Pobyt czasowyInneŚlub z cudzoziemcemOdwołanie od decyzji

Odwołanie od odmowy wydania wizy przez Konsula

Mój chłopak pochodzi z Angoli w Polsce studiował 3 lata jednak musiał wylecieć do siebie. W ambasadzie początkowo przedstawił fałszywy dokument, że jest studentem, jednak za drugim razem studia już były załatwiane przeze mnie i wszystko było dobrze. 
 
Niestety ambasada dwukrotnie odmówiła wizy. Chcemy być razem i jest nam to obojętne gdzie. W lipcu chcę wylecieć do niego i zawrzeć związek małżeński i nie wiem czy mamy starać się od razu o wizę do Polski, czy lepiej, żebyśmy zamieszkali tam u jego rodziców. 
 
Niestety nie wiem jak to wygląda prawnie, jakich dokumentów potrzebuje, jakie są zagrożenia. Proszę o opinię prawną w mojej sprawie.
Niestety po wejściu w życie nowej Ustawy o cudzoziemcach Pani sytuacja oraz sytuacja Pani narzeczonego jest niezwykle trudna. Po wejściu nowej ustawy Cudzoziemiec zobligowany jest do złożenia wniosku osobiście u Wojewody właściwego dla jego miejsca zamieszkania. W trakcie składania wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy pobierane są odciski linii papilarnych. Od 1 maja 2014 roku nie ma już możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem Konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Natomiast, jeżeli chodzi o uzyskanie wizy to ustawa wskazuje, iż cudzoziemcowi można wydać wizę. Zawarcie związku małżeńskiego może nie poprawić Państwa sytuację gdyż Konsul jest „wszechwładny” a jego odmowa wydania wizy cudzoziemcowi nie podlega kontroli jakichkolwiek organów nadrzędnych ani sąd.
 
Wyjściem z sytuacji wydaje się uzyskanie wizy Schengen do jednego z krajów, w którym podstawowe zasady demokratycznego państwa są przestrzegane w stopniu większym niż w Polsce i na podstawie tak uzyskanej wizy należy przyjechać do polski – złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy oraz zawrzeć związek małżeński.
 
W ostateczności należy zawrzeć związek małżeński w kraju pochodzenia Pani narzeczonego oraz dokonać wpisu aktu małżeństwa do polskich ksiąg stanu cywilnego a następnie wystąpić o wizę. W przypadku odmowy jej wydania należy złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy z jednoczesnym wskazaniem, iż zgodnie z art. 81 Ustawy o cudzoziemcach do wydawania wiz członkowi rodziny obywatela polskiego, który powraca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po okresie zamieszkiwania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, gdzie był pracownikiem lub pracował na własny rachunek, stosuje się przepisy art. 10 i art. 11a ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin. 
 
Członkowi rodziny niebędącemu obywatelem UE odmawia się wydania wizy, gdy:
 1. jego wjazd następuje w okresie obowiązywania wpisu do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, prowadzonego na podstawie art. 434 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, zwanego dalej "wykazem", lub
 2. jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zdrowia publicznego.
 
Poza przypadkami powyższymi Konsul zobligowany jest do wydania wizy w sytuacji gdy zawrzecie Państwo związek małżeński. Od decyzji o odmowie wydania wizy wydanej przez konsula przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zagranicznych, a od decyzji o odmowie wydania wizy, wydanej przez komendanta placówki Straży Granicznej – do Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Komentarze do wpisu

 1. Karta Pobytu Pisze:

  Dzień dobry, zapraszamy na poradę prawną do naszego biura, prawnik przeanalizuje Pani sytuację i doradzi najlepsze rozwiązanie. Umówić się można na stronie wizyta.karta-pobytu.pl

 2. Lucyna Pisze:

  Ja mam problem z uzyskaniem wizy do Algierii do mojego narzeczonego bo wykryli że choruję na depresję chyba ten konsul nie ma serca jestem załamana cały świat mi się zawalił płakałam tydzień czasu już nie wiem gdzie mam szukać pomocy

 3. Iwona Pisze:

  Witam, Załatwiłam chłopakowi z Kuby, którego chcę u siebie zatrudnić że względu na znajomość hiszpańskiego ( Karainy ) i specyfiki regionu Karaibowwszystkie potrzebne dokumenty do uzyskania wizy typu D. Niestety pani konsul Dorota Szulc odmówiła wydania wizy. Jako powód podała art 65 ust. 1 pkt 8 i 10. Totalna bzdura i gówno. Czy jest jakaś szansa na skuteczną zmianę decyzji konsula. Wiem, że ponowne składanie wniosków będzie bezskuteczne

 4. Monika Pisze:

  Niestety pomimo upływu tylu lat, nadal nic się w Tunisie nie zmieniło. Pomimo wszystkich dokumentów, dokładnie sprawdzonych z mojej strony ( telefon od straży granicznej i wypytywanie o wszystko ) , zaproszenia, Jego dokumentów które są w porządku , decyzja odmowna. Powód - Przedstawione przez pana powody co do wizyty w Polsce są niewiarygodne. Żenada. Na dodatek kwestionują polisę podróżną z firmy GAP, która jest wyszczególniona na stronie ministerstwa jako honorowana. Podejrzewam, że z urzędu odmawiają wiz jak leci. Szowinistyczny, rasistowski rząd

 5. Jack Pisze:

  Angola chyba nie jest krajem Unii Europejskiej, państwem członkowskim Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej.

