ObywatelstwoInneŚlub z cudzoziemcem

Ochrona przed wydaleniem

Od roku mieszkam w Polsce, jestem również w nieformalnym związku z obywatelką polski. Ze względu na aktualną sytuację geopolityczną myślimy o tym, by zawrzeć związek małżeński wcześniej niż pierwotnie planowaliśmy. Moim celem jest uzyskanie obywatelstwa polskiego.
 
Proszę o informację, w jaki sposób ślub z obywatelką Polski zmieni mój status w tym kraju. Moje pytanie dotyczy przede wszystkim poszczególnych etapów, które będę musiał przejść na drodze do wniosku o obywatelstwo.
 
Jeśli dobrze rozumiem polskie prawo, muszę przebywać w Polsce, co najmniej 3 lata na podstawie pozwolenia na pobyt stały, a następnie pozostawać w związku małżeńskim, co najmniej kolejne 3 lata.
 
Proszę o informację, w jakich okolicznościach mogę starać się o pozwolenie na pobyt stały, biorąc pod uwagę moje plany zawarcia związku małżeńskiego z Polką i w jakim okresie czasu od ślubu będę mógł wnioskować o polskie obywatelstwo.
 
Ponadto, proszę o informację, czy pozostawanie w związku małżeńskim z Polką daje mi jakiekolwiek dodatkowe prawa bądź ochronę przed ewentualnym wydaleniem z kraju.
 
Pragnę nadmienić, że obawiam się o to, że w niedalekim czasie rekrutacja do wojska ukraińskiego obejmie również mnie. Nie planuję się jej poddać, więc podejrzewam, że mój paszport zagraniczny może nie zostać przedłużony.
Zgodnie z Ustawą o obywatelstwie za obywatela polskiego uznaje się cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, który pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim.
 
Natomiast zezwolenia na pobyt stały otrzymuje cudzoziemiec pozostaje w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z obywatelem polskim przez co najmniej 3 lata przed dniem, w którym złożył wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały, i bezpośrednio przed złożeniem tego wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim lub w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych.
 
Podsumowując powyższe unormowania prawne należy wskazać, iż minimalny okres od zawarcia związku małżeńskiego do uznania cudzoziemca za obywatela polskiego to okres 5 lat. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby już w chwili obecnej złożył Pan wniosek do Prezydenta o nadanie obywatelstwa polskiego. Decyzja w zakresie nadania obywatelstwa zależy wyłącznie od Prezydenta i nie trzeba spełniać żadnych dodatkowych wymagań, aby taki wniosek złożyć.
 
W związku z sytuacją na terytorium Ukrainy w mojej ocenie powinien Pan rozważyć złożenie wniosku o wydanie paszportu w Ambasadzie Ukrainy. Z moich informacji i praktyki posiadam wiedze, iż prawo ukraińskie pozwala na posiadanie nawet kilku paszportów zagranicznych.
 
Natomiast sam fakt nie posiadania ważnego paszportu nie spowoduje wydalenia Pana z Polski, brak jest również podstaw prawnych aby doszło do nakazania Panu opuszczenia terytorium polski w związku z koniecznością odbycia służby wojskowej w kraju pochodzenia. Zgodnie z treścią art. 106 Ustawy o cudzoziemcach w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

Komentarze do wpisu

  1. Wiktoria Pisze:

    Mam 24 lata. Od 16-stu lat mieszkam w Polsce. Ukończyłam Szkołę Podstawową, Gimnazjum,Liceum. Obecnie studiuję,powtarzam rok.Dostałam promesę od Prezydenta RP o nadaniu obywatelstwa, gdzie musiałam zrzec się swojego dotychczasowego ukraińskiego. Termin promesy minął, dokumenty do Konsulatu Ukrainy są w toku. Ojciec obywatel Ukrainy nie żyje, mama posiada obywatelstwo polskie wspólnie z jej mężem obywatelem Polski i moją siostrą. Dostałam ostateczną odmowę uzyskania karty tymczasowego pobytu i w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia decyzji muszę opuścić Polskę. Nie ukrywam jestem załamana, niestety na czas nie spełniłam wymogów, które obecnie już mam. Obawiam się sytuacji na granicy, nie mam dokąd wrócić. W Polsce studiuję, mam rodzinę i nawet nie znam języka ojczystego. Proszę o pomoc, jak taka procedura wygląda na granicy, jeśli opuszczę legalnie terytorium RP i czy mogę ubiegać o wizę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.