InneStatus uchodźcy

Karalność a status uchodźcy

Cudzoziemiec, będący obywatelem Egiptu, został oskarżony z art. 190a Kodeksu karnego. Odwołał się od wyroku nakazowego uznającego go za winnego zarzucanych mu czynów. Pierwsza rozprawa odbyła się. Na rozprawie poszkodowana zaoferowała ugodę – cudzoziemiec może podpisać oświadczenie, w którym przeprosi za nękanie i zobowiąże się do tego, że nie będzie więcej dopuszczał się zarzucanych mu czynów. Wówczas sprawa zostanie umorzona. Cudzoziemiec odmawia. Wystąpił, bowiem o nadanie statusu uchodźcy i obawia się, że podpisanie oświadczenia, które zostanie wpisane do protokołu przekreśli jego szanse na uchodźcę. Czy w przypadku umorzenia w ten sposób sprawy (po zaprotokołowaniu oświadczenia i zobowiązania cudzoziemca), cudzoziemiec zostanie wpisany do rejestru karnego? Czy mimo że nie będzie miał wyroku karnego, Urząd Spraw Cudzoziemców nie nada mu statusu uchodźcy z powodu umorzonej sprawy karnej?

Przesłanki negatywne powodujące odmowę nadania statusu uchodźcy zostały wskazane w art. 19 Ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Popełnienie wykroczenia czy też przestępstwa co do zasady nie skutkuje odmową nadania statusu uchodźcy. Natomiast co prawda nie znam sytuacji osobistej Egipcjanina jednak mało prawdopodobne jest aby przedmiotowy status cudzoziemiec w Polsce uzyskał z kolei przy próbie legalizacji pobytu w Polsce w innych sposób możliwe, iż kwestia karalności będzie odgrywała znaczenie. 
 
W niniejszej sprawie nie widzę podstaw do umorzenia sprawy karnej, domniemam się, iż na myśli miała Pani warunkowe umorzenie postępowania. Warunkowe umorzenie postępowania nie jest formą wyroku skazującego. Faktem jest, że opiera się ono na stwierdzeniu winy, lecz mimo, iż taka osoba widnieje w Krajowym rejestrze Karnym to w świetle prawa jest ona uznawana za osobę niekaraną.
 
[wazne]Powyższe znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Sąd Najwyższego. Przykładowo w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 1 marca 2004 roku w sprawie V KK 373/2003 wskazano, iż warunkowe umorzenie postępowania karnego oznacza definitywną rezygnację ze skazania i karania sprawcy określonego przestępstwa, jeżeli ten w oznaczonym okresie próby swoim zachowaniem, nie dał powodów do podjęcia przeciwko niemu postępowania karnego.[/wazne]
 
Natomiast dane osoby, wobec której warunkowo umorzono postępowania są przechowywane w Krajowym Rejestrze Karnym. Zgodnie z Ustawą z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym w rejestrze gromadzi się dane o osobach przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawa o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.