 6. Bozena Pisze:

  Dokładnie w Tunisie odmawiaja nawet spelniajac wszystkie wymogi jskie trzeba spełniac

 7. Kasia Pisze:

  Witam. Mam podobny problem. Zaprosiłam młodego Tunezyjczyka, który jest ode mnie 24 lata młodszy , jest wykształcony, ukończył studia wyższe, ale ze względu na brak pracy jest kierowcą turystycznym, pracującym z ludźmi różnych narodowości. Przedstawił wszystkie dokumenty, zagwarantował opłatę całego pobytu, udokumentował zakupiony bilet lotniczy w dwie strony, tak się kończy nieuzasadniona odmowa wiz. Na dodatek w konsulacie został obrażany, bardzo źle traktowany, mówił, że go traktowano jak terrorystę, również obrażano moją osobę, powiedziano po co ma jechać do Polski do starej baby! Czy to jest profesjonalne zachowanie pracowników w Ambasadzie w Tunezji!? To, że tam są na stanowisku, nie daje im takiego prawa obrażania ludzi i złego traktowania. Dają złe świadectwo o Polakach. Nawet gdybym miała 80 lat, również byłoby mi wolno kogoś zaprosić, uważam, że to jest moja sprawa. Znajomemu Tunezyjczykowi wysłałam pismo napisane przez adwokata, w sprawie odwołania od decyzji i ponowne staranie się o wizę. Pismo było napisane w języku polskim. Niestety, ponowna wizyta w Ambasadzie skończyła się tak samo. Znów go obrażano, kazali mu usiąść i przeczytać pismo, żadne tłumaczenia nie pomagały, powiedzieli, że powinien dostarczyć pismo w języku francuskim, a nie polskim. Dano mu do zrozumienia, że jak i tak dostarczy pismo w jęz. francuskim, to i tak nie dostanie wizy, ma zapomnieć o tym, że dostanie wizę. To jest ewidentny brak przestrzegania praw człowieka. Jestem ciekawa, czy pracownicy Ambasady Tunezyjskiej, czy by chcieli , żeby ich tak traktowano. Wiedzą o tym, że nie ma na nich bata, nikt im nic nie zrobi i dlatego robią co chcą. To jest kompletna katastrofa. Najwyższy czas aby ktoś zajął się sprawą wydawania wiz przez Ambasadę RP w Tunezji a przede wszystkim na ich zachowanie w stosunku do cudzoziemców. Przecież jak im się nie podoba praca w Tunezji, to niech nie wyżywają się na niewinnych ludziach, tylko niech zrezygnują ze swojego stanowiska i wrócą do Polski.

 8. Karol Pisze:

  Proszę złożyć skargę do WSA. Był już wyrok zmieniający postanowienie konsula w podobnej sprawie. Liczy się Karta Praw Podstawowych WSA 20 września 2018 r. uchylił odmowną decyzję konsula polskiego w Rabacie. Sędzia sprawozdawca Marzena Milewska-Karaczewska stwierdziła, że sąd miał na względzie, że rozstrzygnięcie konsula w II instancji nie ma żadnych motywów. Przepisy kodeksu wizowego nie określają ram działania konsula. Kodeks postępowania administracyjnego nie ma tu zastosowania. - Trzeba w takich sprawach posiłkować się art. 41 Karty Praw Podstawowych. Jako członek Unii Europejskiej jesteśmy związani kodeksem dobrych praktyk, a ten przepis wskazuje, że organ powinien podać podstawy wydanego rozstrzygnięcia. Sama przesłanka, że cudzoziemiec być może nie powróci w terminie do kraju, nie wystarczy - dodała sędzia sprawozdawca.

 9. Jan Bezwzględny Pisze:

  Każdej osobie, której odmówiono wydania wizy (lub unieważniono/cofnięto wizę), obowiązkowo przekazuje się formularz odmowy zawierający jej uzasadnienie. Od decyzji wydanej przez konsula przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten sam organ, czyli konsula . Wniosek składa się w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie wydania (o unieważnieniu /cofnięciu) wizy krajowej lub Schengen do organu, który tę decyzję wydał. Jeśli konsul po rozpatrzeniu Twojego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wydał ponowną decyzję o odmowie wydania wizy, jej unieważnieniu lub cofnięciu, z którą się nie zgadzasz przysługuje Ci skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skargę należy przekazać za pośrednictwem konsula, który podjął decyzję w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy.

 10. BOZENA Pisze:

  Mojemu mezowi tez odmowiono wizy i mialam zaproszenie dla niego konsul odmowil mu wizy a powody sa takie nie wroci do swojego kraju, nie ma środków na koncie i utrzymanie

 11. MAGDALENA Pisze:

  Witam, Jak udowodnic konsulowi, że małżeństwo nie jest fikcyjne?

