złożeniem wniosku o pobyt stały, przebywał nieprzerwanie o na terytorium Rzeczypospolitej Polski na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim lub w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych. Ponad to istotne jest, że pobyt stały nie może być cofnięty z powodu rozwodu, jeżeli minęły co najmniej 2 lata od uzyskania pobytu stałego. 
 
Tak więc, zgodnie z przepisami, rozwód nie powinien mieć wpływu na sytuację prawną cudzoziemca. Pobyt stały może być cofnięty w przypadku kiedy ślub został zawarty w celu ominięcia przepisów prawa oraz w przypadkach wskazanych w ustawie. W artykule 199 Ustawy o cudzoziemcach są wymienione enumeratywnie przypadki kiedy cofa się cudzoziemcowi zezwolenie na pobyt stały tj.:
 
 1. wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
 2. wymaga tego interes Rzeczypospolitej Polskiej
 3. w postępowaniu w sprawie udzielenia cudzoziemcowi tego zezwolenia jeżeli złożył on wniosek o udzielenie zezwolenia zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane lub informacje, lub zeznał on nieprawdę lub zataił prawdę albo podrobił lub przerobił dokument w celu użycia go jako autentycznego lub takiego dokumentu używał jako autentycznego
 4. został skazany prawomocnym wyrokiem w Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwo umyślne na karę co najmniej 3 lat pozbawienia wolności
 5. opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 6 lat.
 
Dodatkowo należy dodać, że cudzoziemiec, który się rozwiódł może wnieść kolejny wniosek o pobyt na innej podstawie np. pobyt czasowy po podstawie pracy. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.