InneStatus uchodźcy

Koniec zezwolenia na zamieszkanie na podstawie abolicji

Mam pytanie dotyczące legalizacji pobytu mojego brata. Sprawa z moim bratem jest o tyle inna, że starając się o zalegalizowanie pobytu podczas abolicji, zgłosił swoja nietypowa sytuacje mianowicie fakt, iż nie posiada on ważnego dokumentu tożsamości – paszportu. Jesteśmy obywatelami Armenii, mój brat nieskuty w wojsku, gdyż od drugiego roku życia przebywa w Polsce. Ambasada Republiki Armenii stanowczo odmówiła mu wydania jakiegokolwiek dokumentu tożsamości do momentu, kiedy odbędzie służbę wojskowa.
 
Jak wspomniałam wcześniej złożyliśmy dokumenty o zalegalizowanie pobytu przez abolicje, jednak przez fakt nie dostarczenia paszportu wniosek jego został odrzucony. Złożyłam sprawę do sadu, argumentując tym, iż sprawa została z góry odrzucona, nie zostając rozpatrzona indywidualnie.
 
Mając ogromne szczęście Sad przychylił się do mojego wniosku, nakazując wojewodzie ponowne rozpatrzenie wniosku mojego brata, po czym po okresie kilku tygodni udzielono mu kartę pobytu.
 
Pytanie moje jest następujące, mimo że brat do kwietnia 2014 r. ma zalegalizowany pobyt, jednak zdaje sobie sprawę z tego, ze to była szansa, którą otrzymał i po upływie czasu, przy ponownym składaniu dokumentów w jego sprawie urzędnicy będą oczekiwać czegoś więcej. Chciałabym się dowiedzieć, jakie alternatywy ma mój brat? O co możemy się starać? Wiem o czymś takim jak polski dokument cudzoziemca, który otrzymują w wyjątkowych okolicznościach cudzoziemcy, którzy z jakichś względów nie mogą otrzymać paszportu w kraju swojego pochodzenia? Czy jest możliwość w naszym przypadku o staranie się o taki dokument?
Sytuacja Pani brata jest niestety niezwykle skomplikowana. Zgodnie z 
Ustawą o cudzoziemcach polski dokument podróży dla cudzoziemca wydaje się na wniosek cudzoziemca, który posiada zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub korzysta z ochrony uzupełniającej, jeżeli utracił on dokument podróży albo gdy jego dokument podróży uległ zniszczeniu bądź utracił ważność, a uzyskanie przez cudzoziemca nowego dokumentu podróży nie jest możliwe.
 
Pani brat przebywa w Polsce na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, nie ma, więc on możliwości ubiegania się o polski dokument podróży. Natomiast poza polskim dokumentem podróży istnieje również polski dokument tożsamości. Zgodnie z Ustawą o cudzoziemcach w szczególnie uzasadnionych przypadkach polski dokument tożsamości cudzoziemca może być wydany cudzoziemcowi, który nie posiada żadnego obywatelstwa i przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez dokumentu podróży, jeżeli przemawia za tym interes Rzeczypospolitej Polskiej oraz gdy uzyskanie przez cudzoziemca innego dokumentu potwierdzającego tożsamość nie jest możliwe.
 
Polski dokument podróży dla cudzoziemca i polski dokument tożsamości cudzoziemca wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Nie można również wykluczyć uzyskania karty pobytu pomimo braku ważnego dokumentu tożsamości.
 
W każdym z tych przypadków brat będzie musiał wykazać, iż nie ma on możliwości uzyskania dokumentu podróży w swoim kraju np. poprzez odmowę wydaną przez ambasadę, opinię prawną sporządzoną przez prawnika z kraju jego pochodzenia.
 
Ponadto brat musi posiadać również podstawę pobytu w Polsce. Taką podstawą byłoby uzyskanie zezwolenia na pracę ale tutaj z kolei pojawia się problem nie posiadania przez niego dokumentu podróży.
 
Jedynym, więc wyjście z sytuacji byłoby powołanie się na inne okoliczności w tym przypadku na fakt, iż cała rodzina cudzoziemca zamieszkuje w Polsce, wychował się on w Polsce i nie posiada żadnych związków z krajem swego pochodzenia. Niezależnie od tego Pani brat będzie musiał wykazać się posiadaniem ubezpieczenie zdrowotnego, tytułem prawnym do zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz stałym i regularnym źródłem dochodu, którym np. może być umowa renty.
 
W ostateczności, istnieje duża szansa, iż pomimo nie udzielenie zezwolenia na zamieszkanie brat uzyska w Polsce pobyt tolerowany. Zgodnie bowiem z art. 89 Ustawy o cudzoziemcach decyzji o wydaleniu cudzoziemca nie wydaje się, a wydanej nie wykonuje, jeżeli zachodzą przesłanki do udzielenia zgody na pobyt tolerowany.
 
[wazne]Cudzoziemcowi udziela się zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jego wydalenie naruszałoby prawo do życia rodzinnego w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., lub naruszałoby prawa dziecka określone w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 oraz z 2000 r. Nr 2, poz. 11), w stopniu istotnie zagrażającym jego rozwojowi psychofizycznemu.[/wazne]
 
Co istotne w sprawie jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie V SA/Wa 1442/2009 osiągnięcie przez Cudzoziemca pełnoletniości nie może być równoznaczne z przyjęciem, że Skarżącego nie obejmuje ochrona z art. 8 Konwencji dotycząca życia rodzinnego. Konieczne jest bowiem rozważenie czy w konkretnym przypadku nie występuje dodatkowy element wzajemnej zależności między dorosłym Cudzoziemcem a pozostałymi członkami jego rodziny, który spowodowałby, że wydalenie Cudzoziemca z kraju pobytu nie spełniałoby testu proporcjonalności z art. 8 § 2 Konwencji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.