 12. Dariusz Pisze:

  DajcieTez mam ten problem miałem siwenta spędzić w gronie rodzinnym w Polsce narzeczona miała poznać wszystkich z mojej rodziny i co kakao. Przedstawiłem wszystko, zagwarantowałem opłatę całego pobytu,udokumentowałem zakupiony bilet lotniczy w dwie strony, I tak się kończy nieuzasadniona odmowa wiz.

 13. Aleks Pisze:

  Witam ja również jestem żona Tunezyjczyka .Mamy dziecko obecnie przebywam w Polsce..Wcześniej mieszkaliśmy w Tunezji.Maz miał wszystkie dokumenty I akty slub u oraz urodzenia dziecka i też nie dostał wizy...Jakim prawem ktoś skazuje mnie na bycie samotna w Polsce matka bo nie chce wydać wizy mojemu mężowi..

 14. Jolanta Pisze:

  Mój mąż Tunezyjczyk również składał wniosek o wizę siemiokrotnie. Pan konsul ciągle odmawia wydania wizy. Jesteśmy małżeństwem od 2016r. Widzimy się dwa razy w roku, kiedy ja wyjeżdżam do Tunezji (oraz codzinnie na wideokonferencji). Powódy odrzucenia wizy są zawsze takie same: brak uzasadnienia celu lub warunkówplanowanego pobytu (cel jest zawsze jeden:odwiedzić żonę i poznać polską rodzinę) oraz, że zachodzi wątpliwość co do zamiaru opuszczenia terytorium RP przed upływem ważności wizy.Mąż spełnia wszystkie pozostałe warunki. Najwyższy czas, aby ktoś zajął się sprawą wydawania wiz dla małżeństw. To jest ewidentny brak przestrzegania praw człowieka. A ambasada polska w Tunisie bije w tym rekordy.Nasze małżeństwo nie jest fikcją. Co zrobić, jak przekonać Pana konsula, aby dał wizę mężowi? Brak zrozumienia, obojętność, nieprzychylność, lekceważenie i bezduszność, to cechy, które trzeba wyeliminować. Prawo do normalnego życia rodzinnego jest jednym z podstawowych praw człowieka.

 15. KASIA Pisze:

  Pani Sandro, mam podobny problem, czy Państwu udało się jakoś sprawę załatwić, czy się odwoływaliście od decyzji? Będę wdzięczna za odpowiedź.

 16. Sandra Pisze:

  Jesteśmy po ślubie 10 miesięcy, ślub zalegalizowany w Polsce. Mój mąż również otrzymał po raz drugi odmowę przyznania visy ? Jakim prawem ktoś decyduje o moim życiu prywatnym ? Dokumenty miał wszystkie dobre i nie było do nich żadnych zastrzeżeń, powód ten co zawsze , małe prawdopodobieństwo powrotu do własnego kraju . Miał dokumenty , że pracuje , że dostał urlop od pracodawcy , potwierdziłam również swoim listem do Konsula, że jest zjazd rodzinny z okazji wakacji i urodzin szwagra. to wszystko za mało. Wiem , widziałam na własne oczy jak ktoś dawał łapówki , a ktoś inny z Ambasady je brał i chyba tylko o to w tym wszystkim chodzi . A nie wymyślanie jakiś nieprawdopodobnych bzdur. Takie są Ambasady RP , wstyd mi za tych ludzi, którzy reprezentują nasz kraj za granicą. Zastanawiam się również jak tacy ludzie mogą reprezentować nasze Państwo, skoro nie ma nad nimi żadnej władzy ? Siedzą sobie na tych stołkach i żądzą jak chcą . Nie ma wolności na tym świecie , to jest pewne. Oburzona Polka :(

 17. Halina Pisze:

  Mój mąz Tunezyjczyk juz 7 razy dostał odmowe wydania wizy , chyba musi sie zmienić konsul bo z tym Panem to nie będzie żadnych wiz dla mężów z Tunezji

 18. Magdalena Pisze:

  Dzien dobry 23.07 2016 zawarłam zwiazek małżeński z Tunezyjczykiem .Mój maz już 4 razy składał wniosek o wizę i za każdym razem otrzymał decyzje odmowna.Powodem jest niby niewiarygodność dokumentow i nieokreslony cel przybycia do Polski.Prosze o pomoc w tej sprawie ,poniewaz dokumenty sa na pewno w porzadku .Nie rozumiem dlaczego konsul nie wydał wizy .Prosze o pomoc.

 19. Anita Pisze:

  8 miesięcy temu zawarłam związek małżeński z Nigeryjczykiem w Nigerii.Mój złożył wniosek o wizę ale mu odmówiono, odwołał sie ale konsul odmówił ponieważ cel podróży jest niewoarygodny.Co mogę zrobić???Do jakie państwa składać wniosek wizowy i jaki cel wpisać???Proszę Pomocy!!!!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.