ObywatelstwoPobyt stały

Pobyt stały a polskie obywatelstwo

Mam znajomego, który jest w Polsce od 66 roku. Studiował na uczelniach do lat 1972 roku. Skończył m.in Studium Języka Polskiego dla obcokrajowców. Po studiach nie miał karty pobytu, czyli de facto był nielegalnie. W 89/90 roku wyrobił sobie kartę stałego pobytu i ma do dziś. Czy jest możliwość, aby uzyskał obywatelstwo RP? Co należy zrobić?

Poruszony przez Pana problem reguluje Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim. Zgodnie z art. 30 Ustawy o obywatelstwie polskim za obywatela polskiego uznaje się cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, który posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.
 
Dodatkowo cudzoziemiec ubiegający się o uznanie za obywatela polskiego jest obowiązany posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną urzędowym poświadczeniem, o którym mowa w art. 11a ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999, z późn. zm.), świadectwem ukończenia szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwem ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.
 
Uznanie cudzoziemca za obywatela polskiego następuje na jego wniosek, a w przypadku małoletniego cudzoziemca – na wniosek jego przedstawicieli ustawowych. Przedmiotowy wniosek składa się do wojewody właściwego dla miejsca zamieszkania cudzoziemca wraz z wypełnionym formularzem oraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie przesłanek do uznania cudzoziemca za obywatela polski.
 
Zakładając, iż Pana znajomy posiada pracę oraz tytuł prawny do lokalu pozostaje mu jedynie zdanie egzaminu z języka polskiego – znajomość na poziomie podstawowym. Zgodnie z Ustawą o szkolnictwie wyższym ukończenie studium języka polskiego nie może być traktowane, jako ukończenie szkoły w Polsce.

Komentarze do wpisu

  1. EVGEN Pisze:

    Dzień dobry! Mam kartę stalego pobytu. Kartę otrzymywał z pochodzenia ( mama, babcia i dziadek były Polakami). Otrzymywał kartę w październiku 2015. Chciało się by otrzymać polskie obywatelstwo. Potraficie mi pomóc? Który koszt? Zawczasu dziękuje! mój скайп: gentorius0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.