InnePobyt stałyRozwód z cudzoziemcemPobyt czasowy

Rozwód a pobyt czasowy, stały cudzoziemca w Polsce

Osoba będąca obywatelem państwa z poza Unii Europejskiej przebywa w Polsce, jako małżonek obywatela polskiego prawie 2 lat na podstawie zezwolenia na zamieszkanie. Obecnie cudzoziemiec ma umowę o pracę na czas określony – jednego roku.
 
Co się stanie, jeżeli małżonkowie podejmują decyzję o rozwodzie? Czy cudzoziemiec jest zobowiązany do natychmiastowego opuszczenia kraju? Jeżeli małżonkowie nie podejmą tej decyzji teraz, a małżeństwo przetrwa na kilka lat to czy cudzoziemiec otrzyma pobyt stały? Czy to prawda, że ta karta stałego pobytu będzie dana po raz pierwszy na okres jednego roku, a następnie na dwa lata, a następnie na czas nieokreślony? 
Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński.
Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Poza orzeczeniem rozwodu związek małżeński ustaje tylko w sytuacji śmierci jednego z małżonków.
Przepraszam za ten wykład teoretyczny, co do zawarcia związku małżeńskiego oraz jego ustania, ale kwestie te są niezmiernie istotne w zakresie ustalenia czy osobie tj. cudzoziemcowi przysługuje prawo pobytu – decyzje Wojewodów w tym zakresie są często błędne i nie znajdują swojego uzasadnienia zarówno w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jak również w przepisach Ustawy o cudzoziemcach.
Natomiast przechodząc na grunt Ustawy o cudzoziemcach. Pobytu czasowego dla członka rodziny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej udziela się cudzoziemcowi, gdy pozostaje w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej albo jest małoletnim dzieckiem cudzoziemca pozostającego w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.
Ponadto, co jest istotną zmianą w stosunku do wcześniejszej ustawy, cudzoziemcowi posiadającemu zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej udziela się kolejnego zezwolenia w przypadku rozwodu lub separacji cudzoziemca, gdy przemawia za tym jego ważny interes.
Natomiast zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, na jego wniosek, jeżeli pozostaje w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z obywatelem polskim przez co najmniej 3 lata przed dniem, w którym złożył wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały, i bezpośrednio przed złożeniem tego wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim lub w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych.
Zgodnie z powołanym przepisem nie ma więc znaczenia czy toczy się postępowanie rozwodowe, czy też małżonkowie pozostają w separacji faktycznej o ile strony nie zawarły małżeństwa w celu ominięcia przepisów prawa to pobyt stały cudzoziemcowi się należy i może zostać cofnięty tylko w wskazanych w ustawie sytuacjach.
W art. 199 Ustawy o cudzoziemcach enumeratywnie wymieniono sytuacje, w których zezwolenie na pobyt czasowy cofa się cudzoziemcowi. Mianowicie zezwolenie na pobyt stały cofa się cudzoziemcowi, jeżeli:
 1. wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
 2. wymaga tego interes Rzeczypospolitej Polskiej
 3. w postępowaniu w sprawie udzielenia cudzoziemcowi tego zezwolenia jeżeli złożył on wniosek o udzielenie zezwolenia zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane lub informacje, lub zeznał on nieprawdę lub zataił prawdę albo podrobił lub przerobił dokument w celu użycia go jako autentycznego lub takiego dokumentu używał jako autentycznego
 4. został skazany prawomocnym wyrokiem w Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwo umyślne na karę co najmniej 3 lat pozbawienia wolności
 5. opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 6 lat.
Reasumując nie ma przeszkód aby cudzoziemiec rozwiedziony uzyskał prawo pobytu na innej podstawie. 
 
Jednak w omawianej sytuacji w mojej ocenie zasadne jest maksymalne przedłużenie procedury rozwodowej (a można to skutecznie zrobić nawet na kilka lat) i doprowadzenie do uzyskania zezwolenia na pobyt stały, którego nie można cofnąć z powodu rozwodu jeżeli mineły co najmniej 2 lata od uzyskania pobytu stałego.

Komentarze do wpisu

 1. Julia Pisze:

  Witam! Jestem Ukrainką w małżeństwie z Polakiem,w kwietniu będzie 5 lat po ślubie ,ale się rozwodzimy ,dostałam druga kartę tymczasowego pobytu pół roku temu,nie wyjeżdżałam na Ukrainę już ponad 5 lat ..czy anulują mi kartę ?dziekuje i pozdrawiam

 2. Bogdan Pisze:

  Dzień dobry mam pytanie.Czy małżeństwo narodowości ukraińskiej ma możliwość rozwodu w Polsce?Dodam,iż kobieta posiada kartę czasowego pobytu w Polsce (3lata)mężczyzna posiada wizę na 1 rok.2 wspólnych dzieci przebywających pod opieką rodziców kobiety.Kobieta jest zameldowana w Polsce,mężczyzna jak narazie nie posiada zameldowania.Z góry dziękuję za odpowiedź.Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.