InneŚlub z cudzoziemcem

Odmowa udzielenia ślubu z cudzoziemcem

Mój problem dotyczy zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem Chin. Mój wybranek przebywa w Polsce od 4 lat, niestety od roku przebywanie nielegalnie. Mamy wspólnie dwójkę dzieci. Udaliśmy się do Urzędu Stanu Cywilnego, niestety Pani kierownik powiedziała, iż nie udzieli na ślubu gdyż mój narzeczony przebywa nielegalnie w Polsce. Co mogę zrobić w tej sprawie?

Niestety czasami zdarza się, iż Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmawia przeprowadzenie ceremonii ze względu na nielegalny pobyt cudzoziemca w Polsce. Takie postępowanie nie ma żadnego uzasadnienia w przepisach prawa. Wymogi formalne, jakie muszę spełnić osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński określa Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego oraz Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego.
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba zamierzająca zawrzeć związek małżeński z cudzoziemcem zobligowana jest do:
  • Złożenia pisemnego zapewnienie co najmniej na miesiąc przed planowaną datą ślubu o braku przeciwskazań do zawarcia związku małżeńskiego – art. 4 Kodeksu rodzinnego;
  • Przedstawienia dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz złożyć odpis skrócony aktu urodzenia, a także dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli pozostawała poprzednio w związku małżeńskim, albo nieistnienia małżeństwa, jeżeli postępowanie o ustalenie nieistnienia małżeństwa toczyło się wobec tej osoby – art. 54 Prawa o aktach stanu cywilnego;
  • Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo jest obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo – art. 56 Prawa o aktach stanu cywilnego;
 
Żaden przepis prawa nie wymaga, aby cudzoziemiec zawierający związek małżeński zobligowany był do przedstawienia dokumentu potwierdzającego jego legalny pobyt na terytorium polski.
 
W chwili obecnej powinna się Pani ponownie udać do Urzędu Stanu Cywilnego w celu ustalenia daty zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli Kierownik USC ponownie odmówi Pani to proszę zażądać pisemnej informacji. Zgodnie, bowiem z art. 7 Ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.