InneŚlub z cudzoziemcem

Legalizacja pobytu cudzoziemca

Wraz z narzeczonym mieszkamy w Białymstoku, mój wybranek jest obywatelem Białorusi. Zamierzamy się pobrać za kilka miesięcy, spodziewamy się dziecka – jestem w piątym miesiącu ciąży.  Niestety on przebywa w Polsce nielegalnie i obecnie toczy się postępowanie w sprawie jego deportacji. Czy mamy szanse na legalizację jego pobytu w Polsce?

Zgodnie z art. 89 Ustawy o cudzoziemcach decyzji o wydaleniu nie wydaje się a wydanej nie wykonuje w sytuacji, gdy zachodzę przesłanki do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt tolerowany.
 
Zgodnie z art. 97 Ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcowi udziela się zgody na pobyt tolerowany w sytuacji gdy jego wydalenie naruszałoby prawo do życia rodzinnego w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., lub naruszałoby prawa dziecka określone w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.
 
[wazne]W tym miejscu należy przytoczyć wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie II OSK 1148/05, w którym czytamy, iż na podstawie art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności ochronie podlega życie rodzinne oparte zarówno na małżeństwie jak i związkach faktycznych.[/wazne]
 
Mając, więc na uwadze opisany przez Panią stan faktyczny w mojej ocenie istnieją przesłanki do legalizacji pobytu cudzoziemca na terytorium Polski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.