InneŚlub z cudzoziemcem

Dozór elektroniczny a nielegalny pobyt cudzoziemca w Polsce

W roku 1990 w Polsce poznałam obywatela Ukrainy, od tego czasu żyjemy razem w Polsce. Nigdy nie zalegalizowaliśmy naszego związku tzn. żyjemy w konkubinacie. W roku 1996 urodziła nam się w Polsce córka, która ma obywatelstwo Polskie, całe życie mieszka w Polsce i aktualnie zdała do trzeciej klasy technikum.
 
Przez te wszystkie lata mój konkubin otrzymywał karty czasowego pobytu w Polsce. Niestety w roku 2009 został tymczasowo aresztowany i spędził 5 miesięcy w areszcie. Od tego czasu do teraz w sądzie toczyło się postępowanie, które zakończyło się wyrokiem 1 roku pozbawienia wolności. Kilka miesięcy temu Urząd do Spraw Cudzoziemców odmówił mu wydania karty pobytu, tłumacząc to tym, iż jest karany w Polsce, więc tym samym nie jest mile widziany w Polsce.
 
Miesiąc temu rozpoczął odsiadywać resztę kary w areszcie tj. pół roku, ponieważ odsiedział już pół roku w areszcie tymczasowym. Adwokat mojego konkubina złożyła pozew do sądu o zezwolenie na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego i tu się zaczął nasz poważny problem, ponieważ sędzia nie zgodził się elektroniczny dozór, ponieważ nie ma on karty pobytu, a karty pobytu nie chcą mu wydać.
 
Jednakże po aresztowaniu przez te pięć lat do teraz żył w Polsce bez karty pobytu, ponieważ powiedziano mu, iż do czasu zakończenia postępowania przebywa on w Polsce legalnie. Dlaczego teraz nie może otrzymać zgody na elektroniczny dozór, jeśli podobno przebywa legalnie? Czy gdybyśmy wzięli ślub czy to by rozwiązało nasz problem? 
Kwestie związane z odbywaniem kary w systemie dozoru reguluje Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli m.in. skazany posiada określone miejsce stałego pobytu.
 
Wbrew wyrażonemu w literaturze poglądowi, nie można przyjąć, że należy przez to rozumieć miejscowość, w której faktycznie koncentruje się życie skazanego. Miejsce pobytu ma być bowiem tym miejscem, w którym skazany jest obowiązany pozostawać w wyznaczonych dniach i porach. Gdyby przyjąć, że jest nim miejscowość, dozór elektroniczny stałby się zakazem opuszczania miejscowości, a nie to jest celem tego środka. Przez miejsce stałego pobytu należy rozumieć raczej lokal mieszkalny, w którym skazany będzie dozorowany. Ustawa nie wymaga, aby skazanemu przysługiwał jakikolwiek tytuł prawny do tego lokalu, niemniej dla prawidłowego wykonywania dozoru ważne jest istnienie stabilnej perspektywy zamieszkiwania w nim przez skazanego (zmiana miejsca pobytu w czasie trwania dozoru jest dopuszczalna tylko wyjątkowo; zob. art. 20). Nic nie stoi na przeszkodzie stosowaniu dozoru względem skazanego zamieszkującego w domu pomocy społecznej, internacie czy hotelu, o ile przewidywany czas zamieszkiwania nie jest krótszy niż okres pozostałej do odbycia kary. Nie wymaga się też, aby lokal ten pozostawał wyłącznie do dyspozycji skazanego.
 
Mając na uwadze fakt, iż pobyt Pani partnera w Polsce jest nielegalny niestety należy uznać za uzasadnioną odmowę odbycia pozostałej kary w tym systemie. Po odmowie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie przez Wojewodę należało złożyć odwołanie do Szefa do spraw cudzoziemców a w przypadku odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie przez Szefa do spraw cudzoziemców należało ponaglać ten organ do udzielenia zezwolenia na pobyt tolerowany.
 
W chwili obecnej nie ma możliwości szybkiego zalegalizowania pobytu Pani partnera w Polsce. Zawarcie związku małżeńskiego będzie trwało minimum pół roku a kolejne kilka miesięcy uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce. Nie mniej, aby w przyszłości nie powstały problemy związane z legalizacją pobytu partnera sugeruję rozważenie zawarcia związku małżeńskiego. W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek do sądu o zwolnienie partnera z konieczności okazania dokumentu stwierdzającego możliwość zawarcia z Panią związku małżeńskiego – taki dokument nie jest wydawany przez Ukrainę od roku 2011. Po uzyskaniu pomyślnego postanowienia sądu należy przystąpić do zawarcia związku małżeńskiego a następnie należy wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na pobyt czasowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.