Pobyt czasowy

Legalizacja pobytu rodziny cudzoziemca

Spełniając prośby naszych czytelników dzisiaj omówię zagadnienia związane z możliwością zamieszkania rodziny cudzoziemca w Polsce, który posiada zezwolenie na pobyt czasowy.   Jak wielokrotnie wskazywał Naczelny Sąd Administracyjny wymogiem zapewnienia realizacji prawa cudzoziemca do życia rodzinnego jest udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy, przez co nie tylko będzie on mógł przebywać w Polsce legalnie, ale […]

Spełniając prośby naszych czytelników dzisiaj omówię zagadnienia związane z możliwością zamieszkania rodziny cudzoziemca w Polsce, który posiada zezwolenie na pobyt czasowy.
 
Jak wielokrotnie wskazywał Naczelny Sąd Administracyjny wymogiem zapewnienia realizacji prawa cudzoziemca do życia rodzinnego jest udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy, przez co nie tylko będzie on mógł przebywać w Polsce legalnie, ale także umożliwi mu zarabianie na utrzymanie siebie i rodziny.
 
Należy wskazać, iż zgodnie z art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji. Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności osób.
 
Ustawa o cudzoziemcach przewiduje szereg rozwiązań mających na celu spełnienie wymagań stawianych przez Konwencję o ochronie praw człowieka. Na wstępie należy wskazać, na bardzo ważną przesłankę udzielania zezwolenia na pobyt stały dzieciom cudzoziemców urodzonych w Polsce. Zgodnie z art. 195 Ustawy o cudzoziemcach zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, na jego wniosek, jeżeli jest dzieckiem cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE pozostającym pod jego władzą rodzicielską:
  1. urodzonym po udzieleniu temu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub
  2. urodzonym w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego temu cudzoziemcowi;
 
Poza powyższym przypadkiem, który powoduje, iż w przypadku spełnienia przez dziecko ustawowych przesłanek i uzyskania przez rodzica zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta UE również dziecko może wnioskować o przyznanie mu zezwolenia na pobyt stały.
 
Przykład: Rodzinna z Armenii przyjechała do Polski na początku lat dziewięćdziesiątych i uzyskała zezwolenia na zamieszkanie w trakcie, którego urodził się syn. Następnie osoby te przebywały w Polsce nielegalnie a w roku 2015 ojciec dziecka uzyskał zezwolenia na pobyt stały, syn ma obecnie 17 lat. W omawianej sytuacji syn może, więc złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt stały.
 
Natomiast inne osoby będące rodzinną cudzoziemca również mogą ubiegać się o zezwolenia na pobyt czasowy, przy czym będą musiały spełnić warunki ustawowe a więc posiadać ubezpieczenie zdrowotne oraz środki niezbędne do utrzymania. Przykładowo nie ma przeszkód, aby obywatel Ukrainy chcący się zaopiekować swoją mamą sprowadził ją do Polski, czy też, aby cudzoziemiec po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce sprowadził tutaj żonę i dzieci.
 
Podstawą udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w omawianej sytuacji będzie art. 187 Ustawy o cudzoziemcach – zgodnie z powołanym przepisem zezwolenia na pobyt czasowy udzielany jest cudzoziemcowi w każdej sytuacji, gdy wykaże, iż uzasadniony jest jego pobyt na terytorium polski. 
 
Na marginesie przypominam o bardzo istotnej zmianie wprowadzonej w Ustawie o cudzoziemcach a mianowicie możliwości legalizacji pobytu cudzoziemca nawet, jeżeli obecnie przebywa on w Polsce nielegalnie – zgodnie bowiem z Ustawą o cudzoziemcach zezwolenia na pobyt czasowy udzielane jest w sytuacji gdy pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niezbędny z uwagi na konieczność poszanowania prawa do życia rodzinnego w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., a cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie.

Komentarze do wpisu

  1. Natalia Pisze:

    Dzień dobry szanowni Państwo. Chciałabym wiedzieć jaki są dokumenty potrzebne żeby złożyć wniosek na pobyt czasowy dla żony, mąż której ma pobyt stały ? Uprzejmie dziękuje za odpowiedź.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.