Inne

Obywatelstwo niemieckie

Chciałbym się dowiedzieć czy jest sens składać wniosek o obywatelstwo niemieckie w moim przypadku. Mój ociec posiada niemieckie obywatelstwo po swoim ojcu, w latach 90-tych tata wyjechał, mieszkał i pracował w Niemczech, po 10 latach wrócił do polski.
 
Ja również, jako młody chłopak parę lat mieszkałem i uczęszczałem w Niemczech do szkoły z tym, że nigdy się o obywatelstwo niemieckie nie starałem. Urodziłem się w 1977 roku. Czy mam prawo do niemieckiego obywatelstwa?
W prawie niemiecki podobnie jak w polskiej Ustawie o obywatelstwie istnieją dwie drogi nabycia niemieckiego obywatelstwa: poprzez stwierdzenie lub nadanie. Procedura stwierdzenia polega na wykazaniu uzyskania i nieprzerwanego posiadania obywatelstwa niemieckiego na podstawie pochodzenia po niemieckich przodkach. Obywatelstwo niemieckie uzyskuje się najczęściej przez urodzenie, jeśli jedno z rodziców jest Niemcem. Istotne znaczenie ma zarówno data urodzin, jak i to, czy jest się ślubnym czy nieślubnym potomkiem.
 
Sposoby nabywania obywatelstwa niemieckiego reguluje ustawa o obywatelstwie niemieckim (Staatsangehörigkeitsgesetz, StAG). Zgodnie z § 3 StAG obywatelstwo niemieckie może zostać nabyte przez:
  1. urodzenie dziecka niemieckich rodziców lub rodziców od 8 lat zamieszkujących w Niemczech ,
  2. oświadczenie dziecka urodzonego przed 01.07.1993 r. posiadającego jedynie niemieckiego ojca,
  3. adopcję,
  4. zaświadczenie dla emigrantów pochodzenia niemieckiego (Spätaussiedler),
  5. nadanie obywatelstwa cudzoziemcowi.
 
Niestety, więc na chwilę obecną nie może Pan starać się o obywatelstwo niemieckie ze względu, iż jest Pan synem osoby posiadającej takie obywatelstwo. W grę wchodziło złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt. 2. Jednakże zgodnie z par. 5 Ustawy o przynależności państwowej przedmiotowe oświadczenie dziecko powinno złożyć przed ukończeniem 23 roku życia.
 
O ewentualne obywatelstwo niemieckie może Pan wnioskować na podstawie par. 85 Ustawy o cudzoziemcach. Zgodnie z powołanym przepisem Cudzoziemiec, który od ośmiu lat ma prawnie usankcjonowany pobyt zwyczajny w Niemczech, powinien uzyskać obywatelstwo niemieckie, jeśli:
  1. uznaje zasady wolnościowo-demokratycznego ustroju Republiki Federalnej Niemiec w określeniu Ustawy Zasadniczej i oświadczy, że nie podejmuje i nie wspiera oraz nie podejmował i nie wspierał żadnych działań, które skierowane byłyby przeciwko wolnościowo-demokratycznym podstawom lub bezpieczeństwu Federacji lub jedengo z jej krajów związkowych, albo miałyby na celu bezprawne naruszenie wykonywania obowiązków przez konstytucyjne organy Federacji lub jednego z jej krajów związkowych lub ich członków, albo przy zastosowaniu przemocy lub działań w tym kierunku zagrażałyby zagranicznym interesom Republiki Federalnej Niemiec, albo wiarygodnie oznajmi, że odstąpił od wcześniejszego zmierzania w tym celu lub wspierania tego rodzaju starań,
  2. posiada zezwolenie na pobyt lub uprawnienie do pobytu,
  3. jest w stanie zapewnić utrzymanie sobie i swoim uprawnionym do tego członkom rodziny bez korzystania z pomocy socjalnej lub zapomogi dla bezrobotnych,
  4. zrzecze się swojej dotychczasowej przynależności państwowej i
  5. nie był skazany sądownie w następstwie czynu karnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.