InneStatus uchodźcy

Pobyt tolerowany a konkubinat

Na początku roku do Polski przyjechał Serb. Nadmienię, że gdy był malutkim dzieckiem rodzice wyjechali do USA i legalnie przebywali kilkanaście lat. Do tej pory jednak nie otrzymali paszportu USA. Wrócili do Serbii wraz z dorosłymi dziećmi, które to nawet nie znają ojczystego języka. Aleks ma 22 lata i jest zawodnikiem piłki ręcznej. Do Krakowa przyjechał i podpisał kontrakt z jednym z klubów do końca sezonu 2014.Ponadto ma propozycje "pracy" z klubów całej Europy, niestety po 3 miesiącach musiałby wrócić do Serbii, czego nie uczynił. Reasumując w Polsce przebywa obecnie nielegalnie. Nie ma możliwości powrotu i starania się o przedłużenie wizy gdyż w ich prawie istnieje tzw. kara ze nielegalne opuszczenie kraju. Posiada tylko paszport, więc nawet nie może zapisać się do jakiejkolwiek uczelni. W Serbii dla niego nie ma przyszłości, tam nie może zająć się tym, co czyni na co dzień – sportem. Zupełnie nie wiem jak mu pomóc w karierze. Nadmienię, że obecnie od kilku miesięcy jest związany z moją córką i zastanawiamy się czy ślub byłby jedynym rozwiązaniem problemów? 

W pierwszej kolejności wskazuję, iż nie rozumiem, co oznacza, iż zawodnik podpisał kontrakt z klubem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami cudzoziemiec zamierzający podjąć pracę w Polsce musi posiadać zezwolenie na pracę wydane przez Wojewodę.
 
Zgodnie z art. 120 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, kto powierza cudzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy podlega karze grzywny nie niższej niż 3000 zł. Natomiast cudzoziemiec, który nielegalnie wykonuje pracę, podlega karze grzywny nie niższej niż 1000 zł.
 
Ponad powyższe kary zgodnie z art. 88 Ustawy o cudzoziemcach cudzoziemcowi wydaje się decyzję o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wykonywał pracę niezgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy albo podjął działalność gospodarczą niezgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie w Rzeczypospolitej Polskiej.
 
[wazne]Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w sprawie V SA/Wa 2079/2004 przez wykonywanie pracy przez cudzoziemca należy rozumieć m.in zatrudnienie oraz wykonywanie innej pracy zarobkowej, a zatem w przypadku świadczenia pracy na innej aniżeli umowa o pracę podstawie, wymagane jest również stosowne zezwolenie. [/wazne]
 
Jedyną drogą legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce jest bądź zawarcie związku małżeńskiego z obywatelką Polski lub też uzyskanie zgody na pobyt tolerowany. O ile pierwsza przesłanka jest raczej oczywista skupię się na rozważeniu możliwości uzyskania pobytu tolerowanego.
 
Zgodnie z art. 97 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcowi udziela się zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jego wydalenie:
  1. mogłoby nastąpić jedynie do kraju, w którym zagrożone byłoby jego prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego, w którym mógłby zostać poddany torturom albo nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu lub być zmuszony do pracy lub pozbawiony prawa do rzetelnego procesu sądowego albo być ukarany bez podstawy prawnej w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.;
  2. naruszałoby prawo do życia rodzinnego w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., lub naruszałoby prawa dziecka określone w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 oraz z 2000 r. Nr 2, poz. 11), w stopniu istotnie zagrażającym jego rozwojowi psychofizycznemu;
  3. jest niewykonalne z przyczyn niezależnych od organu wykonującego decyzję o wydaleniu i od cudzoziemca.
 
Ewentualną możliwość legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce należy upatrywać w ochronie jego życia rodzinnego tj. związku z Pani córką a jedynie pomocniczo w sprawie wskazywać na konsekwencje prawne związane z powrotem do Serbii.  
 
Europejska Konwencja Praw Człowieka gwarantuje korzystanie z podstawowych praw człowieka wszystkim osobom podlegającym jurysdykcji państwa, co sprawia, że z praw przez nią chronionych cudzoziemcy mogą korzystać w takim samym stopniu, jak obywatele, chyba że ogranicza je sama Konwencja. Omawiana Konwencja jest ratyfikowaną umową międzynarodową i na podstawie Konstytucji RP jest nie tylko częścią krajowego porządku prawnego, ale podlega stosowaniu wprost. Na podstawie art. 91 ust. 2 w związku z art. 241 ust.1 Konstytucji RP, przepisy Konwencji mają pierwszeństwo przed ustawą, jeśli ustawy tej nie da się pogodzić z postanowieniami Konwencji (v. wyrok NSA z 12 września 2007 r., sygn. akt II OSK 1706/06, niepubl.).
 
Zgodnie z art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji. Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób (art. 8 ust 2 Konwencji).
 
[wazne]Przy czy należy wskazać, iż Trybunał Praw Człowieka wielokrotnie stwierdzał, że art. 8 Konwencji o ochronie prawa człowieka i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. nie może być interpretowany w sposób prowadzący do narzucenia państwu konieczności poszanowania dokonanego przez cudzoziemca wyboru miejsca zamieszkania. [/wazne]
 
Prawidłowe zastosowanie art. 8 Konwencji wymaga rozważenia sytuacji osobistej i rodzinnej cudzoziemca, w tym m.in. długotrwałości pobytu w Polsce, charakteru więzów łączących go z partnerką, a także ewentualnych skutków wynikających z przeniesienia jego centrum życiowego do Serbii.
 
Postępowanie mające na celu legalizację pobytu cudzoziemca w Polsce teoretycznie jest, więc możliwe. Należy jednak również przewidzieć czarny scenariusz, iż decyzja będzie negatywna i jedynym wyjściem z sytuacji będzie zawarcie związku małżeńskiego. Procedura z pewnością potrwa kilka miesięcy – w mojej ocenie może trwać rok a nawet dłużej. W tym czasie możliwe, iż Pani córka i jej partner sami podejmą decyzję o zawarciu związku małżeńskiego, co otwarłoby mu drogę do otrzymania zezwolenia na zamieszkania bez większych problemów prawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.