Inne

Dziedziczenie po cudzoziemcu, obcokrajowcu, obywatelu Unii Europejskiej

Mój mąż był cudzoziemcem (obywatelem Holandii) posiadającym zezwolenie na zamieszkanie. Kilka miesięcy temu mąż zmarł a bank holenderski wymaga potwierdzenia, iż jestem spadkobiercą. Nadmieniam, iż mąż pozostawił testament sporządzony przez Notariusza w Amsterdamie. Jak mam zdobyć dokument wymagany przez bank ?

Kwestie prawa właściwego w zakresie dziedziczenia związanego z więcej niż jednym państwem zostały uregulowane w Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe. Spadkodawca w testamencie lub w innym rozrządzeniu na wypadek śmierci może poddać sprawę spadkową swojemu prawu ojczystemu, prawu miejsca swojego zamieszkania albo prawu miejsca swojego zwykłego pobytu z chwili dokonania tej czynności lub z chwili swojej śmierci. W razie braku wyboru prawa w sprawie spadkowej właściwe jest prawo ojczyste spadkodawcy z chwili jego śmierci.
 
Co istotne zgodnie z Konwencją dotyczącą kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych rozporządzenie testamentowe jest ważne pod względem formy, jeżeli jest ona zgodna z prawem wewnętrznym:
  • miejsca, w którym spadkodawca dokonał rozporządzenia, albo
  • obowiązującym w państwie, którego obywatelem był spadkodawca, bądź w chwili dokonywania rozporządzenia, bądź w chwili śmierci, albo
  • miejsca, w którym spadkodawca miał miejsce zamieszkania bądź w chwili dokonywania rozporządzenia, bądź w chwili śmierci, albo
  • miejsca, w którym spadkodawca miał miejsce zwykłego pobytu bądź w chwili dokonywania rozporządzenia, bądź w chwili śmierci, albo
  • w odniesieniu do nieruchomości – miejsca ich położenia.
 
Jeżeli prawo, które powinno być zastosowane ze względu na obywatelstwo, stanowi system nie zunifikowany, to dla celów niniejszej konwencji stosuje się prawo wskazane przez normy obowiązujące w tym systemie, a w braku takich norm, to z praw wchodzących w skład tego systemu, z którym spadkodawca był najbardziej związany.
 
[wazne]Ocena, czy spadkodawca miał miejsce zamieszkania w określonym miejscu, podlega prawu tego miejsca.[/wazne]
 
Natomiast zgodnie z art. 1108 Kodeksu postępowania cywilnego do jurysdykcji krajowej należą sprawy spadkowe, jeżeli spadkodawca w chwili śmierci był obywatelem polskim lub miał miejsce zamieszkania bądź miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej. Ustalenie istnienia jurysdykcji krajowej w sprawach spadkowych wymaga ustalenia, że spadkodawca będący cudzoziemcem miał w chwili śmierci miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w Polsce.
 
Przy wykładni tego przepisu należy mieć na uwadze, że nie wymaga on ustalenia, iż zgon cudzoziemca nastąpił w Polsce. Jurysdykcja krajowa na podstawie omawianego przepisu istnieje także wówczas, gdy zgon nastąpił za granicą, byleby tylko można było ustalić, że w chwili zgonu cudzoziemiec, przebywając za granicą, zachował miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu Polsce.
 
W chwili obecne powinna więc Pani wystąpić do sądu spadku z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku. Zgodnie z art. 628 Kodeksu cywilnego sądem spadku jest sąd rejonowy właściwy dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego.
 
Sąd spadku wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa wnioskodawcę oraz osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi.  Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku powinna Pani dołączyć następujące dokumenty:
  1. akty urodzenia spadkobierców
  2. akt małżeństwa
  3. akt zgonu spadkodawcy
  4. testament wraz z tłumaczeniem przysięgłym
  5. kopię decyzji o zezwoleniu na zamieszkanie, potwierdzenie zameldowania w Polsce spadkodawcy
 
Po uprawomocnieniu się postanowienia stwierdzającego nabycie spadku należy wystąpić z wnioskiem o jego wydanie wraz z klauzulą prawomocności. Przedmiotowemu postanowieniu następnie należy nadać apostille w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W ten sposób przygotowane dokumenty powinny być honorowane przez bank holenderski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.