InneRozwód z cudzoziemcem

Rozwód z Białorusinką

W roku 2005 roku zawarłem związek małżeński z obywatelką Białorusi. Następnie kilka miesięcy mieszkaliśmy w Polsce i nasz związek się rozpadł. Obecnie zamierzam zawrzeć ponownie związek małżeński i chciałbym uregulować sprawy z przeszłości. Proszę o informację, co do procedury uzyskania rozwodu z Białorusinką.

W niniejszej sprawie ma Pan dwie drogi postępowania. Pierwszą możliwością jest wystąpienie z pozwem rozwodowym na terytorium Białorusi. Postępowanie to z pewnością dla Pana będzie bardziej uciążliwe gdyż wiązałoby się z wynajęciem prawnika oraz koniecznością dojazdów na rozprawy.
 
Drugą możliwością, na której się skupię jest wystąpienie z pozwem rozwodowym na terytorium Polski. W celu wystąpienie z pozwem rozwodowym w Polsce konieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie związku małżeńskiego zawartego w Białorusi na terenie Polski.
 
Zgodnie z art. 73 Prawa o aktach stanu cywilnego akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu.
 
[wazne]Prawo polskie nie przewiduje obowiązku transkrypcji (wpisania) aktów zagranicznych dotyczących obywateli polskich, jak to czynią niektóre obce ustawodawstwa – uzależniając skuteczność aktu stanu cywilnego od jego transkrypcji. Od zasady obowiązującej w polskim prawie istnieją wyjątki, zawarte w ustawach szczególnych, które wymagają złożenia odpisów aktów stanu cywilnego w polskiej wersji, tj. po dokonaniu transkrypcji w polskim urzędzie stanu cywilnego, np. w celu złożenia takiego dokumentu w sądzie, w urzędzie lub do dokonania określonej czynności bądź uzyskania dokumentu. Przykładowo, nie można skutecznie żądać unieważnienia małżeństwa bez uprzedniej transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego, stwierdzającego zawarcie tego małżeństwa za granicą (wyrok SN z 13 czerwca 2000 r., III CKN 260/00, LexPolonica nr 346989, OSNC 2000, nr 12, poz. 230).[/wazne]
 
W celu rejestracji małżeństwa zawartego na terytorium Białorusi musi Pan złożyć wniosek w Urzędzie Stanu Cywilnego, który jest właściwy dla Pana miejsca zamieszkania, wraz z aktem małżeństwa i tłumaczeniem przysięgłym.
 
Po uzyskaniu odpisu aktu małżeństwa wydanego przez polski Urząd Stanu Cywilnego należy wystąpić z pozwem o rozwód. Pozew o rozwód wnosi się do Sądu Okręgowego, od pozwu rozwodowego pobierana jest opłata sądowa w kwocie 600 zł.
 
[wazne]Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania cywilnego powództwo o orzeczenie rozwodu wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.[/wazne]
 
W pozwie rozwodowym powinien Pan również powołać przynajmniej 2-3 świadków na okoliczność rozkładu pożycia. W sprawach małżeńskich wyrok zaoczny może być wydany. Jednak procedura wyłącza domniemanie prawdziwości twierdzeń powoda, co oznacza, że sąd musi przeprowadzić normalne postępowanie dowodowe. Wyrok, który zapadnie po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, będzie jednak wyrokiem zaocznym, ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami. Wydanie wyroku zaocznego w sprawie małżeńskiej powinno być ostatecznością, gdy zastosowane środki, mające skłonić pozwanego do wzięcia udziału w postępowaniu, nie odniosły skutku. 
 
Powinien się Pan liczyć, iż postępowanie to będzie długotrwałe i nawet zakładając, iż sąd będzie działał sprawnie to może toczyć się około 1-2 lat. Sytuacja taka wynika z faktu, iż konieczne będzie tłumaczenie i doręczanie za granicę odpisów pism procesowych oraz informacji o planowanych rozprawach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.